top of page
iStock-1213470247.jpg

ONDERWIJS

 • Onderwijs moet erop gericht zijn om kinderen en jongvolwassenen de kennis en de handvatten te bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, mondige en kritische burgers.

 • Goed onderwijs is zoveel meer dan in cijfers meetbaar is. De doorgeslagen toetscultuur wordt teruggedraaid: geen toetsen om het toetsen. Op basis- en middelbare scholen worden kinderen te veel in curves en gemiddelden ingedeeld, terwijl competenties zoals creativiteit en empathie niet of nauwelijks getoetst worden. In plaats van leerlingen in een uniform malletje proberen te proppen, moet er meer ruimte zijn voor het ontwikkelen van individuele talenten. 

De voortgang van leerlingen mag niet volledig afhangen van de cijfers die zij halen: hiertoe wordt formatief handelen breed ingevoerd. Dit betekent dat docent en leerling voortdurend samen kijken naar het leren en ontwikkelen van de leerling. Niet alleen tijdens toetsen maar ook door te kijken naar werk en opdrachten waar geen beoordeling aan gekoppeld zit. Door middel van feedback en feedforward leert de leerling te kijken naar zijn eigen leren en dat indien nodig bij te stellen. Daardoor weten leerlingen beter wat zij moeten leren, kunnen docenten tussentijds bijsturen, zijn scholieren gemotiveerder en minder gestrest. Door goed formatief te handelen zal de summatieve uitkomst, het cijfer of een ander type beoordeling, voorspelbaar worden. 

Een leerling weet dat hij een toets of examen kan halen omdat in het traject voor de toets voortdurend is gekeken naar waar kom ik vandaan en wat heb ik nodig om mijn doel te halen. Hierdoor wordt een leven lang leren gestimuleerd.

 

Door goed formatief te handelen kan er beter worden ingespeeld op de individuele behoefte van een leerling. Er kan zo makkelijker gedifferentieerd worden in het leren van de leerling. Versnellen of vertragen, extra hulp, verbreding of verdieping. Als gevolg hiervan neemt stress onder leerlingen af. Splinter wil dat scholen niet afgerekend worden op hoe goed leerlingen scoren op een toets.

Het lerarentekort ondermijnt de kwaliteit van het onderwijs. Door te grote klassen krijgen scholieren niet de aandacht die zij verdienen en die zij nodig hebben. Splinter wil maatregelen doorvoeren waardoor meer studenten kiezen voor een opleiding tot onderwijzer, zoals het reduceren of afschaffen van collegegeld onder voorwaarde dat na afstuderen minstens drie jaar als docent gewerkt wordt. Of het garanderen van een passende werkplek aan nominaal afgestudeerden. Daarnaast moet het instellingstarief voor een tweede opleiding in het onderwijs, afgeschaft worden.

 • Het Nederlandse onderwijs wordt talent-gedreven. Splinter weet dat ieder kind talent heeft. Kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en uiteindelijk te benutten. Onderwijs en samenleving spelen daar samen een onmisbare rol in.
   

 • Scholen moeten voor ieder kind een passende plek vinden en passend onderwijs garanderen, zonder extra ouderbijdrage. Of je kind nu les krijgt in het speciaal onderwijs of juist hoogbegaafd is: scholen moeten zorgen voor passend onderwijs binnen de reguliere onderwijstijd, zonder extra kosten voor ouders. Hoge ouderbijdragen worden afgeschaft. Onderwijs is gratis in Nederland om aan alle leerlingen in het onderwijs te kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen. De overheid zorgt voor een passende financiering waardoor dit mogelijk wordt. 

De huidige regeling, lumpsum en incidenteel geld, moeten heroverwogen worden. Onderwijs is investeren in de toekomst en dat is een zaak van iedereen. 

