top of page

BUITENLAND & DEFENSIE

De bescherming van Nederlands grondgebied en onze bondgenoten is heel belangrijk. Partijen die het belang van een sterke Defensie onderschatten vindt Splinter naïef. Er is veel te lang bezuinigd op Defensie, waardoor het materieel niet voldeed en zich gevaarlijke situaties voordeden. Splinter wil ook defensiepersoneel beschermen tegen de harde cultuur binnen Defensie.

 

Wie PTSS krijgt of anderszins ziek wordt van trouwe dienst, moet schadeloos worden gesteld en optimale begeleiding of behandeling krijgen. Ook de nabestaanden van militairen moeten beter worden begeleid en ondersteund worden. De mannen en vrouwen die hun leven in de waagschaal stellen om ons veilig te houden verdienen alle respect. Splinter wil hen ook beschermen tegen zinloze oorlogen.

 

Gebieden waar geopolitieke belangen de hoofdrol spelen of in gebieden waar niet duidelijk is wie tegen wie vecht; daar zou Nederland als het uit moeten blijven. Tegelijkertijd dreigt dichter bij huis ook gevaar. We moeten geopolitieke veranderingen niet negeren en onze vrijheid beschouwen als iets vanzelfsprekend. Investeren in Defensie is noodzakelijk: Nederland mag geen speelbal van andere mogendheden worden.

Splinter heeft de noodkreet van Defensie en de militaire vakbonden goed gehoord.

 • Ophoging van het nationale defensiebudget. Tenminste 2% van het bbp dient aan Defensie besteed te worden, conform de NAVO-norm. Tekorten aan personeel, materieel en financiering bij de Nederlandse strijdkrachten dienen te worden opgelost.

 • Op geneeskundig gebied mist Defensie veel specialisten, terwijl Defensie als belangrijke taak heeft het absolute vangnet van Nederland te zijn als dingen misgaan; bijvoorbeeld bijspringen in tijden van pandemie. Dit tekort moet zo snel mogelijk worden ingelopen.

 • Nederland is een soeverein land binnen de Europese Unie, maar op het gebied van Defensie moet er samengewerkt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om in goede banen leiden van migratie, tegengaan van oneerlijke concurrentie of het ondersteunen van economische sancties tegen landen die Nederland of Europa willen schaden. Splinter ondersteunt samenwerking met gelijkgezinde landen binnen de NAVO.

 • Een Europees leger is nog erg abstract; we werken liever samen en zorgen op nationaal voor een sterke Defensie. Wel willen we optrekken in gezamenlijke eenheden met bondgenoten voor nieuwe wapens die nodig zijn voor NAVO of Europese operaties, maar te duur zijn voor individuele landen, zoals hypersonische raketten en grote verkenningsvliegtuigen.

 • Zolang Rusland over tactische kernwapens beschikt of anderszins dreiging is van kernwapens, legt Nederland zich niet eenzijdig beperkingen op. Echter, alle bestaande Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied sturen we terug.We ondertekenen het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens.

 • Er dient geïnvesteerd te worden in (technologisch hoogwaardige) slagkracht en ondersteunende eenheden voor de landmacht. Ook dient er geïnvesteerd te worden in informatietechnologie.

 • Nieuwe vormen van oorlogvoering maken in het buitenland een vlucht. Splinter begrijpt dat Nederland niet achter kan blijven bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, robotisering en autonome onbemande wapens. Als vijandige mogendheden ons qua kennis en ontwikkeling inhalen is dat een gevaar voor de vrede en stabiliteit. Ook hier zijn we realistisch: het is een reëel gevaar dat de in Nederland ontwikkelde technologische kennis in verkeerde handen valt. Daarom wil Splinter dat de Nederlandse overheid te allen tijde eigenaar blijft van technologie die in of door Nederland ontwikkeld is.

 • Het Defensie Cybercommando en de inlichtingendiensten worden versterkt.

 • Splinter ondersteunt de NAVO ruimtestrategie. Met de space-eenheid investeert Defensie in veilige communicatie en inlichtingenvergaring, in lanceercapaciteit van Europa en (verdediging van) ruimte-infrastructuur.

 • De krijgsmacht kan naast de verdediging van ons eigen land ook worden ingezet voor vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat.

 • Nederland levert geen wapens (of onderdelen daarvan) aan landen waar de mensenrechten worden geschonden en stopt met de doorvoer van wapens. Ook moet er een zwarte lijst komen van landen en bedrijven waaraan geen halffabricaten en onderdelen van chemische en nucleaire wapens en oorlogsvoering met bacteriën, virussen et cetera geleverd mogen worden.

 • Veiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en over land wordt sterk verbeterd. Al lange tijd zijn hiermee problemen. De adviezen van de Inspectie Veiligheid Defensie worden op dit moment binnen Defensie overgenomen. Medewerkers moeten beter worden opgeleid om met gevaarlijke stoffen veilig te kunnen werken. Basiskennis en bewustwording is bij iedere Defensiemedewerker noodzakelijk. Voor Splinter is dit een belangrijk onderwerp.

Defensiemedewerkers

 • Structurele investering in goed materieel, kazernes en arbeidsvoorwaarden voor personeel. Meer zeggenschap en maatwerk zijn sleutelwoorden; niet alleen rang en leeftijd, maar ook specialistische kennis bepalen het salaris.

 • Defensie moet zich een goed werkgever tonen en zorg dragen voor diegenen die tijdens plichtsgetrouwe inzet ziek zijn geworden. Ruimhartig en met mededogen. Slachtoffers van bijvoorbeeld PTSS (angststoornissen) en chroom-6 (o.a. COPD, hartklachten, nierklachten, kanker) en hun naaste familie worden ruimhartig gecompenseerd. Bij ziekte worden zij begeleid en ondersteund waar nodig.

 • Chroom-6. Het mag niet zo zijn dat er een limitief lijstje van klachten is opgesteld en dat zieke defensiemedewerkers  die daar niet precies aan beantwoorden geen compensatie krijgen.  Splinter wil dat medewerkers met beroepsziekten beter beschermd worden en eerder compensatie krijgen. Veel slachtoffers vallen op dit moment buiten de compensatieregeling. Splinter wil dat alle militairen die zijn blootgesteld aan chroom-6 het recht op uitkering krijgen.

 • Het veteranenbeleid van Defensie schiet tekort. Zo’n 25 jaar na de uitzending naar Srebrenica in het voormalige Joegoslavië heeft bijvoorbeeld een op de drie Dutchbat III-veteranen nog behoefte heeft aan zorg of ondersteuning. Vrijwel alle Dutchbatveteranen voelen zich onvoldoende erkend en gewaardeerd. Velen hebben professionele hulp nodig. Splinter wil dat Defensie voor het personeel staat. 

 • De leeftijd waarop militairen uitgezonden mogen worden moet verhoogd worden van 18 naar 21 jaar.

bottom of page