top of page

BUITENLAND & DEFENSIE

De bescherming van Nederlands grondgebied en onze bondgenoten is heel belangrijk. Partijen die het belang van een sterke Defensie onderschatten vindt Splinter naïef. Gelukkig is het besef dat de Nederlandse en Europese veiligheid niet als vanzelfsprekend moeten worden gezien veranderd na de inval van Rusland in Oekraïne. Toch is Splinter bang dat zodra de oorlog uit het nieuws verdwijnt, de beloofde versterkingen aan defensie ook wegebben.

Er is veel te lang bezuinigd op Defensie. Zo werden opleidingen noodgedwongen drastisch ingekort, waardoor de nadruk is komen te liggen op het aanleren van vaardigheden en zijn cruciale elementen als vorming en ethiek ondergeschoven. Ook het materieel voldeed niet meer door de extreme bezuinigingen. Het afbouwen van Defensie is te snel en te ondoordacht gedaan. Er deden zich hierdoor gevaarlijke situaties voor: zowel fysiek als sociaal is defensie er niet veiliger op geworden. Overal zijn er op dit moment gaten in defensie waardoor het defensiepersoneel, de grondwettelijke taak van de overheid en het veilig houden van Nederland in gevaar zijn gekomen. 

Splinter heeft de noodkreet van Defensie en de militaire vakbonden goed gehoord.

Investeringen in opleiding, specialisten, materieel en toekomstbestendigheid

 • Ophoging van het nationale defensiebudget. Tenminste 2% van het bbp dient aan Defensie besteed te worden, conform de NAVO-norm. Tekorten aan personeel, materieel en financiering bij de Nederlandse strijdkrachten dienen te worden opgelost, evenals de borging van kwaliteit en vorming in de defensie-opleidingen.

 • Nederland moet weer een volwaardig tankbataljon krijgen. Dat wil zeggen minimaal 52 tanks (naar Duits model).

 • We moeten onderzoeken of we onze defensie-industrie kunnen uitbreiden (bijvoorbeeld munitie), zodat we minder afhankelijk worden van buitenlandse leveringen.

 • Op geneeskundig gebied mist Defensie veel specialisten, terwijl Defensie als belangrijke taak heeft het absolute vangnet van Nederland te zijn als dingen misgaan; bijvoorbeeld bijspringen in tijden van pandemie. Dit tekort moet zo snel mogelijk worden ingelopen.

 • Er dient geïnvesteerd te worden in (technologisch hoogwaardige) slagkracht en ondersteunende eenheden voor de landmacht. Ook dient er geïnvesteerd te worden in informatietechnologie.

 • Nieuwe vormen van oorlogvoering maken in het buitenland een vlucht. Splinter begrijpt dat Nederland niet achter kan blijven bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, robotisering en autonome onbemande wapens. Als vijandige mogendheden ons qua kennis en ontwikkeling inhalen is dat een gevaar voor de vrede en stabiliteit. Ook hier zijn we realistisch: het is een reëel gevaar dat de in Nederland ontwikkelde technologische kennis in verkeerde handen valt. Daarom wil Splinter dat de Nederlandse overheid te allen tijde eigenaar blijft van technologie die in of door Nederland ontwikkeld is.

 • Het Defensie Cybercommando en de inlichtingendiensten worden versterkt.

 • Splinter ondersteunt de NAVO ruimtestrategie. Defensie kan hiermee investeren in veilige communicatie en inlichtingenvergaring, in lanceercapaciteit van Europa en (verdediging van) ruimte-infrastructuur. ‘Space’ is een volkomen nieuwe dimensie. Splinter acht het doelmatig dat dit vanaf het begin in Europees verband opgestart wordt en dat er dus geen eigen ‘Defensie Ruimte Commando’ opgericht wordt. Ruimte kent geen grenzen en een goed voorbeeld waarin Europese samenwerking noodzakelijk is.

 • Veiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en over land wordt sterk verbeterd. Al lange tijd zijn hiermee problemen. De adviezen van de Inspectie Veiligheid Defensie worden op dit moment binnen Defensie overgenomen. Medewerkers moeten beter worden opgeleid om met gevaarlijke stoffen veilig te kunnen werken. Basiskennis en bewustwording is bij iedere Defensiemedewerker noodzakelijk. Door bezuinigen zijn de opleidingen dusdanig ingekort dat deze basiskennis en bewustwording weer in gevaar dreigt te komen. Voor Splinter is dit een belangrijk onderwerp.