De wijze waarop schoolboeken nu bekostigd worden, moet veranderen. Uitgeverijen zijn behoorlijk machtig. Zo heeft Sanoma niet alleen uitgeverijen in bezit maar ook schoolboekhuizen, administratiepakketten en toetspakketten. Er gaat substantieel geld vanuit de samenleving naar een winstmakend bedrijf. Alternatieven zoals die al bestaan moeten vanuit de overheid meer gestimuleerd worden zodat scholen een betere keus kunnen maken waar het geld aan te besteden. 

Bovenschoolse ondersteuning van leerlingen met extra behoeften wordt nu bekostigd vanuit de lumpsum aan de samenwerkingsverbanden. Hoewel bedoeld als verbetering komt het neer op een verkapte besparing op ondersteuning van leerlingen die daar behoefte aan hebben en op speciaal onderwijs.

 • Splinter verzet zich tegen dogma’s, ook in het onderwijs. Onderwijsinstellingen moeten de broedplaats zijn van dwars- en vrijdenkers, niet van de hokjesmentaliteit en identiteitspolitiek. Zelfcensuur en de macht van de moraalpolitie moet worden tegengegaan, omdat dit het vrije debat smoort. Aan bijvoorbeeld de diversiteitscoördinatoren die literatuurlijsten ontdoen van onwelgevallige teksten dient een eind te komen: het helpt inclusiviteit niet en het druist in tegen de academische vrijheid. Managers moeten zich niet met het curriculum bemoeien. Een leerling of student leert niet zijn moreel of ethisch kompas te ontwikkelen en te gebruiken door alleen maar “goedgekeurde” literatuur tot zich te nemen.

 • Het reduceren van mensen tot hun afkomst, geslacht, huidskleur of geaardheid en het bijhouden van privacygevoelige informatie waar onderwijsinstellingen in principe niets mee te maken hebben, werkt inclusiviteit tegen en helpt leerlingen niet. Splinter is daarom bijvoorbeeld tegen het bijhouden van etniciteit en migratieachtergrond van leerlingen en studenten. Ook het bijhouden van het opleidingsniveau van de ouders wordt niet gesteund.

 • Met grote zorg zien wij dat aan antisemitisme gelieerde complottheorieën opnieuw een opmars maken. Daarom ondersteunt Splinter het werk van de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB). Ook onderschrijven wij de IHRA-werkdefinitie antisemitisme. Er moet meer aandacht komen voor holocaustlessen in het onderwijs. Die moeten een vaste plek krijgen in het curriculum, zodat leerlingen al jong bewust worden waartoe uitsluiting en discriminatie kunnen leiden. Dat is de universele boodschap van dit ijkpunt in de geschiedenis. Leraren die moeite hebben met het lesgeven in dit onderwerp vanwege vooroordelen in de klas, moeten kundig worden begeleid. 

 • We zorgen ervoor dat docenten veilig hun werk kunnen doen en dat elk maatschappelijk onderwerp bespreekbaar is. Zo leiden we onze scholieren op tot kritische denkers.

 • Splinter wil dat er actief ingegrepen wordt wanneer extremistische of antidemocratische groepen hun gedachtegoed proberen op te leggen aan scholieren. We verbieden onderwijsmateriaal dat tot doel heeft om scholieren antidemocratische ideeën op te leggen.

 • Splinter wil een grondige herziening van artikel 23 van de Grondwet waarmee gelijke bekostiging van openbaar en op religieuze grondslag gestichte onderwijsinstellingen is gegarandeerd. Splinter is voorstander van algemeen openbaar seculier onderwijs, zodat kinderen op school leren om te gaan met verschillen en het ontstaan van parallelle samenlevingen wordt tegengegaan. Er blijft ruimte voor speciale scholen, maar niet op basis van religie. Splinter wil seculier onderwijs voor alle kinderen.

