top of page

BUITENLAND & DEFENSIE

def1

De bescherming van Nederlands grondgebied en onze bondgenoten is heel belangrijk. Het is naïef om te denken dat defensiebeleid geen of weinig aandacht verdient. Na de inval van Rusland in Oekraïne is het besef wijdverbreid dat de veiligheid van Nederland, Europa en NAVO-lidstaten niet vanzelfsprekend is.  Splinter zal ervoor zorgen dat aandacht voor het defensiebeleid niet verdwijnt en dat de noodzakelijke versterkingen worden doorgevoerd.

Er is veel te lang bezuinigd op defensie. Zo werden opleidingen noodgedwongen drastisch ingekort, waardoor de nadruk is komen te liggen op het aanleren van vaardigheden en zijn cruciale elementen als vorming en ethiek ondergeschoven. Ook het materieel voldeed niet meer door de extreme bezuinigingen. Het afbouwen van defensie is te snel en te ondoordacht gedaan. Er deden zich hierdoor gevaarlijke situaties voor: zowel fysiek als sociaal is defensie er niet veiliger op geworden. Door het bezuinigingsbeleid van de afgelopen kabinetten, is het uitvoeren van de grondwettelijke taak van de overheid, het veilig houden van Nederland, in het geding gekomen. 

Splinter heeft de noodkreet van de Nederlandse defensieorganisaties en de militaire vakbonden goed gehoord.

Investeer in opleiding, specialisten, materieel en toekomstbestendigheid.

 • Splinter wil ophoging van het nationale defensiebudget. Tenminste 2% van het BBP dient aan defensie besteed te worden, conform de NAVO-norm. Tekorten aan personeel, materieel en financiering bij de Nederlandse strijdkrachten dienen te worden opgelost, evenals de borging van kwaliteit en vorming in de defensie-opleidingen.
   

 • Nederland moet weer een volwaardig tankbataljon krijgen. Dat wil zeggen minimaal 52 tanks, naar Duits model.
   

 • Onderzocht moet worden of onderdelen van de Nederlandse defensie-industrie uitgebreid kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan het produceren van munitie, om zo minder afhankelijk van buitenlandse leveranciers te worden.
   

 • Op geneeskundig gebied mist de Nederlandse defensie veel specialisten, terwijl defensie als belangrijke taak heeft het absolute vangnet voor Nederland te zijn in tijden van crises en rampen. Het tekort moet zo snel mogelijk worden ingelopen.
   

 • Bovenop het op peil brengen van de defensie-uitgaven conform de 2% NAVO-norm, moet er ook weer geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld in technologisch hoogwaardige slagkracht en ondersteunende eenheden voor de landmacht. Ook dient er geïnvesteerd te worden in informatietechnologie. Nederland kan immers niet achterblijven bij de vele ontwikkelingen van AI, robotisering en autonome onbemande wapens die wereldwijd in oorlogsvoering plaatsvinden.
   

 • Als vijandige mogendheden ons qua kennis en ontwikkeling inhalen is dat een gevaar voor de vrede en stabiliteit. Ook hier zijn we realistisch: het is een reëel gevaar dat de in Nederland ontwikkelde technologische kennis in verkeerde handen valt. Daarom wil Splinter dat de Nederlandse overheid te allen tijde eigenaar blijft van technologie die in of door Nederland ontwikkeld is.
   

 • Het Defensie Cybercommando en de inlichtingendiensten worden versterkt.
   

 • Splinter ondersteunt de NAVO-ruimtestrategie. Defensie kan hiermee investeren in veilige communicatie en inlichtingenvergaring, in lanceercapaciteit van Europa en de verdediging van ruimte-infrastructuur. ‘Space’ is een volkomen nieuwe dimensie. Splinter acht het doelmatig dat dit vanaf het begin in Europees verband opgestart wordt en dat er dus geen eigen ‘Defensie Ruimte Commando’ opgericht wordt. 
   

 • Veiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en over land wordt sterk verbeterd. Al lange tijd zijn hiermee problemen. De adviezen van de Inspectie Veiligheid Defensie worden op dit moment door het Ministerie van Defensie overgenomen. Medewerkers moeten beter worden opgeleid om met gevaarlijke stoffen veilig te kunnen werken. Basiskennis en bewustwording is bij iedere defensiemedewerker noodzakelijk. Door bezuinigen zijn de opleidingen dusdanig ingekort dat deze basiskennis en bewustwording weer in gevaar dreigt te komen. Voor Splinter is dit een belangrijk onderwerp.

 

Geopolitiek en positie Defensie

 

 • Gebieden waar geopolitieke belangen de hoofdrol spelen of in gebieden waar niet duidelijk is wie tegen wie vecht; daar zou Nederland als het uit moeten blijven. Tegelijkertijd dreigt dichter bij huis ook gevaar. We moeten geopolitieke veranderingen niet negeren en onze vrijheid beschouwen als iets vanzelfsprekend. Investeren in Defensie is noodzakelijk: Nederland mag geen speelbal van andere mogendheden worden.
   

 • Nederland is een soeverein land binnen de Europese Unie, maar op het gebied van defensie moet er samengewerkt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het in goede banen leiden van migratie, tegengaan van oneerlijke concurrentie of het ondersteunen van economische sancties tegen landen die Nederland of Europa willen schaden. Splinter ondersteunt samenwerking met gelijkgezinde landen binnen de NAVO.
   

 • Een Europees leger is nog erg abstract; we werken liever samen en zorgen op nationaal voor een sterke Defensie. Wel willen we optrekken in gezamenlijke eenheden met bondgenoten voor nieuwe wapens die nodig zijn voor NAVO of Europese operaties, maar te duur zijn voor individuele landen, zoals hypersonische raketten en grote verkenningsvliegtuigen.
   

 • Zolang Rusland over tactische kernwapens beschikt of er anderszins dreiging is van kernwapens, legt Nederland zich niet eenzijdig beperkingen op.
   

 • Zoals in onze Grondwet verankerd is, kan de krijgsmacht naast de verdediging van ons eigen land ook worden ingezet voor vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat.
   

 • Nederland levert geen wapens, of onderdelen daarvan, aan landen waar de mensenrechten worden geschonden en stopt met de doorvoer van wapens aan die landen. Ook moet er een zwarte lijst komen van landen en bedrijven waaraan geen halffabricaten en onderdelen van chemische en nucleaire wapens, en wapentuig voor oorlogsvoering met bacteriën of virussen, et cetera aan geleverd mogen worden.

 

Defensiemedewerkers
 
 • Splinter wil structurele investeringen in opleiding, goed materieel, kazernes en arbeidsvoorwaarden voor personeel. Meer zeggenschap en maatwerk zijn sleutelwoorden: niet alleen rang en leeftijd, maar ook specialistische kennis bepalen het salaris van defensiemedewerkers.

 

 • Defensie moet zich een goed werkgever tonen en zorg dragen voor diegenen die tijdens plichtsgetrouwe inzet ziek zijn geworden. Ruimhartig en met mededogen. Slachtoffers van bijvoorbeeld PTSS (angststoornissen) en chroom-6 (o.a. COPD, hartklachten, nierklachten, kanker) en hun naaste familie moeten ruimhartig worden gecompenseerd. Bij ziekte worden zij begeleid en ondersteund waar nodig.
   

 • Splinter wil dat alle militairen die zijn blootgesteld aan chroom-6 het recht op uitkering krijgen. Het mag niet zo zijn dat er een limitatief lijstje van klachten is opgesteld en dat zieke defensiemedewerkers die daar niet precies aan beantwoorden geen compensatie krijgen. Splinter wil dat medewerkers met beroepsziekten beter beschermd worden en eerder compensatie krijgen. Veel slachtoffers vallen op dit moment buiten de compensatieregeling. 
   

 • Er is een verhoogd risico op PTSS bij uitgezonden militairen tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar. Er moet extra onderzoek komen naar hoe PTSS bij deze groep zo veel mogelijk voorkomen kan worden.

