top of page
shutterstock_1800314065.jpg

NIEUW BESTUUR

Eén van de belangrijkste taken van een gemeenteraadslid is: controleren of het college van burgemeester en wethouders Woerden wel goed besturen. Of de beslissingen die genomen worden wel in het belang van de inwoners zijn en of de beslissingen Woerden een steeds fijnere plek maken om te leven en te werken. Daarom heeft de gemeente Woerden ook gemeenteraadsleden nodig die het college van burgemeester en wethouders onophoudelijk controleren, het vuur aan de schenen leggen en dóórvragen waar andere partijen het letterlijk voor gezien houden.

 • Onze volksvertegenwoordigers zijn Splinters: vrij en onafhankelijk, vasthoudend in hetgeen zij willen bereiken, idealistisch, moedig en uitgesproken in het politieke debat met andere partijen. Splinters staan achter het verkiezingsprogramma en de partijbeginselen, schuwen het debat ook in de eigen fractie niet en stemmen zonder last. “Stemmen zonder last” betekent dat er geen verstikkende fractiediscipline is. Splinters zijn onafhankelijk en samen sterk.

 • Splinters zijn wars van polariserende identiteitspolitiek en stoppen niemand in een hokje. Politiek gaat wat ons betreft over universele waarden en niet over valse tegenstellingen. Splinters staan boven het achterhaalde links/rechts denken; een Splinter doet wat nodig is.

 • Vriendjespolitiek en baantjesjagen horen niet bij Splinter. Volksvertegenwoordigers worden, net als de medewerkers, periodiek beoordeeld op basis van objectieve en transparante criteria. Alleen volksvertegenwoordigers die zich met hart en ziel inzetten voor de idealen van de partij en de mensen die zij vertegenwoordigen.

 • Wat Splinter doet, welke successen behaald worden en de inspannende weg naar dat resultaat: alles wordt overzichtelijk en toegankelijk op de website en de “digitale fractiekamer” inzichtelijk gemaakt. Inwoners van Woerden kunnen via de digitale fractiekamer van Splinter laagdrempelig meepraten over onderwerpen en onze volksvertegenwoordigers van belangrijke kennis en informatie voorzien. Ook zaken onder onze aandacht brengen waarover zij zich zorgen maken en de problemen die zij ervaren. Zodat mensen zich weer gehoord en vertegenwoordigd voelen.

 • Meebesturen in het college? Of als oppositiepartij over specifieke onderwerpen onderhandelen met de coalitie? Splinter is niet politiek naïef en wil samenwerken waar dat kan om haar idealen te realiseren, maar is transparant naar de leden over wat er eventueel uitgeruild wordt en onder welke voorwaarden.

 • Het verkiezingsprogramma wordt op het ledenplatform van de digitale fractiekamer een interactief document, waarin verwijzingen en links worden opgenomen naar behaalde resultaten; zo is in één oogopslag duidelijk of en op welke manier Splinter haar verkiezingsbeloftes nakomt. Daar kunnen mensen ons niet alleen bij nieuwe verkiezingen op beoordelen, maar ook tussentijds. Splinter is er immers voor de burgers die zij vertegenwoordigt.

Betrouwbare politiek

De betrouwbaarheid van de héle politiek is natuurlijk niet iets wat Splinter bij andere partijen kan afdwingen. Wij kunnen alleen maar het goede voorbeeld geven.

 • Gekonkel en handjeklap in achterkamertjes is uit den boze.

 • De gemeenteraadsleden moeten het college van burgemeester en wethouders controleren en die taak uiterst serieus nemen: doorvragen, doorvragen, doorvragen. Niet stoppen als het moeilijk wordt. We zijn tenslotte volksvertegenwoordigers.

 • Splinter is voor meer dualisme tussen college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het college moet besturen en de gemeenteraad moet controleren. Dat betekent dat de partijen die de coalitie gaan vormen en wiens wethouders verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van de gemeente, niet “hun” gemeenteraadsleden, die dus onderdeel zijn van een coalitiepartij, kunnen beletten kritisch te zijn op het beleid. Coalitiedwang is net zoals fractiedwang vergif voor onze democratie en gemeente. Het gaat samenwerking en het behalen van de beste resultaten voor Woerden tegen.