 

Geopolitiek en positie Defensie

 • Gebieden waar geopolitieke belangen de hoofdrol spelen of in gebieden waar niet duidelijk is wie tegen wie vecht; daar zou Nederland als het uit moeten blijven. Tegelijkertijd dreigt dichter bij huis ook gevaar. We moeten geopolitieke veranderingen niet negeren en onze vrijheid beschouwen als iets vanzelfsprekend. Investeren in Defensie is noodzakelijk: Nederland mag geen speelbal van andere mogendheden worden.

 • Nederland is een soeverein land binnen de Europese Unie, maar op het gebied van Defensie moet er samengewerkt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om in goede banen leiden van migratie, tegengaan van oneerlijke concurrentie of het ondersteunen van economische sancties tegen landen die Nederland of Europa willen schaden. Splinter ondersteunt samenwerking met gelijkgezinde landen binnen de NAVO.

 • Een Europees leger is nog erg abstract; we werken liever samen en zorgen op nationaal voor een sterke Defensie. Wel willen we optrekken in gezamenlijke eenheden met bondgenoten voor nieuwe wapens die nodig zijn voor NAVO of Europese operaties, maar te duur zijn voor individuele landen, zoals hypersonische raketten en grote verkenningsvliegtuigen.

 • Zolang Rusland over tactische kernwapens beschikt of anderszins dreiging is van kernwapens, legt Nederland zich niet eenzijdig beperkingen op.

 • Zoals in onze Grondwet verankerd is, kan de krijgsmacht naast de verdediging van ons eigen land ook worden ingezet voor vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat.

 • Nederland levert geen wapens (of onderdelen daarvan) aan landen waar de mensenrechten worden geschonden en stopt met de doorvoer van wapens. Ook moet er een zwarte lijst komen van landen en bedrijven waaraan geen halffabricaten en onderdelen van chemische en nucleaire wapens en oorlogsvoering met bacteriën, virussen et cetera geleverd mogen worden.

Defensiemedewerkers

 • Structurele investering in opleiding, goed materieel, kazernes en arbeidsvoorwaarden voor personeel. Meer zeggenschap en maatwerk zijn sleutelwoorden; niet alleen rang en leeftijd, maar ook specialistische kennis bepalen het salaris.

 • Defensie moet zich een goed werkgever tonen en zorg dragen voor diegenen die tijdens plichtsgetrouwe inzet ziek zijn geworden. Ruimhartig en met mededogen. Slachtoffers van bijvoorbeeld PTSS (angststoornissen) en chroom-6 (o.a. COPD, hartklachten, nierklachten, kanker) en hun naaste familie worden ruimhartig gecompenseerd. Bij ziekte worden zij begeleid en ondersteund waar nodig.

 • Splinter wil dat alle militairen die zijn blootgesteld aan chroom-6 het recht op uitkering krijgen. Het mag niet zo zijn dat er een limitatief lijstje van klachten is opgesteld en dat zieke defensiemedewerkers die daar niet precies aan beantwoorden geen compensatie krijgen.  Splinter wil dat medewerkers met beroepsziekten beter beschermd worden en eerder compensatie krijgen. Veel slachtoffers vallen op dit moment buiten de compensatieregeling. 

 • Er is een verhoogt risico op PTSS bij uitgezonden militairen tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar. Er moet extra onderzoek komen hoe we dat bij deze groep zo veel mogelijk kunnen voorkomen.

Veteranen

 • Het veteranenbeleid van Defensie schiet tekort. Splinter wil dat veteranen zich erkend en gewaardeerd voelen. Professionele hulp krijgen als dat nodig is. Defensie moet achter het personeel staan. 

 • Veteranen hebben een grote maatschappelijke meerwaarde. Zo kunnen zij bijzonder goed ingezet worden om te helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen door levenslessen te delen, motivatie en structuur aan te bieden, bijvoorbeeld bij het voorkomen van schoolverzuim of in de Jeugdzorg.

