top of page

KINDERRECHTEN

Ieder kind is even belangrijk en alle kinderen moeten volwaardig mee kunnen doen. Om dit te realiseren moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke rechten hebben. Alleen dan hebben kinderen ook gelijke kansen in onze gemeente.

Kinderen moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kind. Soms hebben ouders daar extra ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld van de gemeente.

Voorkomen moet worden dat bepaalde groepen kinderen (in)direct worden uitgesloten of achtergesteld, zoals ongedocumenteerde kinderen, kinderen met een beperking, kinderen uit minderheidsgroepen en kinderen in armoede. Het recht op non-discriminatie vraagt om het nemen van concrete maatregelen.

De gemeente Woerden moet bij het nemen van besluiten, het maken van beleid en de uitvoering daarvan de impact op jongeren, kinderen en toekomstige generaties meewegen.

  • De gemeente Woerden moet zich inzetten voor de bescherming en de bevordering van kinderrechten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag.

  • Beschouw kinderen als zelfstandige dragers van rechten. Neem een methodiek op in gemeentelijk beleid voor de afweging van het belang van het kind bij de te nemen beslissing, zorg ervoor dat die belangenafweging in de praktijk ook wordt gewaarborgd en waarborg daarbij het hoorrecht (het recht op betekenisvolle participatie) van kinderen.

  • Het is belangrijk dat kinderen actief betrokken worden in de aanpak van kindermishandeling en dat slachtoffers van kindermishandeling de hulp krijgen die nodig is om te komen tot herstel. De gemeente Woerden dient zich in te zetten voor betere bescherming van kinderen tegen kindermishandeling.

  • Eén van de zwartste bladzijden uit de Toeslagenaffaire is de uithuisplaatsing van ten minste 1115 kinderen. Splinter wil dat er een wettelijk verbod komt op uithuisplaatsing van kinderen vanwege armoede en dakloosheid, in overeenstemming met het internationaal mensen- en kinderrechtenkader. Dit verbieden is echter een taak voor Rijksoverheid. Splinter wil dat de gemeente Woerden, tot dit verbod op landelijk niveau een feit is, in haar gemeentelijk beleid als uitgangspunt neemt dat ouders en kinderen niet worden gescheiden enkel vanwege armoede- en dakloosheidproblematiek. Het scheiden van gezinnen op die grond is niet in overeenstemming met mensen- en kinderrechtenstandaarden.

  • De gemeente moet investeren in preventie door samenwerking met diverse instanties te verbeteren en tijdig passende hulp aan ouders te bieden om uithuiszetting te voorkomen.

  • Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om ondersteuning te bieden aan gezinnen die onvoldoende middelen hebben en wel in de vorm van materiële of andere bijstand, aldus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Splinter wil dat de gemeente Woerden haar voorzieningen uitbreidt.

  • De gemeente Woerden moet zorgen voor een passend aanbod en gelijke toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp. Daar heeft ieder kind recht op. Zo kan het zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. Mede door de decentralisatie van jeugdhulp naar gemeenten in 2015 blijven er grote zorgen over de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp. Wachtlijsten, een gebrek aan specialistische zorg en een tekort aan budget voor jeugdhulp zijn terugkerende problemen. Zo zijn er helaas kinderen die dringend hulp nodig hebben maar geen toegang hebben tot de juiste hulp, bijvoorbeeld omdat de juiste hulp niet is ingekocht door de gemeente. Ook zijn er zorgen om kinderen die in gesloten jeugdinstellingen en instellingen voor jeugd-ggz verblijven en daar te maken krijgen met dwangmiddelen en vrijheidsbeperkende maatregelen. De inzet van deze middelen en maatregelen hebben een grote impact op kinderen en moeten daarom zo veel als mogelijk worden voorkomen.

bottom of page