top of page

DE PARTIJ

Partijstructuur

 • Partijstructuur is “plat”

 • Primair doel van het landelijk partijbestuur is dienend te zijn aan de leden. Zij staat los van de politieke lijn en heeft zo min mogelijk macht.

 • Samen met de leden van het platform gaan we een structuur maken zodat er nergens machtsblokken ontstaan.

 

Politici? Volksvertegenwoordigers!

 • Onze volksvertegenwoordigers zijn Splinters: vrij en onafhankelijk, vasthoudend in hetgeen zij willen bereiken, idealistisch, moedig en uitgesproken in het politieke debat en stemmen zonder last.

 • Daarbij krijgt iedere volksvertegenwoordiger evenveel ondersteuning vanuit de fractie; het zetelbedrag dat Kamerleden behoren te krijgen om ondersteunende medewerkers aan te nemen gaat niet naar de algemene “fractiepot”, maar komt in gelijke delen ten goede aan de ondersteuning van individuele Kamerleden. Zodat al onze Splinters kunnen excelleren, optimaal hun parlementaire controlerende taak vervullen, op de manier en met de ondersteuning die hen het beste past.

 • Vriendjespolitiek en baantjesjagen horen niet bij Splinter. Volksvertegenwoordigers worden, net als de medewerkers, periodiek beoordeeld op basis van objectieve criteria. En dat doet Splinter niet alleen voor haar eigen Splinters. Ook alle andere Kamerleden van andere partijen zullen langs de objectieve meetlat gelegd worden. De beoordelingscriteria en de uitkomsten voor individuele Tweede Kamerleden worden maandelijks via onze “Splinter Index” op de website gedeeld, zodat iedereen kan zien wie de ware volksvertegenwoordigers in de Kamer zijn.

 

Partijdemocratie en transparantie

 • Wat Splinter doet, welke successen behaald worden en de inspannende weg naar dat resultaat: alles wordt overzichtelijk en toegankelijk op de website en het ledenplatform inzichtelijk gemaakt.

 • Onze digitale fractiekamer, het ‘open source’ online partijplatform, geeft de leden de mogelijkheid om mee te denken, mee te schrijven en te stemmen over partijaangelegenheden en de partijkoers binnen de kaders van de partijbeginselen. In Scandinavische landen heel gewoon, maar in het Nederlandse parlement doet niemand het. Splinter doet het.

 • De leden krijgen de mogelijkheid om te stemmen op de volgorde van de kieslijst. Zelfs tot in het stemhokje bepaalt de kiezer welke kandidaten of onderwerpen “omhoog” worden gestemd. Aan die onderwerpen zal Splinter de komende zittingsperiode in de Tweede Kamer meer aandacht aan besteden. Bij Splinter wordt wél geluisterd naar de leden en naar de mensen die op Splinter stemmen.

 • Politiek Den Haag wemelt van de goed georganiseerde lobbyisten, NGO’s, branche- en belangenorganisaties en het is vaak ondoorzichtig hoe Kamerleden aan hun informatie komen. Daarom wil Splinter het goede voorbeeld geven door een lijst op de website te publiceren van organisaties waar wij actief contact mee hebben. En eventuele voorstellen die met behulp van deze organisaties worden ingediend. Daarnaast zal Splinter in de Kamer voorstellen indienen voor het realiseren van een lobbyistenregister en registratie verplicht te stellen voor alle Kamerleden en bewindspersonen.

 • Meeregeren? Of als oppositiepartij over specifieke onderwerpen onderhandelen met de coalitie? Splinter is niet politiek naïef en wil samenwerken waar dat kan om haar idealen te realiseren, maar is transparant naar de leden over wat er eventueel uitgeruild wordt en onder welke voorwaarden. Zijn de leden het er niet mee eens? Dan doen we het niet.

 • Het verkiezingsprogramma wordt op het ledenplatform een interactief document waarin verwijzingen en links worden opgenomen naar behaalde resultaten; zo is in een oogopslag duidelijk of en op welke manier Splinter haar verkiezingsbeloftes nakomt. Daar kunnen mensen ons niet alleen bij nieuwe verkiezingen op beoordelen, maar ook tussentijds. Splinter is er immers voor de Nederlandse burgers die zij vertegenwoordigt.

 

Betrouwbare politiek

De betrouwbaarheid van de héle politiek is natuurlijk niet iets wat Splinter bij andere partijen kan afdwingen. Wij kunnen alleen maar het goede voorbeeld geven. Hier staat Splinter voor:

 • Gekonkel en handjeklap in achterkamertjes is uit den boze.

 • De Kamerleden in het parlement moeten de regering controleren en die taak uiterst serieus nemen; doorvragen, doorvragen, doorvragen. Niet stoppen als het moeilijk wordt. We zijn tenslotte volksvertegenwoordigers.

 • De focus op snelle succesjes die vooraf afgekaart zijn met het kabinet of juist zo algemeen zijn dat niemand ertegen kan zijn maar er tegelijkertijd niets concreet verandert: we doen het niet! Geen inhoudsloze moties die iets vragen wat al staand beleid is of vragen om ‘te kijken naar’, of iets ‘uitspreken’ voor de bühne. En óók geen moties die schreeuwen om harde maatregelen als niet overzien kan worden wat de gevolgen van hard beleid zullen zijn voor goedbedoelende burgers.