 • In het onderwijs moet meer aandacht komen voor de groep neurodiverse leerlingen die hoogbegaafd zijn of de diagnose hoogfunctionerend-autisme hebben. Zij vallen nu tussen de wal en het schip van regulier en speciaal onderwijs. Deze leerlingen hebben net zoveel recht op passend onderwijs als alle andere, neurotypische, leerlingen. Andere mogelijkheden van onderwijs voor hen, bijvoorbeeld in de vorm van digitaal onderwijs dat ook individueel en op afstand gegeven kan worden, moeten onderzocht worden. Nu zitten er nog te veel mensen noodgedwongen thuis omdat er geen passend onderwijs kan worden geboden.
   

Basisonderwijs

 

 • Kinderen zitten boordevol met talent dat niet alleen met toetsen gemeten kan worden. Daarom moet de doorgeslagen toetscultuur worden teruggedraaid. Op basisscholen wordt te veel beoordeeld op basis van cijfers, terwijl talent dat zich uit in creativiteit of empathie niet of nauwelijks opgemerkt wordt. De voortgang van leerlingen mag niet volledig afhangen van de cijfers die zij halen. De overheid zal scholen niet afrekenen op hoe goed leerlingen scoren op een toets.

 • Er wordt meer aandacht besteed aan onder-advisering van scholieren, ook op scholen buiten de grote steden. Kinderen worden nu naar een ander niveau gestuurd dan zij daadwerkelijk aankunnen. Dat is zonde van ieders talent. Ieder kind zou het niveau en het soort onderwijs moeten kunnen volgen dat het beste bij de talenten en de ontwikkeling past. Daarom pakken we onder-advisering aan.

 • Sporten is gezond! Daarom wil Splinter aandacht voor beweging op school. Zwemlessen en sport wordt, voor zover dat niet het geval is, een standaardonderdeel op elke basisschool. Er is vaak een gebrek aan sportfaciliteiten. Gemeenten moet hier actief op anticiperen.

 • In het basisonderwijs zijn er nog te veel te grote klassen. Dat heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de les en bovendien zorgt dat ook voor veel druk op docenten. Splinter waardeert zowel leerlingen als juffen en meesters. Daarom maken wij de klassen kleiner zodat er meer aandacht komt voor elke leerling.

 • In het basisschoolonderwijs zal aandacht worden besteed aan tolerantie ten aanzien van verschillen in seksualiteit, leeftijd, afkomst en dergelijke. Tolerantie is van groot belang in ons vrije land.

 • Hoge ouderbijdragen op basisscholen komen nog steeds voor. Dit mag niet tot gevolg hebben dat ouders daardoor de school waar hun kind heen wil niet kunnen betalen. Als dit het geval is, mogen scholen die kinderen daarom niet weigeren.

 • Tienvingerblindtypen is inmiddels een basisvaardigheid waar kinderen de rest van hun leven veel profijt van hebben. Kinderen leren op school met tien vingers typen. Typcursussen zijn vast onderdeel van het lespakket.

 

Middelbare school

 

 • We stoppen de ophokcultuur en zorgen voor kleinere klassen. Dit is beter voor scholieren én docenten.

 • De niveaukeuze van scholieren wordt met twee jaar verhoogd. Op deze manier hebben scholieren meer de mogelijkheid om het beste van zichzelf te laten zien voordat een vervolgadvies gegeven wordt.

 • We grijpen in wanneer het klimaat op scholen niet veilig is voor LHBTI-scholieren of -personeel. Discriminatie, op welke manier dan ook, is niet welkom in Nederland: ook niet op onze scholen.

 • We verbieden de financiering van scholen vanuit het buitenland. De scholen zijn van Nederland en van haar burgers en mogen niet beïnvloed worden door anderen.

 • Alle scholen krijgen een acceptatieplicht: scholieren mogen nooit worden geweigerd omdat zij de waarden van de school niet zouden accepteren. 

 • Docenten krijgen een recht om zich te laten bijscholen. Dit wordt vergoed.

 • De docentenopleiding wordt goedkoper gemaakt dan hij nu is. Zo gaan we het lerarentekort tegen.

