top of page
iStock-909106096.jpg

 HANDEL & EUROPA

Handel

 

Nederland is welvarend geworden door onder andere het uitbouwen van intensieve handelsrelaties over vrijwel de gehele wereld. Historisch gezien door zich van koloniale macht geleidelijk te ontwikkelen tot welvaartsstaat die veel belang hecht aan mensenrechten wereldwijd. 

En toch wringt daar vaak de schoen. Nederland en de EU  belijden en promoten mensenrechten in woord en geschrift, maar in geval van conflicten met commerciële belangen gaan die laatste traditioneel voor.

  • Splinter wil af van de ongeloofwaardige tegenstrijdigheid tussen handelsbelangen en mensenrechten. Nederland, zowel binnen de EU maar ook op zichzelf, dient de bescherming en bevordering van rechtsstaat, democratie en mensenrechten tot serieuze prioriteit te verheffen. Dat is namelijk niet alleen menselijk, het is ook heel erg commercieel: respect voor alle drie is een uitstekend middel tegen corruptie, vriendjespolitiek en rechtsongelijkheid en daarmee een enorme stimulans voor binnenlandse en buitenlandse investeringen. Economische risico’s nemen namelijk af bij maatschappelijke en politieke stabiliteit.

Handeldrijven in een land waar burgers hun recht kunnen halen is economisch veel interessanter. Maar omgekeerd geldt dat net zo goed: handeldrijven in een land waar ook de lokale mensen hun recht kunnen halen betekent dat de kans dat er bloed kleeft aan de goederen of diensten die daar vandaan komen, veel kleiner wordt. En dat willen we als Nederland graag zien.

 

  • Splinter vindt OESO-maatregelen mooi, maar niet genoeg. Zowel de publieke als de private sector kunnen op Europees en nationaal niveau veel meer doen dan nu. Zo hebben Frankrijk en Zwitserland zogenaamde corporate waakzaamheidswetten: multinationals worden gedwongen om de nadelige effecten van hun hele productieketen op mensenrechten en milieu in te schatten en te voorkomen. Wanneer die het gevolg zijn van zowel hun eigen activiteiten als die van hun dochterondernemingen, leveranciers en onderaannemers met wie zij een duurzame handelsrelatie onderhouden. Deze verplichtingen zijn afdwingbaar en kunnen leiden tot schadevergoeding.

  • Het is zeker niet de bedoeling van Splinter dat vrije handel wordt beperkt, in tegendeel. Wat vrije handel moet begeleiden is een veel nauwere samenwerking tussen publieke sector, private sector en het maatschappelijk middenveld om tot evenwichtige en effectieve regelgeving te komen die erop is gericht anderen, waar dan ook ter wereld, dezelfde standaarden te gunnen die voor onszelf al gelden. 

Dat is geen goedgelovig sprookje, dat is een menswaardige globalisering waarbinnen het handelgedreven rationalisme van Nederland ook het beste gedijt. 

​Europa

Splinter is een groene euro-kritische partij, maar op een constructieve manier. Splinter is niet voor een “Nexit”. We zijn voor Europese samenwerking en tegelijkertijd kritisch. Zo moet de democratische legitimiteit van de EU worden versterkt. 

Door de manier waarop de Europese afspraken nu worden gemaakt komen mensen, dieren, natuur en milieu er juist slechter vanaf. Europa moet democratischer, transparanter en mag niet voorbijgaan aan de wensen van de burgers van individuele lidstaten.

  • Splinter wil geen verdere overdracht van Nederlandse zelfstandige beslissingsbevoegdheid aan Europa, voordat de democratische legitimiteit van de Europese Unie op orde is. Ook moet er een stop komen ten aanzien van de toetreding van nieuwe lidstaten.

  • Geen EU-belastingen voor Nederlandse burgers. Ook dienen lidstaten volledige zeggenschap te behouden over de eigen begrotingen.

  • Indien interne EU-democratie en transparantie niet binnen afzienbare tijd op orde komt, bepleit Splinter om een stap terug te doen in de EU-integratie en slechts de handelszone te handhaven.

  • De euro: er had nooit een gezamenlijke munt ingevoerd moeten worden door lidstaten die geen gezamenlijk economisch beleid voeren. De geschiedenis leert dat muntunies niet houdbaar zijn en ook met de euro stapelen de problemen zich op. De EU-muntunie heeft nu al een negatief effect op pensioenen via de rekenrente. Splinter pleit voor alternatieve oplossingen, zoals het uitwerken van plannen voor splitsing van de muntunie in een noordelijke en zuidelijke regio of het invoeren van parallelle munten.

  • Nederland verzet zich tegen het sluiten van handelsverdragen door Europa die ten koste gaan van dieren, biodiversiteit en milieu. De standaarden voor dierenwelzijn in handelsverdragen mogen simpelweg niet lager zijn dan de standaarden die in Nederland al worden gehanteerd.

hand1
hand2
bottom of page