 • Geen proefballonnetjes. We kunnen onze tijd beter besteden aan goed doordachte plannen en daarmee voortvarend aan de slag te gaan.

 • De Kamerleden moeten gedegen wetgeving afleveren en de regeringsvoorstellen optimaal controleren. Zodat een Kamerlid bij debatten over wetten de desbetreffende wetstekst nauwkeurig bestudeert, evenals de Memorie van Toelichting, en zich vooraf gedegen laat informeren over de gevolgen voor de samenleving.

 • Identiteitspolitiek, het zeggen op te komen voor bepaalde groepen door hen op te zetten tegen andere groepen, is het vergif voor ieder constructief politiek debat. Iedere partij maakt zich daar schuldig aan. Splinter wil dat doorbreken. Je kunt ook prima voor mensen opkomen zonder te polariseren.

 • In de politiek moet je samenwerken om dingen te bereiken. Splinter staat voor constructieve en betrouwbare samenwerking met andere partijen. Daarbij verliezen we onze idealen, het verkiezingsprogramma, onze kiezers en het algemeen belang nooit uit het oog. We nodigen andere partijen actief uit zich aan te sluiten en mee te denken met onze plannen. En andersom.

 • Een Splinter tornt niet aan: kinderrechten, mensenrechten.

 • Wij beoordelen voorstellen op persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid, seculariteit en mededogen.

 

Partijnaam

Splinter is NIET voor “versplintering”. Splinter staat voor de figuurlijke “Splinter in de vinger” van de minister of staatssecretaris: scherp doorvragen tot we de antwoorden krijgen die we nodig hebben om het kabinet optimaal te kunnen controleren. Er is onder kabinetten Rutte een gewoonte ontstaan om, tegen de Grondwet, niet te antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer. Ook Woo verzoeken van journalisten en burgers worden zwartgelakt. Het is tijd voor vasthoudende Splinters in de Kamer.

 

We zitten in een politieke transitieperiode. Uit onderzoek blijkt dat de ideale fractiegrootte 15-20 Kamerleden bevat: dan kun je alle onderwerpen voldoende aandacht geven en heb je geen Kamerleden zonder woordvoerderschap. De grote machtspartijen hebben wel verzaakt en burgers al het vertrouwen in de politiek ontnomen. De vele “crises” die ons land teisteren zijn veelal het gevolg van falend overheidsbeleid waar de machtspartijen verantwoordelijk voor zijn. Daarom is vernieuwing nodig door partijen die relatief klein beginnen en verantwoord groeien. Dat is goed voor de burger en de democratie.

We zien het gevaar van “versplintering van ideeën”: one-issue partijen die slechts een deelbelang vertegenwoordigen. Om de huidige politieke uitdagingen het hoofd te bieden hebben we partijen zoals Splinter nodig, die met een breed programma een stevige en zo mogelijk langetermijnvisie hebben ontwikkeld om zo optimaal mogelijk het algemeen belang te dienen.

 

Er behoren 150 volstrekt onafhankelijke volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer te zitten. Het is aan de regering om vertegenwoordigers te overtuigen om voor een voorstel te stemmen. Op de inhoud van het voorstel en niet omdat je nou eenmaal deel uitmaakt van een coalitie of politieke partij. Het partijenstelsel met de verstikkende fractie- en coalitiediscipline werkt dit tegen. De leden stemmen volgens de Grondwet zonder last, maar dat werkt in de parlementaire praktijk niet zo. Het parlement heeft onafhankelijke Splinters nodig, die de regering onophoudelijk controleren, het vuur aan de schenen legt en dóórvragen waar andere partijen het letterlijk voor gezien houden.

 • Een Splinter is onafhankelijk en vasthoudend. Het staat voor onafhankelijke volksvertegenwoordigers die onophoudelijk vechten voor de idealen van de partij; zij zijn in de Tweede Kamer de stem van alle inwoners van Nederland en controleren de regering.

 • Splinters staan achter het verkiezingsprogramma en de partijbeginselen, schuwen het debat ook in de eigen fractie niet en stemmen zonder last. Van verstikkende fractiediscipline is geen sprake. Splinters zijn onafhankelijk en samen sterk.

 • Splinters zijn wars van polariserende identiteitspolitiek en stoppen niemand in een hokje. Politiek gaat wat ons betreft over universele waarden en niet over valse tegenstellingen. Splinters staan boven het achterhaalde links/rechts denken; een splinter doet wat nodig is.

 • Splinters zijn ook alle burgers van Nederland, unieke individuen met een eigen stem. Wij vertegenwoordigen hen.

Partijlogo 

 • Feniks, de mythische vuurvogel die in vele culturen al eeuwenlang symbool staat voor vernieuwing en het herrijzen uit de as. Nederland moet zich opnieuw uitvinden, opbouwen na de crisis. Ook voor veel individuele burgers is herbezinning en een nieuw begin noodzakelijk. De overheid moet er zorg voor dragen dat Nederland en al haar inwoners opnieuw in hun kracht worden gezet: verheffing van het individu en diens vrijheden.

bottom of page