top of page
iStock-1183183791.jpg

KUNST & CULTUUR

Wij zijn blij dat het Woerdense castellum, de Romeinse Limes (de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk) die dwars over ons Kerkplein loopt, sinds kort als archeologisch monument op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Woerden moet haar erfgoedparels koesteren.

Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst en culturele initiatieven verbinden. Het stemt tot nadenken, het slaat bruggen en het zorgt ervoor dat mensen zich op een laagdrempelige manier kunnen verplaatsen in een ander. Het kan inspireren, hoop geven, maar ook uiting geven aan gevoelens die zonder kunst niet of moeilijker kunnen worden geuit. Het geeft energie voor zowel de Woerdense makers als de mensen die van de kunst en cultuur genieten. Kunst en cultuur zijn in onze samenleving heel waardevol en daarom wil Splinter dat de gemeente hierin investeert. 

Splinter wil zekerheid bieden aan hen die ons land inspireren, die Nederland mooier en esthetischer maken. Kunstenaars en de culturele sector kunnen daarom rekenen op de steun van Splinter.

Ook kunstenaars hebben het tijdens de coronacrisis extra moeilijk gehad. Veel culturele initiatieven, uitvoeringen en exposities konden niet plaatsvinden. Daarom wil Splinter dat de gemeente nog beter haar best doet om beeldende en uitvoerende kunst te faciliteren en in het algemeen structureel te ondersteunen. Net zoals in sectoren als zorg en andere publieke zaken moet je binnen de kunsten niet het korte termijn verdienmodel willen optimaliseren, maar beseffen dat kunst bijdraagt aan een sterke, weerbare samenleving zoals goede zorg en huisvesting dat ook doen.

Dit is wat Splinter onder andere voor de kunst en cultuur in Woerden wil bereiken:

 • De gemeente zorgt ervoor dat ook kleine maar waardevolle initiatieven open kunnen blijven in Woerden en geeft de komende jaren onverminderd uitvoering aan de doelstellingen uit het Cultuurmanifest 2021-2023. Het nieuwe college van burgemeester & wethouders geeft aan de culturele partners en de gemeenteraad een halfjaarlijkse update over de concrete voortgang van de realisatie van de doelstellingen uit het manifest. Ook wordt het manifest in samenspraak met de raad en culturele partners waar nodig aangevuld om te komen tot een toekomstbestendig Cultuurmanifest vanaf 2023.

 • De gemeente Woerden moet bij Rijksoverheid lobbyen om de corona steunmaatregelen voor de culturele sector en evenementen te verlengen, nu ook na het beëindigen van de lockdown in januari 2022, veel evenementen, voorstellingen en exposities niet kunnen plaatsvinden. Ondanks het beëindigen van de lockdown worden veel geplande activiteiten namelijk afgezegd, omdat het gewoonweg niet rendabel is met veel minder publiek per zaal.

 • Het bedrag dat besteed wordt aan gemeentelijke ondersteuning voor kunst en cultuur wordt verhoogd, bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage aan Stichting Cultuur Platform Woerden. Deze stichting zonder winstoogmerk ondersteunt culturele initiatieven van Woerdense makers, zowel amateur als professioneel.

 • Culturele organisaties kunnen nu bij Rijksoverheid voor vier jaar een subsidieaanvraag doen. Splinter wil dat deze periode wanneer nodig wordt verlengd naar acht jaar. De gemeente Woerden kan daarvoor lobbyen. Kunstenaars dienen meer directe toegang tot subsidies en/of ondersteuning te krijgen. Splinter staat positief tegenover een vernieuwde vorm van de WWIK (Wet Werk en Inkomen Kunstenaars). Dit is een regeling die positief is geëvalueerd en bovendien kostenneutraal.

 • Kunst en cultuur is ook van groot belang voor de jeugd. Een kritische geest is een vrije geest, daarom moet elke jongere tot en met 17 jaar gratis toegang krijgen tot musea in de gemeente Woerden. Kunst, cultuur en aandacht voor creatieve competenties op scholen moet zo vanzelfsprekend zijn als lezen en rekenen.

 • Naast oog voor de ‘grote’ musea wil Splinter ook aandacht schenken aan kleinere, lokale musea, zoals in de gemeente Woerden. We zorgen ervoor dat we deze musea niet uit het oog verliezen en zullen blijven bestaan.