 • Een klein deel van de veteranen komt helemaal niet sterker terug van een uitzending. Wie PTSS krijgt of anderszins ziek wordt van trouwe dienst, moet schadeloos worden gesteld en optimale begeleiding of behandeling krijgen. Ook de nabestaanden van militairen moeten beter worden begeleid en ondersteund worden. De mannen en vrouwen die hun leven in de waagschaal stellen om ons veilig te houden verdienen alle respect. Splinter wil hen ook beschermen tegen zinloze oorlogen.

Oekraïne 

Na de inval van Rusland in 2014 op de Krim, de verschrikkelijke oorlogsmisdaad door het neerschieten van de MH17, heeft de beperkte internationale verontwaardigheid en stelligheid er toe geleid dat Rusland de kans zag voor zijn uiteindelijke inval van Oekraïne. Splinter heeft ten aanzien van de Oekraïne-oorlog de volgende standpunten:

 • Oekraïne is een soeverein land met internationaal geaccepteerde grenzen en deze dienen door een ieder gerespecteerd te worden.

 • Splinter hoopt dat er snel vrede komt aan de oost grenzen van Europa en zal de Oekraïense overheid en haar bevolking steunen waar we dat kunnen.

 • Oekraïne bepaalt zelf wanneer ze de vredesonderhandelingen starten. Met daarbij de enige beperking dat zij deze opstarten wanneer al het verloren land terug veroverd is.

 • Nederland zal samen met de EU en NAVO partners Oekraïne op financieel, humanitair en militair gebied blijven ondersteunen.

 • Splinter steunt de aanvraag van Oekraïne om aan te sluiten bij de NAVO, nadat de vredesonderhandelingen succesvol zijn afgerond.

 • Splinter is tegen verdere uitbreiding van de EU in het algemeen en wij zien voor zowel de EU als Oekraïne geen meerwaarde om toe te treden tot de Europese Unie. 

Buitenland

Splinter zal altijd mensenrechten in het algemeen en vrouwen- en kinderrechten in het bijzonder, altijd met hand en tand verdedigen. Wij zullen dan ook buitenlandse (handels)partners altijd langs deze meetlat leggen. Wij maken wel een duidelijke schifting tussen “overheid” en “de bevolking”. Hiermee zullen wij in bepaalde conflicten niet verzanden in loyaliteitsproblemen. Wanneer je mensenrechten schendt, dan vind je Splinter tegenover je. 

China

Nederland erkent natuurlijk al dat China een economische grootmacht is, maar we ontkennen de gevaren van deze ontwikkelingen. Te vaak worden handelsbelangen belangrijker gevonden dan mensenrechten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de erbarmelijke omstandigheden waarin de Oeigoeren moeten leven. We moeten blijven anticiperen op de groeiende invloed van China in Europa en Afrika. 

De Verenigde Staten

Nederland heeft veel te danken aan de VS: de vrijheid waarin wij leven en waar zij voor gevochten hebben. Dit mogen we nooit vergeten. We moeten wel kritisch blijven over het politieke systeem en de gevaren erkennen waarin de VS zich op dit moment bevinden. De jaren onder Trump hebben ons laten zien dat de onvoorwaardelijke steun van de VS zomaar kan ophouden. Nederland en de EU moeten minder afhankelijk worden van de VS. 

Midden-Oosten 

Wij zijn voorstander van de tweestaten-oplossing en juichen de huidige toenadering tussen Israël en Arabische landen toe, omdat het bijdraagt aan stabiliteit in deze onrustige regio. In technologisch opzicht loopt Israël voorop als het gaat om bijvoorbeeld vleesvervangers en milieuvriendelijke alternatieven als zonne-energie en ontzilting. Wetenschappelijke samenwerking op die gebieden moet worden gestimuleerd.  

We zijn wel ongerust over de politieke situatie waar extremisten in de Israëlische en Palestijnse overheid de overhand krijgen of hebben en niet meer denken in het belang van vrede op lange termijn en in het belang van hun inwoners. Splinter zal alle ontwikkelingen bekijken op basis van het schenden van mensenrechten en overheden zodoende aanspreken en veroordelen.

bottom of page