top of page
dreamstime_xl_27991572.jpg

OUDERE GENERATIES

Ouderen: pensioen, AOW en zorg

Splinter is zorgzaam voor de ouderen. De standpunten rondom pensioen en AOW vallen buiten de invloedsfeer van de gemeentepolitiek. Mocht u toch geïnteresseerd zijn in de standpunten van Splinter over deze thema’s, dan kunt u deze vinden via onze landelijke standpunten pagina onder 'Pensioenen & AOW' 

Voor de volledigheid volgt hieronder een opsomming van óf een verwijzing naar de standpunten over ouderen die u ook elders in dit verkiezingsprogramma kunt vinden.

Ouderen en zorg

Onze zorgstandpunten zijn verzameld in het hoofdstuk “Zorg”. Via deze link leest u meer over onze standpunten rondom wijkverpleging, thuiszorg, Wmo en mantelzorg.

Ouderen en Openbaar Vervoer

  • Het OV moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn, ook als je in een kleine kern woont of als je een lichamelijke beperking hebt.

  • Treinstations moeten toegankelijk zijn voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers.

  • Verschillende vormen van OV moeten goed op elkaar aansluiten.

  • In de kleine kernen van Woerden moet geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer en alternatieve vormen van vervoer, zodat mensen minder afhankelijk worden van hun auto.

Ouderen en wonen

  • Veel meer passende woningen voor ouderen, zodat zij kunnen doorstromen naar passende woonruimte. Ook moeten we veel betaalbare woningen bouwen voor o.a. starters. Het aantal sociale huurwoningen moet sneller stijgen, nu mensen gemiddeld meer dan 10 jaar op de wachtlijst staan. Daarnaast is er ook veel vraag naar huurwoningen net boven de sociale huurgrens.

  • Het bouwen van meergeneratiewoningen voor leeftijdsbestendig wonen moet door de gemeente worden gestimuleerd. In Harmelen zijn er bijvoorbeeld op dit moment plannen om tientallen nieuwe woningen te bouwen aan de Willem-Alexanderlaan: levensloopbestendige en ‘nul-tredewoningen’, met name voor ouderen. Dit zal goed zijn voor de doorstroming in het dorp, omdat gezinnen hun intrek kunnen nemen in de woningen die voor ouderen veelal te groot zijn geworden. Dit kunnen we op meer plekken in onze gemeente doen.

  • Woonvormen waar alleenstaande 60-plussers kunnen samenwonen en indien nodig ondersteuning kunnen krijgen van vrijwilligers in samenwerking met (zorg)professionals, zijn populair en niet zonder reden: de eenzaamheid onder ouderen wordt tegengegaan en ouderen kunnen zo lang mogelijk relatief zelfstandig in hun vertrouwde buurt blijven wonen. De gemeente Woerden dient projecten zoals Thuishuis Woerden of een nieuwe plek voor een “knarrenhof” actief te faciliteren en te ondersteunen.

  • Het krijgen van een (ver)bouwvergunning is in de gemeente Woerden vaak een hele klus. Bouwkundige aanpassingen zijn soms gewenst vanuit wensen voor duurzaamheid of voor (mantel)zorg. Splinter wil dat de gemeente zich wat flexibeler opstelt en maatwerk biedt.

  • Mantelzorgwoningen worden vergunningsvrij gehouden. Zo wordt het makkelijk om bijvoorbeeld mantelzorgwoningen bij te bouwen op eigen terrein. In de gebiedsontwikkeling worden locaties aangewezen met een maatschappelijke bestemming die specifiek bestemd zijn voor mantelwoonzorgvormen.

  • De gemeente Woerden verzet zich tegen de strikte toepassing van de samenleefboete, ook wel bekend als de kostendelersnorm, in de bijstand.

bottom of page