top of page
dreamstime_xl_49067348.jpg

LHBTIQ+

Splinter strijdt voor LHBTIQ+ emancipatie. Naast discriminatie op basis van geaardheid, is er vaak sprake van een stapeling van discriminatiegronden, bijvoorbeeld racisme. Dit maken LHBTI’s extra kwetsbaar. Ook hebben LHBTI’s schokkend veel te maken met geweld op straat. Zeven op de tien LHBTI’s krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Ook discriminatie vanuit religieuze hoek is eerder regel dan uitzondering en dit werkt door in uitsluiting binnen geloofsgemeenschappen, families, op school en op het werk.

 

Nederland staat in Europa op de 12e plek als het gaat om hoe goed LHBTI-rechten gewaarborgd zijn. Dat is onacceptabel. Splinter wil dit benoemen in het politieke debat en concrete oplossingen aandragen.

 • Het kabinet voert een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid om gelijke rechten en sociale acceptatie ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, -expressie en geslachtskenmerken te bevorderen. Er wordt daarover een paragraaf opgenomen in het regeerakkoord. De hoogte van het LHBTI-emancipatiebudget blijft tenminste gelijk.

 • Er is bijzondere aandacht nodig voor mensen die te maken hebben met een stapeling van discriminatiegronden (intersectionaliteit) en voor LHBTI’s met een biculturele, religieuze en etnische achtergrond.

 • Lokaal LHBTI-emancipatiebeleid wordt bevorderd met regenbooggemeentebeleid.

 • De mensenrechten van LHBTI’s blijven topprioriteit in het buitenlands- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De omvang van de financiële steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen blijft tenminste gelijk. Er wordt geïnvesteerd in steun voor Oost-Europa en de Russische regio. Er wordt voor gezorgd dat noodhulp uit Nederland, bijv. voor covid-19, ook kwetsbare groepen als LHBTI’s bereikt.

 • LHBTI-rechten worden definitief verankerd in artikel 1 van de Grondwet.

 • Er komt een volwaardige wet voor meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. In lijn met het advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

 • Zogenaamde conversie- of genezingstherapieën worden verboden.

 • In het Wetboek van Strafrecht wordt discriminatie wegens genderidentiteit, -expressie, geslachtskenmerken en seksuele gerichtheid expliciet verboden.

 • De aanpak van discriminerend geweld krijgt prioriteit. Er komt een hate crime-wet die in het strafwetboek verankert dat delicten met een discriminerende achtergrond hoger worden bestraft. Om de aanpak van anti-LHBTI geweld en discriminatie te verbeteren maken kabinet, politie en OM prestatieafspraken, komen er discriminatierechercheurs, komt er verplichte aandacht op politieacademies en budget voor Roze in Blauw.

 • De kerndoelen en de burgerschapsopdracht voor scholen worden aangescherpt, zodat op elke school een positieve, niet onderhandelbare sociale norm wordt bijgebracht, uitgedragen en gehandhaafd waarin diversiteit de norm is en een ieder wordt geaccepteerd, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Discrimineren en afwijzen van LHBTI’s wordt niet geaccepteerd. De steun voor GSA’s op middelbare scholen en mbo’s blijft tenminste gelijk en er wordt geïnvesteerd in acceptatie in het basisonderwijs.

 • Er komt transitieverlof voor transgender personen. De transgenderwet wordt verbeterd: een deskundigenverklaring is niet meer nodig en ook jongeren onder de 16 jaar kunnen hun geslachtsregistratie zonder rechterlijke tussenkomst wijzigen. De zorg voor trans personen wordt verbeterd, en er komt een einde aan de wachtlijsten.

 • Er komt een wettelijk verbod op medisch niet-noodzakelijke ‘feminiserende’ of ‘masculiniserende’ medische behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen uitdrukkelijke toestemming. Ook komt er meer beleid en onderzoek voor de emancipatie van intersekse personen.

 • De regering bevordert dat in kwaliteitskaders voor de zorg wordt vastgelegd dat (ouderen- en jeugd-) zorginstellingen moeten voldoen aan standaarden voor diversiteit en inclusiviteit t.a.v. seksuele oriëntatie, genderidentiteit en –expressie en geslachtskenmerken (zoals de Roze Loper). Daarvoor is ook aandacht in zorgopleidingen.

 • Seksueel risicogedrag wordt het criterium voor bloeddonatie, niet de vraag of je als man seks hebt met een man.

 • Er komt veilige opvang voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren (ook onder de 18 jaar).

 • Suïcidepreventieprogramma’s gericht op LHBTI-personen worden voortgezet.

 • Hiv-preventiepil PrEP wordt laagdrempelig verstrekt aan mensen die zich tegen hiv willen beschermen.

 • Geslachtsvermelding verdwijnt van de identiteitskaart. Een ieder krijgt de mogelijkheid om de geslachtsvermelding op officiële documenten zoals de geboorteakte en het paspoort op eenvoudige wijze te laten doorhalen met een ‘X’. Onnodige verplichte geslachtsregistratie wordt zoveel mogelijk afgeschaft.

 

LHBTIQ+ vluchtelingen

LHBTI-asielzoekers worden op grond van ondeudelijke stereotypen afgewezen en voelen zich vaak onveilig in de opvang. Er ontstaan schrijnende ‘niet gay genoeg’-situaties. Dit moet stoppen. Splinter wil het volgende bereiken voor LHBTI-asielzoekers:

 • Vier-ogen principe bij IND intake/beoordeling

 • Er worden niet langer ondeugdelijke stereotypen, zoals ‘processen van bewustwording en zelfacceptatie’, gebruikt als criterium waarmee asielaanvragen van LHBTI’s worden afgewezen. Zelfidentificatie wordt het uitgangspunt.

 • LHBT’s uit Iran krijgen asiel in Nederland.

 • Er is veilige opvang voor LHBTI-asielzoekers.

 • Niet terugsturen naar landen waar vervolging dreigt voor LHBTIQ+

 

Veiligheid en discriminatie – algemeen

 • Hogere straffen voor delicten met discriminerende achtergrond worden verankerd in de wet (hate crime wetgeving).

 • Nederland stelt, net als veel andere landen, gespecialiseerde discriminatierechercheurs aan die zaken tot op de bodem uitzoeken en bewijs rondkrijgen.

 • Op politieacademies en bijscholing voor agenten wordt de aanpak van discriminatie een verplicht onderwerp.

 • Er komen formatieplaatsen en budget voor diversiteitsnetwerken bij de politie zoals Roze in Blauw, die LHBTI’s o.a. ondersteunen bij het doen van aangifte.

 • De aanpak van discriminatie op internet wordt geïntensiveerd.

 • Justitie, OM, politie en gemeenten maken prestatieafspraken over het verminderen van geweld tegen LHBTI’s en andere groepen, en over meer veroordeelde daders. Het budget voor de aanpak van (LHBTI- en andere) discriminatie wordt verhoogd.


Laatste update; 14 februari 2021

bottom of page