 

Veteranen

 

 • Het veteranenbeleid van het Ministerie van Defensie schiet tekort. Splinter wil dat veteranen zich erkend en gewaardeerd voelen en professionele hulp krijgen als dat nodig is. Defensie moet achter het personeel staan. 
   

 • Veteranen hebben een grote maatschappelijke meerwaarde. Zo kunnen zij bijzonder goed ingezet worden om te helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen door levenslessen te delen, motivatie en structuur aan te bieden, bijvoorbeeld bij het voorkomen van schoolverzuim of in de Jeugdzorg.

 

 • Een klein deel van de veteranen komt niet sterker terug van een uitzending. Wie PTSS krijgt of anderszins ziek wordt van trouwe dienst, moet schadeloos worden gesteld en optimale begeleiding of behandeling krijgen. Ook de nabestaanden van militairen moeten beter worden begeleid en ondersteund worden. De mannen en vrouwen die hun leven in de waagschaal stellen om ons veilig te houden verdienen alle respect. Splinter wil hen ook beschermen tegen zinloze oorlogen.

Buitenland
 

Splinter zal altijd mensenrechten in het algemeen en vrouwen- en kinderrechten in het bijzonder, altijd met hand en tand verdedigen. Wij zullen dan ook buitenlandse (handels)partners altijd langs deze meetlat leggen. Wij maken wel een duidelijke schifting tussen “overheid” en “de bevolking”. Hiermee zullen wij in bepaalde conflicten niet verzanden in loyaliteitsproblemen. Wanneer je mensenrechten schendt, dan vind je Splinter tegenover je. 

 

China

Nederland erkent natuurlijk al dat China een economische grootmacht is, maar Nederland ontkent de gevaren van deze ontwikkelingen. Te vaak worden handelsbelangen belangrijker gevonden dan mensenrechten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de erbarmelijke omstandigheden waarin de Oeigoeren moeten leven. We moeten blijven anticiperen op de groeiende invloed van China in Europa en Afrika. 

De Verenigde Staten

Nederland heeft veel te danken aan de VS: de vrijheid waarin wij leven en waar zij voor gevochten hebben. Dit mogen we nooit vergeten. We moeten wel kritisch blijven over het politieke systeem en de gevaren erkennen waarin de VS zich op dit moment bevinden. De jaren onder Trump hebben ons laten zien dat de onvoorwaardelijke steun van de VS zomaar kan ophouden. Nederland en de EU moeten minder afhankelijk worden van de VS. 

Oekraïne

Na de inval van Rusland in 2014 op de Krim en de verschrikkelijke oorlogsmisdaad door het neerschieten van de MH17, heeft de beperkte internationale verontwaardigheid en stelligheid ertoe geleid dat Rusland de kans zag voor de uiteindelijke inval van Oekraïne. Splinter heeft ten aanzien van de Oekraïne-oorlog de volgende standpunten:

 • Oekraïne is een soeverein land met internationaal geaccepteerde grenzen en deze dienen door eenieder gerespecteerd te worden.

 • Splinter hoopt dat er snel vrede komt aan de oostelijke grenzen van Europa en zal de Oekraïense overheid en haar bevolking steunen waar dat kan.

 • Oekraïne bepaalt zelf wanneer het vredesonderhandelingen start. Splinter heeft er begrip voor dat Oekraïne pas met vredesonderhandelingen wil starten wanneer al het verloren land terugveroverd is, inclusief de Krim.

 • Nederland zal samen met de EU en NAVO-partners Oekraïne op financieel, humanitair en militair gebied blijven ondersteunen.

 • Splinter steunt de aanvraag van Oekraïne om aan te sluiten bij de NAVO, nadat de vredesonderhandelingen succesvol zijn afgerond.

 • Splinter is tegen verdere uitbreiding van de EU in het algemeen en ziet voor zowel de EU als Oekraïne geen meerwaarde om toe te treden tot de Europese Unie. 

