top of page
iStock-927720230.jpg

LIBERALE & SECULIERE WAARDEN

Het fundament van Splinter is het universeel liberalisme waarin individualiteit en gedeelde menselijkheid centraal staan. Ieder mens is uniek en moet zich ten volle kunnen emanciperen en ontplooien. Wie daarin belemmerd wordt door zijn omgeving, moet volgens Splinter door de staat ondersteund worden om zich vrij te maken. Degenen die anderen tegenhouden zichzelf te zijn en te leven zoals zij dat willen, moeten volgens Splinter door de staat tot de orde geroepen worden.

 

Nog te vaak leiden traditie, religie, en familie tot groepsdwang. Op wie afwijkt of anders denkt, wordt druk uitgeoefend om zich te conformeren, in het ergste geval op straffe van geweld. Splinter komt voor hen op. Als sommigen in Nederland zich niet ten volle kunnen ontplooien, dan is de mogelijkheid om het leven naar eigen inzicht vorm te geven van alle Nederlanders in het geding. Vrijheid van de een, is afhankelijk van de mate waarin de ander vrij is.

 

Splinter wijst hokjesdenken en identiteitspolitiek resoluut af. Hokjes zijn er om uit los te breken, niet om elkaar in te stoppen. Beleid gebaseerd op hokjesdenken kan zelfs leiden tot geweld. Wanneer voorbij wordt gegaan aan ieders individualiteit en uniekheid, worden mensen slechts als groepsleden beschouwd en tegenover elkaar gezet. Vooruitgang voor de ene groep betekent dan strijd leveren tegen de andere groep. Eindeloos onderling wedijveren op basis van oppervlakkig identiteitsdenken gaat ten koste van medemenselijkheid.

 

Het universeel liberalisme van Splinter is gebaseerd op het verlichtingsdenken waarin objectiviteit en rationaliteit centraal staan, en het individu niet gereduceerd wordt tot groepslid. Om rechtsgelijkheid aan eenieder te garanderen, kan de staat niet buigen voor particuliere wensen van de groep die het hardste schreeuwt. Identiteitspolitiek is gestoeld op subjectieve aannames over privileges van de een ten opzichte van de ander, wat uiteindelijk resulteert in rechtsongelijkheid. Postmodern constructivisme is leuk voor filosofische bespiegelingen, maar de democratische rechtsstaat kan alleen functioneren wanneer het objectiviteit en rationaliteit als uitgangspunt neemt.

 

Splinter put inspiratie uit verschillende burgerrechtenbewegingen uit de tweede helft van de twintigste eeuw, zoals de tweede feministische golf, de Gay Pride en de civil rights movement van zwarte Amerikanen. Zij streden hard voor gelijke rechten en gelijke kansen waarmee zij bijdroegen aan de verwezenlijking van het universeel liberalisme. Splinter wil hun verworvenheden koesteren en beschermen. Splinter staat voor een solidaire, vrijzinnige en seculiere samenleving, waarin hokjes overstegen worden en ieders complexe uniekheid de volle ruimte kan krijgen.

 

Splinters mens- en maatschappijbeeld is gebaseerd op het universeel liberalisme en het ideaal die hardnekkige “splinter in de vinger” van de macht te zijn.

Individuele vrijheid

 • In een land met 17,9 miljoen mensen, lopen 17,9 miljoen unieke individuen rond met ieder een identiteit die niet statisch of vastomlijnd is en ook niet te reduceren is tot kenmerken zoals huidskleur, sekse, leeftijd, afkomst, of seksuele voorkeur.

 • Individuele vrijheid moet te allen tijde beschermd worden tegen groepsdwang: elk mens is vrij zijn levenspad te kiezen. Daarbij horen vrije partnerkeuze, zeggenschap pver het eigen lichaam en de eigen seksualiteit.

 • Alle individuen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Splinter staat voor rechtsgelijkheid en kansengelijkheid zodat eenieder optimaal in staat is zijn eigen levenspad vorm te geven. Daarom is Splinter compromisloos anti-discriminatie en worden valse tegenstellingen resoluut afgewezen.

 

Vrijheid van meningsuiting

 • De open samenleving wordt gekenmerkt door een vreedzame strijd van ideeën, waarbij het beste idee steeds aan invloed wint. Geen enkel idee, religieus of profaan, is in het vrije Nederland boven kritiek verheven.

 • De vrijheid van meningsuiting is van levensbelang voor het kunnen voeren van een vrij en open debat, en voor het functioneren van de democratische rechtsstaat in Nederland.

 • Cancel culture, met groepsdwang en de dreiging van geweld voor anderen bepalen wat wel en niet gezegd en geuit mag worden, ondermijnt de westerse beschaving en moet bestreden worden.

