top of page
iStock-508135150.jpg

KLIMAAT & DUURZAAMHEID

Om de gemeente, Nederland en uiteindelijk de hele planeet leefbaar te houden is er efficiënt, effectief en creatief beleid nodig

Klimaat, energietransitie en duurzaamheid

Steeds vaker zien we van dichtbij de gevolgen van klimaatverandering. Om de gemeente, Nederland en uiteindelijk de hele planeet leefbaar te houden is er efficiënt, effectief en creatief beleid nodig. Feit is dat we zo snel mogelijk af moeten van fossiele brandstoffen. Voor ons en toekomstige generaties. De gemeente Woerden heeft daarin ook een belangrijke maar niet eenvoudige taak.

 

De gemeente sprak eerder, in 2014, de ambitie uit om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het nieuwe energieneutrale gemeentehuis was een eerste stap in de goede richting. Maar nu, anno 2022, loopt die ambitie alweer spaak omdat de gemeente de begroting niet sluitend kreeg. Splinter pleit voor een ambitieuze maar realistische doelstelling. We houden niet van ‘duurzame koploper-retoriek’ die uiteindelijk niet waargemaakt kan worden en de gemeente moet het huishoudboekje op orde hebben.

 • De rekening voor de energietransitie komt niet op de schouders van burgers. De gemeente Woerden heeft nu zelf ondervonden dat een klimaatneutrale gemeente niet zo eenvoudig te realiseren valt wegens gebrek aan financiën. Splinter wil dat de gemeente prioriteit stelt en bewoners helpt om hun oude huizen te isoleren. Bijvoorbeeld in het Schilderskwartier, waar de meeste huizen gebouwd zijn in de jaren ’50 tot ’70, hebben de mensen echt hulp nodig met het isoleren van hun huizen.

 • Duurzaamheidssubsidies vanuit de gemeente worden inkomensafhankelijk. Duurzame keuzes zijn vaak ook een goede investering in bijvoorbeeld een lagere energierekening. Het betaalt zich vanzelf terug. Die investering kunnen mensen met lage inkomens niet doen zonder subsidie.

 • Volgens Splinter dient er gefocust te worden op de inzet van zonne-energie, warmtenetten, groene waterstof, duurzame gebouwen met een zelfvoorzienend energiesysteem, slimme warmte-koude netten en energiebesparing om de klimaatdoelstellingen te halen.

 • Van 2022 tot 2045 stapt Woerden geleidelijk af van aardgas als bron voor verwarming, waarvoor duurzame alternatieven in de plaats komen. Woerden maakt een uitvoeringsplan, waarbij de wijken waar op korte termijn kansen liggen als eerste worden aangepakt. De gemeente kijkt nadrukkelijk mee met de plannen in andere gemeenten die soortgelijke ambities hebben: we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat is zonde van de tijd en van het geld.

 • Biomassa is geen groene energiebron en zelfs geen transitiebrandstof: uitstoot houtige biomassa is per kWh hoger dan die van steenkool en het duurt gemiddeld 40 jaar voordat een boom de vrijgekomen CO2 weer opneemt. Nederlandse biomassacentrales zorgen wereldwijd voor ontbossing en verlies aan biodiversiteit.

 • Splinter is tegen gaswinning onder Woerden.

 • Zonnepanelen willen we zo veel mogelijk op daken en daarna pas, als de beschikbare daken benut zijn, op de grond; de volgorde van de zogenaamde “zonneladder” wordt gehandhaafd.

 • Windmolens ‘ja, mits’: niet in natuurgebieden, niet dwars door vogeltrekroutes, niet op zee, niet op windluwe plaatsen, niet op gehoorafstand van woningen en niet op locaties waar dierhouderijen last hebben van geluid of slagschaduw. Voldoende draagvlak van de bevolking is onontbeerlijk. Als particulieren en bedrijven één of meerdere winddelen kopen, worden zij mede-eigenaar van een windmolen en wekken ze hun eigen stroom op. Wanneer alle winddelen zijn gekocht, neemt de coöperatie de windmolen over. Zolang de windmolen draait, ontvangen de winddelers stroom van de winddelen. Dit bevordert draagvlak voor de plaatsing van windmolens.

 • Het aantal gratis bezoeken aan de milieustraat in de gemeente Woerden mag niet verlaagd worden. Op dit moment kunnen inwoners 24 keer gratis naar de milieustraat. Het helpt het milieu aanzienlijk als mensen hun afval gescheiden aanleveren. De extra moeite die mensen doen om hun afval in te leveren moet beloond worden. Voorstellen om het aantal gratis bezoeken aan de milieustraat te verlagen zal Splinter absoluut niet steunen.

 • Papierverbruik door gemeenten kost jaarlijks 1,5 hectare bos. Dat is per dag zo ongeveer 20 bomen door de printer. De gemeente Woerden mag van Splinter het goede voorbeeld gaan geven met papierloos werken.

Ook ondernemers willen verduurzamen. Maar net als in de rest van het land, staan veel ondernemers in onze gemeente in de overlevingsstand en wordt met name de complexe verduurzaming, zoals circulariteit, begrijpelijk genoeg nog geen prioriteit. Zij zetten wel in op energiebesparing. Genoeg bedrijven blijven kijken naar manieren om te verduurzamen, maken er zelfs hun businessmodel van, en kunnen wel wat hulp van de gemeente gebruiken.

 • De gemeente Woerden geeft zo veel mogelijk ruimte aan duurzaam ondernemen en bedrijven die binnen de gemeente met creatieve klimaatvriendelijke oplossingen komen. Innovatieve klimaatoplossingen worden gestimuleerd.

 • In navolging van bijvoorbeeld de gemeente Amstelveen, gaat de gemeente Woerden gratis quickscans aanbieden waarmee bedrijven kunnen zien hoe en waar ze energie kunnen besparen.

 • De gemeente moet de obstakels wegnemen voor bedrijven om zonnepanelen op hun bedrijfspand te leggen. We mogen geen geschikte daken in onze gemeente onbenut laten, omdat de ruimte voor zonneweides en windparken in onze gemeente beperkt is.

 • Bedrijven kunnen in plaats van zonnepanelen ook kiezen voor een groen dak ten behoeve van klimaatadaptatie. Daken met sedum of ander groen kunnen tijdelijk regenwater opvangen bij extreme wateroverlast. Bovendien bevordert de begroeiing van daken de biodiversiteit. Rijksoverheid biedt met het herziene Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) de gemeente de mogelijkheid om maatwerk te kunnen bieden en in elk geval het duurzaam gebruik van daken op industriegebouwen en bedrijfspanden te stimuleren. Splinter vindt dat Woerden die mogelijkheden zo veel mogelijk moet benutten.

 • Gebouweigenaren mogen zelf bepalen of ze de opgewekte duurzame energie ter plekke zelf gebruiken of aan het net terugleveren. Ook kunnen ze ervoor kiezen een derde partij, bijvoorbeeld een energiecoöperatie, in te schakelen om hun duurzame zonnepanelen dak in te richten en te exploiteren.

 • In het herziene Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staat beschreven dat de gemeente vanaf 2022 de bevoegdheid heeft om van bedrijven te eisen dat bedrijfslocaties geheel energieneutraal worden. Hiermee mag de gemeente echter geen disproportionele eisen op tafel leggen en moet er nadrukkelijk gekeken worden naar de lokale omstandigheden en de positie van de bouweigenaar.

bottom of page