top of page
Scherm­afbeelding 2022-09-09 om 20.31.08.png

GROENE LEEFOMGEVING

Woerden is de hoofdstad van het Groene Hart. Laat de gemeente Woerden dat dan maar waarmaken met een passend groen-, natuur-, biodiversiteitsbeleid.

Gezonde en groene leefomgeving

Splinter wil dat de inwoners van de gemeente Woerden kunnen wonen en werken in een gezonde, groene, klimaatbestendige leefomgeving. Nederland mist een geïntegreerde visie op de leefomgeving. We doen maar wat. Er is bijvoorbeeld geen nationale visie ontwikkeld om de ruimte in onze steden zo te benutten dat we deze ontwikkelen en inrichten tot een klimaatbestendige, leefbare ruimte. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de decentrale overheden. Ondertussen wordt de “groennorm’ van de Verenigde Naties, namelijk 48 m2 groen per inwoner, al decennialang in veel steden niet gehaald.

Woerden is de hoofdstad van het Groene Hart. Laat de gemeente Woerden dat dan maar waarmaken met een passend groen-, natuur-, biodiversiteitsbeleid. Splinter wil dat het roer om gaat. In het licht van klimaatverandering, hittestress en andere weersextremen, luchtkwaliteit, CO2-reductie en corona is een goede, groene openbare ruimte van levensbelang.

 • Het open landschap van het Groene Hart, de oude boerderijen, de unieke dorpsgezichten en de oude forten moeten worden beschermd.

 • Gemeente Woerden krijgt een stadsecoloog die gevraagd en ongevraagd adviseert over de flora en fauna in onze gemeente.

 • Bomen / groene stad - Op het exercitieveld moeten nieuwe kastanjebomen worden gepland, zodat er in plaats van 43 weer minstens 60 kastanjes staan. Volwaardige bomen, geen sprietjes.

 • Bomen zijn niet langer vogelvrij in Woerden: bomen moeten worden beschermd en niet te snel gekapt. Bomenplantbeleid in plaats van bomenkapbeleid.

 • Groene initiatieven zoals de aanplant van een Tiny Forest, een minibos, zoals de Franciscusschool in Molenvliet deed, worden door de gemeente actief gestimuleerd. Het is goed voor de biodiversiteit, het is leerzaam voor kinderen om bezig te zijn in de natuur, maar het verbindt ook buurtbewoners en zorgt voor een gezonde leefomgeving. De extra bomen op de kale parkeerplaats bij het Brediuskwartier, dankzij Landschap Erfgoed Utrecht, zijn ook een mooi voorbeeld.

 • Het tegengaan van biodiversiteitsverlies is een van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Hoe groter de verscheidenheid aan flora en fauna, des te beter is dat voor mens, dier, natuur en milieu. Nederland heeft nog slechts 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over en de rijkdom aan insecten en weidevogels in het Groene Hart is de afgelopen decennia sterk gedaald. De hoofdstad van het Groene Hart moet haar naam gaan waarmaken: bescherm en stimuleer de biodiversiteit in Woerden. Splinter pleit voor het volop planten van bomen, groene erfafscheidingen, groene gevels, natuurdaken en sedumdaken, verharding eruit en groen erin, geveltuintjes en regenwatervijvers. De gemeente zal dit stimuleren, faciliteren en subsidiëren.

 • Speelbossen, zoals Speelbos Molenvliet en Brediuspark, worden door de gemeente gestimuleerd en goed onderhouden. Veilig buitenspelen en veel bewegen in een groene omgeving is onmisbaar voor onze opgroeiende kinderen.

 • Biodiversiteit en natuur kan niet zonder voldoende bestuivende insecten. Bijenlinten, vlindertuinen, insectenhotels en door de hele gemeente bloemrijke bermen ingezaaid met bij-vriendelijk zaaimengsel en gifvrije bloembollen.