 • Er komt een einde aan de doorgeslagen toetscultuur op de middelbare school.

 

MBO/HBO/Universiteit

 

 • De schuldenberg van Nederlandse studenten loopt op en zet de volgende generatie op achterstand: aflossingsproblemen, moeite met het kopen van een huis, etc. Het zet studenten direct op achterstand. De redenering dat je met een opleiding automatisch een hoger inkomen krijgt en dan met gemak een studielening kan terugbetalen gaat behoorlijk mank. 

Splinter wil dat er een einde komt aan het op schulden jagen van studenten. Nederland gaat een voorbeeld nemen aan het Scandinavische model: collegegeld wordt verlaagd en uiteindelijk afgeschaft. Het mag niet van je portemonnee afhangen of je kunt studeren of niet. Educatie is onmisbaar voor je ontwikkeling en de Nederlandse overheid moet daarin investeren; dit is goed voor de kenniseconomie.

 • Splinter verzet zich tegen de voorgenomen renteverhogingen op studieleningen. Ook verhogen we de compensatie voor de zogenaamde “pech-generatie” die geen basisbeurs kreeg en waarvan de studenten vaak noodgedwongen moesten lenen.

 • Het bindend studieadvies (BSA), wordt afgeschaft.

 • Studentenkamers zijn te duur en moeten weer betaalbaar worden. Er komen heldere richtlijnen en maximum huurprijzen, zowel voor studentenhuisvestingorganisaties als voor de vrije sector.

 • We gaan voortvarend aan de slag met het bouwen van studentenwoningen: Splinter wil dat er in 2030 minimaal 75.000 nieuwe studentenwoningen zijn gebouwd. Hiervoor moeten bindende afspraken worden gemaakt met studentensteden. Ook worden tijdelijke woningen ingezet en leegstaande bedrijven verbouwd om de woningnood onder studenten terug te dringen.

 • Splinter wil MBO-studenten een sterke positie in de samenleving geven. MBO’ers verdienen meer waardering en gelijke kansen, betere toegang tot stages en een mooi studentenleven.

 • Het “stapelen” om van het MBO naar uiteindelijk de universiteit te klimmen, wordt gemakkelijker gemaakt. De trajecten om te groeien worden vergoed.

 • Studenten moeten gratis kunnen blijven reizen: de gratis OV-kaart blijft er voor iedere student, ook voor het MBO.

 • MBO-studenten worden als volwaardige studenten gezien en krijgen alle faciliteiten die hoger onderwijs-studenten ook hebben. Het gaat o.a. om de OV-kaart, de basisbeurs, en de mogelijkheid tot lenen.

 • Het instellingstarief wordt afgeschaft wanneer studenten een tweede bachelor of master willen doen. Nederland moet immers trots zijn op haar kenniseconomie: niet alleen in woorden, maar ook in daden.

 • Kleine maar unieke opleidingen blijven bestaan. De universiteit is geen markt. Elke studie heeft zijn eigen waarde.

 • Stress onder medewerkers op universiteiten, maar ook grensoverschrijdend gedrag tussen medewerkers en tussen medewerkers en studenten, is mede te herleiden tot de hiërarchie die de organisatie kenmerkt. Hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent, promovendus, junior docent: een carrière aan de universiteit betekent het beklimmen van een ladder waarop verschillende stadia gepaard gaan met verschillende titels en verantwoordelijkheden. De positionering van een medewerker in de hiërarchie, is echter niet noodzakelijk een reflectie van de kennis en kunde van de medewerker. Degenen die vandaag de dag hoogleraar zijn, hadden immers te maken met andere eisen in het werkveld om die positie te behalen. Daarnaast wegen de negatieve neveneffecten niet op tegen het in stand houden van de hiërarchie aan de universiteit. Splinter neemt die neveneffecten, stress en grensoverschrijdend gedrag, serieus en pleit daarom voor meer gelijkheid binnen de universiteit. Verschillende maatregelen moeten dit bewerkstelligen:​

 1. Het onderscheid tussen universitair hoofddocent en universitair docent verdwijnt: voor studenten en promovendi heeft dit onderscheid geen meerwaarde, terwijl het wedijver en onnodige concurrentie tussen collega’s bevordert.