 

Midden-Oosten

Splinter is altijd voorstander geweest van de tweestaten-oplossing en juichte de nog tamelijk recente toenadering tussen Israël en Arabische landen toe, omdat het bijdroeg aan stabiliteit in deze onrustige regio. We waren wel ongerust over de politieke situatie waar extremisten in de Israëlische en Palestijnse overheid de overhand kregen en niet meer dachten in het belang van vrede op lange termijn en in het belang van hun inwoners. Splinter zal altijd alle ontwikkelingen bekijken op basis van het schenden van mensenrechten en overheden zodoende aanspreken en veroordelen.

Update: Oorlog Israël en Hamas

Nu terroristische organisatie Hamas een oorlog heeft ontketend door onschuldige Israëlische burgers van het leven te beroven en sommigen op mensonterende wijze als gijzelaar gevangen te nemen, plaatst Splinter een update in het verkiezingsprogramma.

In de eerste plaats zijn onze gedachten bij de slachtoffers, hun nabestaanden en zij die in grote onzekerheid verkeren over het lot van hun naasten, en over wat komen gaat in Israël en Palestina. Splinter veroordeelt iedere vorm van extremisme en terrorisme waarbij onschuldige slachtoffers vallen, dus ook de aanval van Hamas op nietsvermoedende mensen rondom de viering van simchat tora. In de verdediging van hun burgers en hun vrije staat, hebben de Israëlische strijdkrachten het recht te doen wat nodig is binnen de afgesproken conventies en regels van het oorlogsrecht.

Mensenrechten zijn de belangrijkste prioriteit voor Splinter. Het schenden van humanitair oorlogsrecht door de ene zijde vergoelijkt wat ons betreft nooit het opschorten van humanitair handelen door de andere zijde.

We keuren de wijze af waarop de Israëlische regering de bevolking van Palestina, ook in de Gazastrook, isoleert. De internationale gemeenschap is verplicht om de Palestijnse bevolking uitzicht te geven op een beter leven dan zij nu hebben. Daar speelt de hele regio nadrukkelijk ook een rol in. Daarom moet bijvoorbeeld Egypte op zijn verantwoordelijkheid gewezen worden en de Palestijnen een grensovergang bieden.

 

Splinter is voorstander van een tweestaten-oplossing waardoor, op de lange termijn, Israëli’s en Palestijnen naast elkaar kunnen leven. Het wordt echter onmogelijk gemaakt om stappen in die richting te zetten door terroristische groeperingen zoals Hamas en regionale grootmachten zoals Iran. Zij moedigen vijandschap en Jodenhaat in de gehele regio aan en zijn uit op de vernietiging van Joden en van de Israëlische staat. De internationale gemeenschap moet zich te allen tijde tegen hun agenda weren.

Situatie Joodse gemeenschap in Nederland

In ons verkiezingsprogramma is ook duidelijk opgenomen hoe Splinter zich verhoudt tot antisemitisme. Wij maken ons dan ook grote zorgen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren waarbij er sprake is van een toename van antisemitisch gedachtegoed én uitingen daarvan.

 

De recente gewelddadigheden dragen bij aan de exponentieel groeiende onveiligheid van de Joodse Nederlanders en Splinter zal alles doen wat in haar vermogen ligt om dat een halt toe te roepen.

 

Vanuit haar liberale beginselen maakt Splinter zich hard voor alle vrijheden waarmee eenieder zijn identiteit naar eigen wens vorm kan geven: dat geldt uiteraard óók voor de Joodse gemeenschap net zoals voor iedere andere groepering in Nederland, religieus en seculier. De grens van vrijheid komt wat Splinter betreft pas in beeld wanneer door de uitoefening ervan een ander in zijn vrijheid wordt beperkt. Het toegenomen antisemitisme in Nederland en de wereld, betekent echter dat Joden beperkt worden in hun vrijheid en in onveiligheid moeten leven. Voor Splinter is dat onaanvaardbaar, en motiveert het om er alles aan te doen deze situatie te veranderen.

def2
def3
def4
def5
bottom of page