 • Geef de boeren in onze gemeente optimaal de mogelijkheid om succesvol om te schakelen naar natuurinclusieve, duurzame en kleinschalige veehouderij. Kringlooplandbouw moet het uitgangspunt zijn. We hoeven echt niet de slager en melkboer van de wereld te zijn om onze boeren een fatsoenlijke boterham te laten verdienen, integendeel. Nederlandse boeren braken in 2020 opnieuw het exportrecord, ongehinderd door het stikstofbeleid. Dit betekent dat Nederlandse boeren producten produceren die vervolgens honderden kilometers verderop op een bord belanden. Schaalvergroting is daarom niet de oplossing, het is het probleem. Het huidige landbouwbeleid loopt tegen ecologische grenzen aan én boeren krijgen te weinig voor eerlijke producten. Splinter wil dit bespreekbaar maken, met respect voor boeren. De boeren zelf zijn namelijk ook het slachtoffer van gedwongen schaalvergroting en wisselende regelgeving. Rijksoverheid én de gemeente moeten boeren helpen duurzaam om te schakelen.

 • Het wandeltraject rondom de Cattenbroekerplas is bij uitstek geschikt om als waardevol natuur-recreatiegebied te fungeren en een substantiële bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. De groenstroken langs het wandelpad worden ingezaaid, met als resultaat prachtige bloeiende bermen vol insecten, vogels, kleine zoogdieren en een bodem vol leven. Splinter wil dat de gemeente Woerden hier en op andere plaatsen in de gemeenten waar de biodiversiteit kan worden gestimuleerd, standaard ecologisch bermbeheer toepast. Het huidige klepelen (het verhakselen van bloeiende bermen) helpt onze bermen en onze biodiversiteit namelijk naar de knoppen. Dus géén geklepel meer, maar gefaseerd maaien en afvoeren. Dit wordt vastgelegd in het ecologisch beheerplan 2022-2027.

 • De gemeente heeft de zorgplicht voor een gezonde leefomgeving. Houtrook overlast van houtkachels en openhaarden is in verschillende wijken een probleem. Maar liefst 23% van het fijnstof in de lucht van onze gemeente is afkomstig van de houtrook. Het gaat niet alleen om de geur, maar het brengt ook diverse gezondheidsklachten en -risico’s met zich mee voor de houtstoker, het gezin en aanwonenden. Mensen met longklachten kunnen in de wintermaanden geen onbezorgde wandeling meer maken en kunnen geen raam meer openzetten in hun eigen woning. Splinter wil dat de gemeente met een oplossing komt om de overlast te beperken.

 • Woerden moet klimaatbestendig en waterrobuust worden. De gemeente Woerden moet zich voorbereiden op de stijging van de zeespiegel en weersextremen, zoals droogte, hitte, plaatselijke extreme regenval en stormen. De hoogteverschillen in Woerden zijn groot, maar grote delen van onze gemeente liggen onder zeeniveau. Ook zorgen onze klei- en veengrond en de grondwaterstand er voor dat water maar langzaam wegzakt. Als de dijken doorbreken, moet de gemeente een noodplan klaar hebben liggen. Evenals een plan om wateroverlast door weersextremen te voorkomen. Ook vergroening van de gemeente helpt daarbij, net als ruimte voor grote bomen. Tevens moet de gemeente Woerden zich harder inzetten tegen bodemdaling.

 • Subsidiemogelijkheden voor het afkoppelen van daken van het afvalwaterriool in oudere wijken en het aanleggen van een groen dak op de woning, schuur of bedrijfspand moeten behouden blijven en meer bekendheid krijgen bij onze inwoners. Het groen en watervriendelijk maken van schoolpleinen hoort daar ook bij.

 • De gemeente Woerden stimuleert burgerinspraak en burgerparticipatie bij het vergroenen van de gemeente en bij het opstellen van plannen rondom natuurbeheer.

 • In de binnenstad zijn de kades hoog en het water is diep. Dit zorgt voor onveilige situaties, zowel voor mens en dier. Er moet iets gebeuren zodat mensen zichzelf kunnen redden als ze om welke reden dan ook per ongeluk te water raken, bijvoorbeeld met noodtrappetjes, o.a. in de haven / Rijnkade.

bottom of page