top of page
iStock-909106096.jpg

 HANDEL & EUROPA

Nederland is welvarend geworden door onder andere het uitbouwen van intensieve handelsrelaties over vrijwel de gehele wereld. Historisch gezien door zich van koloniale macht geleidelijk te ontwikkelen tot welvaartsstaat die veel belang hecht aan mensenrechten overal. 

En toch wringt daar vaak ook de schoen. Nederland en de EU  belijden en promoten mensenrechten in woord en geschrift, maar in geval van conflict met commerciële belangen gaan die laatste traditioneel voor.

  • Splinter wil af van de ongeloofwaardige tegenstrijdigheid tussen handelsbelangen en mensenrechten. Nederland – binnen de EU maar ook op zichzelf – dient de bescherming en bevordering van rechtsstaat, democratie en mensenrechten tot serieuze prioriteit te verheffen. Dat is namelijk niet alleen menselijk, het is ook heel erg commercieel: respect voor alle drie is een uitstekend middel tegen corruptie, vriendjespolitiek en rechtsongelijkheid en daarmee een enorme stimulans voor binnenlandse en buitenlandse investeringen. Economische risico’s nemen namelijk af bij maatschappelijke en politieke stabiliteit.

Handeldrijven in een land waar je je recht kunt halen is economisch veel interessanter. Maar omgekeerd geldt net zo goed: handeldrijven in een land waar ook de lokale mensen hun recht kunnen halen betekent dat de kans dat er bloed kleeft aan de goederen of diensten die je daar ontvangt, veel kleiner wordt.

En dat willen we als Nederland graag zien. 

  • Splinter vindt OESO maatregelen mooi, maar niet genoeg. Publieke en private sector kunnen op Europees en nationaal niveau veel meer doen dan nu. Zo hebben Frankrijk en Zwitserland – democratische Europese rechtsstaten! - zogenaamde corporate waakzaamheidswetten, die in elk geval multinationals dwingen om de nadelige effecten van hun hele productieketen op mensenrechten en milieu in te schatten en te voorkomen, wanneer die het gevolg zijn van hun eigen activiteiten of die van hun dochterondernemingen, leveranciers en onderaannemers met wie zij een duurzame handelsrelatie onderhouden. Deze verplichtingen zijn afdwingbaar en kunnen leiden tot schadevergoeding.

  • Het is zeker niet de bedoeling van Splinter dat vrije handel wordt beperkt – in tegendeel. Wat vrije handel moet begeleiden is een veel nauwere samenwerking tussen publieke sector, private sector en het maatschappelijk middenveld om tot evenwichtige en effectieve regelgeving te komen die erop is gericht anderen volkeren alle het goede te verschaffen dat we onszelf ook gunnen. Dat is geen goedgelovig sprookje, dat is de globalisering van zowel onze menselijkheid als ons handelgedreven rationalisme dat het beste gedijt in menswaardige omstandigheden.

Europa

Splinter is groen euro-kritische partij, maar op een constructieve manier. Splinter is niet voor een “Nexit”. We zijn voor Europese samenwerking, maar we zijn kritisch op de democratische legitimatie; die moet worden versterkt.

Door de manier waarop de Europese afspraken nu worden gemaakt komen mensen, dieren, natuur en milieu er juist slechter vanaf. Europa moet democratischer, transparanter en mag niet voorbijgaan aan de wensen van de burgers van individuele lidstaten.

  • Splinter wil geen verdere overdracht van Nederlandse zelfstandige beslissingsbevoegdheid aan Europa, voordat de democratische legitimatie van de Europese Unie op orde is. Ook moet er een stop komen ten aanzien van de toetreding van nieuwe lidstaten.

  • Geen EU-belastingen voor Nederlandse burgers. Ook dienen lidstaten volledige zeggenschap te behouden over de eigen begrotingen.

  • Indien interne EU-democratie en transparantie niet binnen afzienbare tijd op orde komt, bepleit Splinter om een stap terug te doen in de EU integratie en slechts de handelszone te handhaven.

  • De euro: er had nooit een gezamenlijke munt ingevoerd moeten worden door lidstaten die geen gezamenlijk economisch beleid voeren. De geschiedenis leert dat muntunies niet houdbaar zijn en ook met de euro stapelen de problemen zich op. De EU muntunie heeft nu al een negatief effect op pensioenen via de rekenrente. Splinter pleit voor alternatieve oplossingen, zoals het uitwerken van plannen voor splitsing van de muntunie in een noordelijke en zuidelijke regio of het invoeren van parallelle munten.

  • Nederland verzet zich tegen het sluiten van handelsverdragen door Europa die ten koste gaan van dieren, biodiversiteit en milieu; we zorgen dat de standaarden voor dierenwelzijn in handelsverdragen niet lager zijn dan de standaarden die in Nederland worden gehanteerd.

Laatste update; 15 februari 2021

bottom of page