 2. De positie van hoogleraar wordt een tijdelijke promotie van maximaal 8 jaar. Na die periode wordt de medewerker weer Universitair Docent.

 • Docenten, met name beginnende docenten, ervaren veel stress door het gebruik om na ieder vak geëvalueerd te worden. Bij geen enkele andere baan wordt een werknemer zo vaak en zo direct geëvalueerd. In de praktijk is een evaluatie beïnvloedbaar: wordt deze bijvoorbeeld voor of na het tentamen ingevuld? Ook is een evaluatie slechts een momentopname. Studenten kunnen daarnaast op tal van andere manieren hun beklag doen, of hun lof uiten. Bijvoorbeeld via de Opleidingscommissies, door direct met de docent of met management in gesprek te gaan, bij mentoren, bij de Facultaire Studentenraad, bij de Medezeggenschapsraad, bij studieadviseurs, etc. Splinter wil de bron van een onevenredige mate van stress onder docenten wegnemen. Vak-evaluaties worden afgeschaft. Studenten worden aangemoedigd hun beklag of lof op andere manieren te uiten. Door niet alleen te zenden en vanachter een scherm een docent te beoordelen, maar het gesprek aan te gaan met medestudenten of met de Faculteit, oefenen studenten tevens hun burgerschapsvaardigheden.

 

 • Junior-docenten voeren veelal de meeste onderwijstaken uit, maar krijgen onderbetaald en krijgen geen vaste aanstelling. Splinter wil deze praktijk drastisch veranderen: junior-docenten verdienen een vaste aanstelling. Daarnaast moet een carrière aan de universiteit als docent mogelijk zijn, ook zonder daarnaast op topniveau onderzoek uit te moeten voeren. 

 

 • Er komen eisen voor onderwijsvaardigheden van docenten aan HBO en universiteit. Het in de praktijk leren en het behalen van een basiskwalificatie, volstaan niet om op een kundige en professionele wijze onderwijs te kunnen verzorgen.

 • Splinter is kritisch op de internationalisering van het onderwijs. Sommige universiteiten gebruiken de groei van internationale studenten om geld in het laatje te krijgen, terwijl de universiteit bijna vol zit. Dat leidt tot grotere klassen, maar ook tot het versimpelen van toetsing om de nakijkdruk voor docenten behapbaar te houden. Internationalisering mag niet groeien wanneer daar simpelweg geen ruimte voor is, of wanneer het ten koste gaat van het niveau van het onderwijs.

 • Internationalisering op universiteiten, met name bij faculteiten geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, komt in de praktijk vaak neer op Amerikanisering. Splinter wil deze tendens keren door de wijze waarop internationalisering wordt vormgegeven, nauwgezet te laten regisseren vanuit de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Wanneer de voertaal van een studie Engels is, wordt gecontroleerd of de taalvaardigheid van docenten goed genoeg is.

 • Diversiteitsquota voor studenten en docenten zijn een paardenmiddel. Splinter wil daarentegen kansengelijkheid creëren: wij zorgen ervoor dat iedereen die de wil en het talent heeft kan studeren zonder aan quota te doen. 

 • De etniciteit van studenten registeren om diversiteit te creëren gaat te ver. Splinter zal dit nooit toestaan. Wij reduceren studenten niet tot hun afkomst.

 • Studenten kunnen per studiepunt (ECTS) betalen. Wanneer iemand nog een klein aantal vakken moet doen, is het oneerlijk wanneer diegene evenveel betaalt als iemand die een heel collegejaar studeert. Dit is eerlijker voor studenten.
   

ond1
ond2
ond3
bottom of page