top of page
iStock-1208283946.jpg

EMANCIPATIE & INCLUSIVITEIT

Bescherm wat kwetsbaar is, ondersteun wie dat nodig heeft.

Splinter vecht voor gelijke rechten, gelijke kansen voor iedereen en emancipatie van de mensen die dat nodig hebben. Emancipatie streeft naar maatschappelijke verandering en gelijkwaardige opname van individuen en/of groepen in de samenleving, zodat ieder mens volwaardig kan meedoen in de samenleving in economische, culturele, sociale en politieke zin. Precies zoals liberalisme als politieke stroming ooit bedoeld was.

De overheid heeft de taak om alle vormen van discriminatie, ongelijkheid en racisme in de samenleving tegen te gaan. Dat geldt ook voor het hokjesdenken! Mensen die buiten de verzonnen hokjes vallen, worden namelijk benadeeld en komen daardoor in de knel.

Splinter wil dat ondersteunen, de overheid moet dat faciliteren.

 • Het is voor Splinter vanzelfsprekend dat de samenleving het beste functioneert als we de gedeelde menselijkheid en individualiteit van mensen van alle identiteiten erkennen en zorgen dat geen enkele identiteit anderen de toegang tot allerlei rechten, vrijheden en kansen ontzegt. Sociale onrechtvaardigheid los je niet op door anderen te beperken in hun rechten, vrijheden en kansen: Splinter duwt mensen zonder uitzondering omhoog, niet omlaag.

 • Splinter verzet zich tegen de identiteitspolitieke benadering: het werkt niet en het ondermijnt zelfs wat al bereikt is op het gebied van gelijke rechten, vrijheden en kansen voor het individu. Weg met het hokjesdenken en opzetten van groepen tegen elkaar. De liberalen, en niet de identiteitspolitici, zetten het goede werk van de burgerrechtenbewegingen voort.

 • We bepleiten een meer rigoureuze aanpak van de problematiek van sociale rechtvaardigheid op basis van universeel liberalisme, waardoor mensen gelijke rechten, vrijheden en kansen krijgen.

 • De eenzijdige invalshoek van het diversiteitsdebat in de politiek gaat Splinter tegen. Op dit moment is er sprake van een gebrek aan zicht op, en respect voor, de brede diversiteit van het land. Er moet bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor de mensen die vanwege hun klasse, gezondheid en regio minder kansen krijgen. Ook het al dan niet hebben van, of het toegang hebben tot, een netwerk dat iemand verder kan helpen mag niet onderschat worden.

 

LHBTIQ+

Splinter heeft het COC Regenboogstembusakkoord ondertekend en wij hebben daarmee, nogmaals, vastgelegd dat wij ons actief willen inzetten voor LHBTIQ+ emancipatie. Wij zetten ons in voor een diverse en inclusieve gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. Splinter zal zich de komende jaren in de gemeenteraad van Woerden inspannen om de volgende maatregelen op het gebied van LHBTIQ+ emancipatie uit te voeren:

 • Inclusief beleid voeren.

 • De gemeente Woerden voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTIQ+. Het collegeprogramma bevat een passage over LHBTIQ+ emancipatie met concrete voornemens die worden uitgewerkt in een beleidsnotitie en/of actieprogramma. Eindverantwoordelijkheid over de uitvoering hiervan en de bijbehorende financiële middelen ligt bij een coördinerend wethouder en verantwoordelijk ambtenaar. De gemeente betrekt LHBTIQ+ inwoners en - belangenorganisaties bij het tot stand komen van het beleid. De gemeente stimuleert activiteiten, ondersteunt LHBTIQ+ organisaties en neemt de situatie van LHBTIQ+ inwoners mee in gemeentelijke monitors. Zowel als dienstverlener en als werkgever heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en sluit in haar werkwijze niemand uit.

Veiligheid bevorderen.

 • De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTIQ+. Zij bevordert dat de politie hiertoe een aanspreekpunt is en vergroot de expertise voor de aanpak van LHBTIQ+ discriminatie. De gemeente stuurt op aangiftebereidheid, houdt toezicht op de veiligheid van LHBTIQ+ en legt verantwoording af over geweld en discriminatie tegen LHBTIQ+.

 • Veilig schoolklimaat realiseren.

 • De gemeente zet zich actief in voor een onderwijsomgeving waar LHBTIQ+ jongeren zich veilig en prettig voelen. De gemeente zorgt dat basis- en middelbare scholen hun wettelijke plicht om LHBTIQ+ acceptatie te bevorderen nakomen. De gemeente biedt onderwijsinstellingen steun en begeleiding aan om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken.

 • Iedereen telt mee.

 • De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin LHBTIQ+ groepen uit diverse contexten zich veilig en prettig voelen, zoals bi-culturele en religieuze LHBTIQ+ personen, vluchtelingen, jongeren, ouderen, transgenderpersonen en mensen met een (licht verstandelijke) beperking. De gemeente ondersteunt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast heeft de gemeente aandacht voor intersectionaliteit en zorgt voor het faciliteren van voldoende safe spaces voor LHBTIQ+ personen.

Zichtbaarheid bevorderen.

Een belangrijke stap naar acceptatie is zichtbaarheid. De gemeente zorgt voor een gender inclusieve omgeving. De gemeente bevordert zichtbaarheid en inclusie in al haar communicatie en uitingen, zoals de website en op het gemeenteloket. Ook bevordert de gemeente de zichtbaarheid en inclusie in het ondersteunen van LHBTIQ+ evenementen, zoals Coming Out Dag. Daarnaast handelt de gemeente proactief als het gaat om het hijsen van de Regenboog/Pride vlag, op belangrijke dagen zoals IDAHOBIT en Coming Out Day. Ook denkt de gemeente na over het inzetten van een LHBTIQ+ kalender, met daarop belangrijke dagen vanuit de gemeenschap, zoals transgender remembrance day en de visibility days van lesbische, biseksuele, transgender en intersekse personen.

 

COC Midden-Nederland

In aanvulling op bovenstaande heeft COC Midden-Nederland in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een groot aantal concrete aanbevelingen gedaan in de publicatie ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – Suggesties voor een kleurrijke gemeente’, Splinter neemt deze aanbevelingen in het geheel over.

bottom of page