top of page
Scherm­afbeelding 2022-09-09 om 20.34.02.png

DIERENWELZIJN

De huidige Beleidsnota Dierenwelzijn (2016) krijgt een update.

Dierenwelzijn

Splinter staat voor dierenwelzijn in onze gemeente. Als huisdier, in het wild en op de (kinder)boerderij: dieren maken onbetwist deel uit van onze gemeente en wij hebben daarin een verantwoordelijkheid. Niet in de laatste plaats omdat dieren op veel manieren afhankelijk zijn van de mens. Niet alleen gehouden dieren, maar ook wilde dieren zijn afhankelijk van de mens: wij moeten hun leefgebied in stand houden en waar mogelijk verbinden. Splinter wil de bewustwording binnen onze gemeente vergroten dat dieren een intrinsieke waarde hebben. Dat wil zeggen dat dieren waardevol zijn en wezens zijn met gevoel, los van het nut voor de mens. We willen dat dieren leven op een wijze waarbij zij hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dit is essentieel voor dierenwelzijn.

 

  • Het dierenwelzijnsbeleid in de gemeente Woerden kan veel beter. Splinter wil dat de gemeente Woerden een consistent en helder dierenwelzijnsbeleid voert waarin alle taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Ook krijgt een wethouder dierenwelzijn specifiek in de portefeuille en legt daarover periodiek proactief verantwoording af aan de gemeenteraad. Splinter wil dat er korte en lange termijndoelen worden geformuleerd om dierenwelzijn in de gemeente te bevorderen. De huidige Beleidsnota Dierenwelzijn (2016) krijgt een update.

  • De gemeente Woerden neemt verantwoordelijkheid voor het vervoer en de opvang van in het wild gevonden gewonde en verzwakte dieren. Gemeente Woerden krijgt een opvang voor in het wild levende dieren en deze kan rekenen op een vaste subsidie vanuit de gemeente.

  • De zorgplicht moet gelden voor alle houders van dieren. De waarborg dat er voor alle diersoorten voldoende eerstelijns veterinaire zorg beschikbaar is, is een intrinsiek onderdeel van de zorgplicht.

  • Hulpverlenende en handhavende instanties gaan beter samenwerken, zodat bijvoorbeeld de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld tegen partner of kinderen eerder gesignaleerd wordt.

  • Dierenmishandeling wordt hard aangepakt. Veehouders/medewerkers van een veehouderij, medewerkers van een slachthuis, fokkers van gezelschapsdieren of particulieren die zich schuldig maken aan dierenmishandeling krijgen een levenslang beroepsverbod of houdverbod. Dierenmishandeling wordt niet getolereerd. De gemeente Woerden had veel eerder in moeten grijpen bij de beruchte teckelfokkerij in Woerden. Splinter is alert op dierenwelzijnsmisstanden en houdt de gemeente scherp.

  • Er komt een einde aan de bio-industrie: de intensieve veehouderij. Splinter promoot een duurzame omschakeling naar kleinschalige kringlooplandbouw.

  • De plezierjacht wordt verboden.

bottom of page