 

Neutrale staat, seculier onderwijs, vrijheid van godsdienst en vrijheid om niet te geloven

 

 • Ieder mens moet zich vrij kunnen verbinden aan een geloof of overtuiging. Of zich veilig ervan kunnen losmaken. Dat kan alleen in een seculiere samenleving met een neutrale overheid. Een seculiere samenleving is een voorwaarde voor gelijkwaardigheid.

 • Splinter bepleit scheiding van kerk en staat. Religie is een privéaangelegenheid. De publieke ruimte is van ons allemaal en dient neutraal te zijn zodat iedereen zich vrij kan voelen.

 • Conservatieve religieuze wereldbeelden botsen met progressieve waarden, met name daar waar het gewetensvrijheid en de autonomie van het individu betreft. Dit hoort niet thuis binnen de overheid. De staat hoort neutraal te zijn om vrijheid voor iedereen te garanderen. 

 • Aparte vermelding van de vrijheid van godsdienst in de Grondwet wordt geschrapt. Alle vrijheden waarop gelovigen aanspraak kunnen maken, zoals de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Gw), vrijheid van vereniging (artikel 8 Gw), vrijheid van vergadering en betoging (artikel 9), zijn al veilig verankerd in de wet en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

 • Religieuze uitingen en vrijheden die anderen in hun uitingen en vrijheden beperken, mogen niet getolereerd worden. Als homofobie, geslachtsongelijkheid en geloofsdruk een vlucht nemen, dan leidt dat tot afname van gelijke kansen en verlies aan talent en levensgeluk. Het seculier systeem in de samenleving dient verstevigd te worden. Voor alle kinderen seculier onderwijs draagt daar in belangrijke mate aan bij; schaf het bijzonder geloofsonderwijs tijdens reguliere lesuren af. Leerlingen moeten (zelf)kritisch leren nadenken en eigen inzichten kunnen ontwikkelen over alle religies en levensbeschouwingen.

 • •Betere bescherming en begeleiding van geloofsverlaters. Het is niet uit te leggen dat mensen die geloven in Nederland beter beschermd worden dan mensen die hun geloof willen verlaten en die geconfronteerd worden met verstoting uit hun geloofsgemeenschap en familie. Geloofsverlaters die geconfronteerd worden met verstoting, bedreiging en/of geweld moeten door de overheid worden beschermd, opgevangen en begeleid.

 • Vrijheid van religie heeft evenveel waarde als het recht om niet te geloven; het recht om seculier te zijn.

 • Permanente bewaking van gebedshuizen in geval van dreiging met geweld tegen gelovigen.

 • Individuen die een publieke functie uitoefenen horen geen religieuze symbolen te dragen. Er is immers sprake van een afhankelijkheidsrelatie die op basis van neutraliteit en objectiviteit plaats moet vinden. Daarnaast is de staat neutraal ten aanzien van wereldbeschouwing, en moeten overheidsdienaren die neutraliteit uitstralen en behartigen.

 • De overheid gaat in gesprek met seculiere vertegenwoordigers uit de migrantengemeenschappen over de vraag hoe de op religie gebaseerde radicalisering tegengegaan kan worden. Op dit moment gaat de overheid vooral in gesprek met bijvoorbeeld moskeeën en mist daardoor de inzichten van seculieren en ex-moslims.

 • Geestelijke bedienaren en bestuurders van gebedshuizen worden verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verkrijgen. Voor het werken als bijvoorbeeld docent, gastouder en jeugdzorgmedewerker is een VOG al verplicht. Gebedshuizen en de daarin werkzame geestelijke bedienaren kunnen veel invloed uitoefenen op aanwezige kinderen en jongeren. Het verkrijgen van een VOG is daarom niet meer dan logisch.

 • Buitenlandse financiering van geloofs- of gebedshuizen, en van scholing gelieerd aan geloofs- of gebedshuizen, vanuit onvrije landen wordt aan banden gelegd. Zo wordt radicalisering en het ontstaan van parallelle samenlevingen binnen de Nederlandse samenleving, tegengegaan.

 • De voertaal van preken in geloofs- of gebedshuizen wordt Nederlands. Wanneer de preek niet in het Nederlands kan worden gehouden, wordt deze voorzien van een Nederlandse vertaling.

 • De overheid verzorgt bewaking van gebedshuizen in geval van bedreiging met geweld tegen gelovigen, indien nodig op permanente basis.

 • Splinter pleit voor openbaar onderwijs voor alle kinderen. De gelijke bekostiging van openbaar en religieus onderwijs, zoals geregeld in artikel 23 van de Grondwet, wordt zo snel mogelijk afgeschaft. Er blijft wel ruimte voor speciale scholen, maar niet op basis van religie. Seculier onderwijs voor alle kinderen. 

lib1
lib2
lib3
lib4
bottom of page