top of page
dreamstime_xl_49067348.jpg

LHBTIQ+

Splinter strijdt voor LHBTIQ+ emancipatie. Naast discriminatie op basis van geaardheid, is er vaak sprake van een stapeling van discriminatiegronden, bijvoorbeeld racisme. Dit maken LHBTI’s extra kwetsbaar. Ook hebben LHBTI’s schokkend veel te maken met geweld op straat. Zeven op de tien LHBTI’s krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Ook discriminatie vanuit religieuze hoek is eerder regel dan uitzondering en dit werkt door in uitsluiting binnen geloofsgemeenschappen, families, op school en op het werk.

Nederland staat in Europa op de 12e plek als het gaat om hoe goed LHBTI-rechten gewaarborgd zijn. Dat is onacceptabel. Splinter wil dit benoemen in het politieke debat en concrete oplossingen aandragen.

 • Het kabinet voert een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid om gelijke rechten en sociale acceptatie ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, -expressie en geslachtskenmerken te bevorderen. Er wordt daarover een paragraaf opgenomen in het regeerakkoord. De hoogte van het LHBTI-emancipatiebudget blijft tenminste gelijk.

 • Er is bijzondere aandacht nodig voor discriminatie van LHBTI’s vanuit culturele, religieuze en etnische achtergrond. 

 • Lokaal LHBTI-emancipatiebeleid wordt bevorderd met regenbooggemeentebeleid.

 • De mensenrechten van LHBTI’s blijven topprioriteit in het buitenlands- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De omvang van de financiële steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen blijft tenminste gelijk. Er wordt geïnvesteerd in steun voor Oost-Europa en de Russische regio. Er wordt voor gezorgd dat noodhulp uit Nederland ook kwetsbare groepen als LHBTI’s bereikt.​

 • Er komt een volwaardige wet voor meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. In lijn met het advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

 • Zogenaamde conversie- of genezingstherapieën worden verboden.

 • In het Wetboek van Strafrecht wordt discriminatie wegens genderidentiteit, -expressie, geslachtskenmerken en seksuele gerichtheid expliciet verboden.

 • De aanpak van discriminerend geweld krijgt prioriteit. Er komt een hate crime-wet die in het strafwetboek verankert dat delicten met een discriminerende achtergrond hoger worden bestraft. Om de aanpak van anti-LHBTI geweld en discriminatie te verbeteren maken kabinet, politie en OM prestatieafspraken, komen er discriminatierechercheurs, komt er verplichte aandacht op politieacademies en budget voor Roze in Blauw.

 • De kerndoelen en de burgerschapsopdracht voor scholen worden aangescherpt, zodat op elke school een positieve, niet onderhandelbare sociale norm wordt bijgebracht, uitgedragen en gehandhaafd waarin diversiteit de norm is en eenieder wordt geaccepteerd, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Discrimineren en afwijzen van LHBTI’s wordt niet geaccepteerd. De steun voor GSA’s op middelbare scholen en mbo’s blijft tenminste gelijk en er wordt geïnvesteerd in acceptatie in het basisonderwijs.

 • De transgenderwet wordt verbeterd. Splinter steunt de nieuwe transgenderwet in huidige vorm niet. De zogenaamde deskundigenverklaring, moet behouden blijven. In transitie gaan is een lang en zwaar traject. Daar horen de juiste begeleiding, zorg en maatwerk bij. Het losknippen van het medische traject en het juridische traject is onwenselijk. Jongeren onder de zestien jaar worden nu, samen met hun ouders, tijdens dit proces intensief begeleid door zorgprofessionals. Voor deze jongeren is geslachtswijziging mogelijk zonder rechterlijke tussenkomst, maar wel in samenspraak met de ouders en ondersteund door een deskundigenverklaring. Breed opgeleide transgenderdeskundigen stellen de deskundigenverklaringen op. Die verklaringen moeten behouden blijven.

 • Splinter wil dat er meer wordt geïnvesteerd in specialisten en genderpsychologen: daardoor komt er betere zorg voor transpersonen en komt er een einde aan de wachtlijsten. Ook komt er transitieverlof, onafhankelijk van contractsoort. Zorgverzekeraars zullen een humaner transgender beleid voeren: advies van de zorgprofessional over behandelingen wordt gevolgd.

 • Splinter is geen voorstander van genderneutrale toiletten en kleedkamers, maar wil wel de mogelijkheden voor derde ruimtes onderzoeken, zodat iedereen zich veilig voelt. Hierdoor kunnen mensen die zich als non-binair identificeren, of mensen die in transitie gaan en een langdurig traject zullen doorlopen met verschillende fases, van een eigen plek en ruimte gebruik kunnen maken. Derde ruimtes, zowel toiletten als kleedkamers, bieden mensen die het nodig hebben een plek waar zij zich in alle veiligheid en rust kunnen begeven.

 • Er komt een wettelijk verbod op medisch niet-noodzakelijke ‘feminiserende’ of ‘masculiniserende’ medische behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen uitdrukkelijke toestemming. Ook komt er meer beleid en onderzoek voor de emancipatie van intersekse personen.

 • De regering bevordert dat in kwaliteitskaders voor de zorg wordt vastgelegd dat (ouderen- en jeugd-) zorginstellingen moeten voldoen aan standaarden voor diversiteit en inclusiviteit t.a.v. seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit en –expressie en geslachtskenmerken (zoals de Roze Loper). Daarvoor is ook aandacht in zorgopleidingen.

 • Seksueel risicogedrag wordt het criterium voor bloeddonatie, niet de vraag of je als man seks hebt met een man.

 • Er komt veilige opvang voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren (ook onder de 18 jaar).

 • Suïcidepreventieprogramma’s gericht op LHBTI-personen worden voortgezet.

 • Hiv-preventiepil PrEP wordt laagdrempelig verstrekt aan mensen die zich tegen hiv willen beschermen. Voor de lage inkomensgroepen en studenten wordt PrEP gratis.

 

LHBTIQ+ vluchtelingen

 

LHBTI-asielzoekers worden op grond van ondeugdelijke stereotypen afgewezen en voelen zich vaak onveilig in de opvang. Er ontstaan schrijnende ‘niet gay genoeg’-situaties. Dit moet stoppen. Splinter wil het volgende bereiken voor LHBTI-asielzoekers:

 • Vier-ogen principe bij IND intake/beoordeling

 • Er worden niet langer ondeugdelijke stereotypen, zoals ‘processen van bewustwording en zelfacceptatie’, gebruikt als criterium waarmee asielaanvragen van LHBTI’s worden afgewezen. Zelfidentificatie wordt het uitgangspunt.

 • LHBT’s uit Iran krijgen asiel in Nederland.

 • Er is veilige opvang voor LHBTI-asielzoekers.

 • Niet terugsturen naar landen waar vervolging dreigt voor LHBTIQ+

LBH1
LBH2
LBH3
bottom of page