top of page
iStock-927720230.jpg

BIJSTAND & ARMOEDEBELEID

Splinter wil dat niemand in onze gemeente in armoede leeft. De gemeente Woerden heeft daar een belangrijke taak. Inwoners moeten op een laagdrempelige manier hulp kunnen zoeken bij het blijvend op orde krijgen van hun leven. Een oplettende en empathische gemeente waar mensen daadwerkelijk met hun problemen terecht kunnen is daarbij onmisbaar.

 

 • Gemeente Woerden kan het goede voorbeeld geven: de overheid is er voor de burgers en niet andersom. Inwoners worden tegemoet getreden vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen.

 • Laagdrempelige initiatieven voor mensen in armoede en/of schulden, zoals het SchuldhulpMaatje, worden uitgebreid en krijgen meer bekendheid.

 • De gemeente Woerden krijgt naast de normale voedselbank Woerden e.o. ook een dierenvoedselbank. Ook stimuleert de gemeente dat dierenartsen een fair tarief hanteren en korting voor mensen in ernstig financiële problemen.

 • Gratis sporten voor minima en jongeren tot en met 18 jaar.

 • Splinter wil dat de kostendelersnorm in de bijstand wordt afgeschaft en dat de gemeente Woerden er alles aan doet om de toepassing van de Participatiewet zo in te richten dat er geen schrijnende situaties ontstaan. De korting op de uitkering is behoorlijk en de huidige woningnood zorgt ervoor dat bijvoorbeeld ouders met volwassen kinderen met een groot probleem worden opgezadeld. Ook durven mensen geen relatie meer aan te gaan uit angst voor korten van de uitkering. Splinter wil dat de gemeente Woerden in navolging van andere gemeenten een proef start voor samenwonen met een bijstandsuitkering, waarbij mensen een half jaar of langer samen mogen wonen zonder dat zij op de uitkering worden gekort én dat inwonende kinderen en mantelzorgers sowieso buiten de kostendelersnorm vallen. Splinter wil daarnaast, zeker met de huidige inflatie, dat de bijstandsuitkering verhoogd wordt met minimaal €200,- per maand en er, in navolging van Amsterdam, geëxperimenteerd gaat worden met bijverdienen naast de bijstand.

 • De verplichte tegenprestatie in de bijstand die tot schrijnende situaties kan leiden, wordt afgeschaft. Maatwerk en de menselijke maat is hier leidend.

 • In veel gemeenten is er een doorgeslagen jacht op bijstandsfraudeurs gaande en mensen worden onterecht met wantrouwen tegemoet getreden. Dat mag in onze gemeente niet gebeuren.

 • Ook in Woerden zijn ouders het slachtoffer geworden van de Toeslagenaffaire en een aantal daarvan ondervinden daar nu nog problemen van. De gemeente Woerden helpt hen met de daaruit onstane (schulden)problematiek. Maar hoe zit het met de andere toeslagen? Hoe zit het met de bijstandsuitkeringen? Hoeveel mensen zijn in onze gemeente slachtoffer van een meedogenloze Belastingdienst? Splinter wil daar meer inzicht in krijgen en zorgen dat de gemeente er ook voor hen is.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om ondersteuning te bieden aan gezinnen die onvoldoende middelen hebben en wel in de vorm van materiële of andere bijstand, aldus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Splinter wil dat de gemeente Woerden haar voorzieningen uitbreidt.

 • Maar liefst 1 op de 10 vrouwen in Nederland heeft door armoede weleens problemen om aan maandverband of tampons te komen. Dit komt voornamelijk voor bij vrouwen die afhankelijk zijn van de voedselbank, dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. In navolging van de gemeente Utrecht moet de gemeente Woerden een structurele oplossing bedenken voor de menstruatie-armoede.

 • Corona zelftesten zijn duur en niet iedereen kan deze betalen. Splinter is blij dat de gemeente mensen met een laag inkomen gratis zelftesten ter beschikking stelt, bijvoorbeeld via Ferm Werk, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en het Inloophuis. Splinter wil dat dit initiatief behouden blijft en indien nodig uitgebreid wordt.

bottom of page