 • De focus op snelle succesjes die vooraf afgekaart zijn met de wethouder of juist zo algemeen zijn dat niemand ertegen kan zijn maar er tegelijkertijd niets concreet verandert: we doen het niet! Geen inhoudsloze moties die iets vragen wat al staand beleid is of vragen om ‘te kijken naar’, of iets ‘uitspreken’ voor de bühne. En óók geen moties die schreeuwen om harde maatregelen als niet overzien kan worden wat de gevolgen van hard beleid zullen zijn voor goedbedoelende burgers.

 • Geen proefballonnetjes. We kunnen onze tijd beter besteden aan goed doordachte plannen en daarmee voortvarend aan de slag te gaan.

 • Gemeenteraadsleden moeten gedegen regelgeving afleveren en de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders optimaal controleren. Splinter laat zich vooraf gedegen informeren over de gevolgen voor de samenleving.

 • Identiteitspolitiek, het zeggen op te komen voor bepaalde groepen door hen op te zetten tegen andere groepen, is het vergif voor ieder constructief politiek debat. Iedere partij maakt zich daar schuldig aan. Splinter wil dat doorbreken. Je kunt ook prima voor mensen opkomen zonder te polariseren.

 • In de politiek moet je samenwerken om dingen te bereiken. Splinter staat voor constructieve en betrouwbare samenwerking met andere partijen. Daarbij verliezen we onze idealen, het verkiezingsprogramma, onze kiezers en het algemeen belang nooit uit het oog. We nodigen andere partijen actief uit zich aan te sluiten en mee te denken met onze plannen. En andersom.

 • Een Splinter tornt niet aan: kinderrechten, mensenrechten.

 • Wij beoordelen voorstellen op persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid, seculariteit en mededogen.

Betrouwbare gemeente

Splinter wil dat de overheid weer betrouwbaar wordt voor en dienstbaar aan de burgers. De overheid is er voor de burgers in plaats van andersom.

 • De overheid dient haar macht aan te wenden om de noodzakelijke gemeenschappelijke noden te voorzien en voor niets anders. Een dienende overheid die er is voor haar burgers en niet andersom.

 • Overheid, bedrijfsleven en samenleving moeten zich anders tot elkaar gaan verhouden; instituties moeten we herbouwen en checks & balances herstellen.

 • Controle en transparantie van overheidsmacht zijn onmisbaar. Een zelfbewuste overheid is uit zichzelf transparant, onderwerpt zich vrijwillig aan gedegen controle en is niet bang voor kritiek; het doet geen afbreuk aan de overheidsorganisatie, het is juist het startpunt van verbetering.

 • De desastreuze focus op rechtspinnen wat krom is, de cultuur van “koste wat het kost” fouten verbergen, moet met wortel en tak worden uitgeroeid.

 • Klokkenluiders die ondanks hun eigen kwetsbare positie misstanden aan de kaak stellen moeten beschermd worden.

 • Elke overheidsbrief moet in begrijpelijk Nederlands worden geschreven, inclusief naam en contactgegevens van een individuele ambtenaar die het dossier behandelt en de brief kan toelichten.

 • Werken voor de overheid moet weer iets worden om trots op te zijn.

 • Gemeente Woerden dient altijd binnen de wettelijke termijn op informatieverzoeken van burgers of journalisten op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) te voldoen. Als een dergelijk verzoek wordt afgewezen, wordt dat inhoudelijk gemotiveerd.

 • Invloed van lobbyisten wordt aan banden gelegd. Bij onderhandelingen en akkoorden in samenwerking met brancheorganisaties en de betrokken sectoren, wordt de onderhandeling openbaar gemaakt. Politieke partijen maken in een lobbyregister bekend met welke lobbyisten zij samenwerken.

 • Bij beïnvloeding van onderzoeken die onafhankelijk hadden behoren te zijn door de overheid, worden klokkenluiders beschermd. Dat gebeurt nu niet.

 • Indien gesignaleerd wordt dat inwoners in de knel komen door harde wet- en regelgeving, onderneemt de gemeente zelf actie om in schrijnende situaties direct te kunnen ondersteunen. Ook in de gemeente Woerden bevinden zich slachtoffers van de Toeslagenaffaire, waarin onschuldige burgers niet konden ontsnappen aan een vooringenomen overheid. De gevolgen duren tot op de dag van vandaag voort. De gemeente moet alert zijn op soortgelijke signalen, ook bij andere regelingen.

bottom of page