 • Woerdense kunst wordt voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. De gemeente Woerden faciliteert en ondersteunt meer initiatieven zoals de ‘Leo Gestelpromenade’: reproducties hangen door de hele stad als een eerbetoon aan een beroemde Woerdense schilder, die één van de belangrijkste Nederlandse schilders uit de eerste helft van de 20e eeuw was. Zo kan iedereen van deze schilderkunst genieten.

 • Kunst wordt gemaakt door vrije geesten, los van iemands identiteit. Diversiteitsquota in de kunstsector remmen de vrije ontwikkeling. Ook in de kunstsector is geen plaats voor identiteitsdenken.

 • Beoordeling in kunstcommissies moet weer gericht zijn op waarden als zeggingskracht, originaliteit, artistieke kwaliteit in plaats van publieksbereik of de afkomst van de maker.

 • De kunstwereld is bij uitstek het domein waar nieuwe ideeën worden geïntroduceerd, vanuit autonomie, vrije expressie of een kritische houding. Artistieke vrijheid is cruciaal voor de ontwikkeling van een samenleving op basis van een open ideeënstrijd; kunstenaars moeten mensen tegen het hoofd mogen stoten en verdienen daarin steun van een overheid die staat voor de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet).

 • De kunsten zouden net zoals wetenschap en journalistiek een plek moeten zijn waar het beste idee aan invloed wint en getoetst kan worden op houdbaarheid of moraliteit. Dat is niet altijd het meest politiek- of ideologisch correcte of meest welgevallige idee. Maar juist dit brengt ons als samenleving verder.

 • Het is een bekend probleem: bibliotheken die moeten sluiten omdat ze niet rond kunnen komen. Een leven lang lezen en leren is een adagium dat Splinter aan het hart gaat. We zorgen niet alleen dat bibliotheken financieel rond kunnen komen, maar ook dat bibliotheken een inspirerende plaats zijn waar mensen kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Splinter zet zich ook in voor het behoud van cultureel en monumentaal erfgoed.

Wij zijn blij dat het Woerdense castellum, de Romeinse Limes (de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk) die dwars over ons Kerkplein loopt, sinds kort als archeologisch monument op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Woerden moet haar erfgoedparels koesteren.

 • Onze (archeologische) monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en het cultuurlandschap moeten beschermd worden. Ook het Groene Hart moeten wij open houden en beschermen (zie ook het hoofdstuk Gezonde en groene leefomgeving). In Woerden alleen al hebben we meer dan 50 monumenten die het beschermen meer dan waard zijn.

 • Splinter wil geen megalomane Rembrandtbrug over de Romeinse Limes. (Zie ook het hoofdstuk ‘Verkeer, vervoer en openbare ruimte’).

Weinig gemeenten in Nederland hebben zo’n rijke geschiedenis als de gemeente Woerden. 

 • De rijke historie van onze prachtige vestingstad, maar ook de geschiedenis van de drie dorpen die onze gemeente rijk is, moet worden doorgegeven en onderwezen op basisscholen en middelbare scholen.

 • Onze cultuur is iets om trots op te zijn, maar natuurlijk hebben we ook donkere dagen gekend. Daar sluiten wij onze ogen niet voor, maar we bieden context: bijvoorbeeld standbeelden van zeehelden en VOC-lieden worden niet weggehaald, maar voorzien van een historische beschrijving zonder ideologische invloed. Zo geven we een objectief beeld. Ditzelfde geldt voor straatnaamborden.

 • Splinter vindt dat er erkenning moet komen voor de Molukse gemeenschap. Woerden heeft een grote Molukse gemeenschap. De gemeente Woerden heeft, in samenwerking met andere gemeenten, al meerdere pogingen gedaan om de Nederlandse regering te bewegen om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland. Splinter wil dat die erkenning er nu eindelijk komt. Ook behoren kinderen op de basisschool en middelbare school geschiedenisles te krijgen over de Molukse gemeenschap in Woerden en Molukse cultuur. Molukse jongeren voelen zich soms nog steeds geïsoleerd in onze gemeente en dat mag niet langer voortduren. Er moet structureel meer geïnvesteerd worden in de Molukse jeugd en jongerenwerk.

bottom of page