top of page
iStock-472602142.jpg

POLITIE & VEILIGHEID

Splinter wil meer aandacht besteden aan het veiliger maken van Nederland, haar burgers en bedrijven. De politie is doorgeslagen in centralisatie en efficiëntie. Sinds de invoering van de Nationale Politie is de centrale aansturing van agenten vanuit Den Haag en het onttrekken van macht over de politie bij lokale burgemeesters een heikel punt.

Ook hebben agenten nog nauwelijks zeggenschap over hun taken en rooster. Door de centrale aansturing worden wijkagenten steeds weggeroepen voor bredere taken, de noodhulpdiensten, waardoor ze te weinig aan hun buurt- en wijktaken toekomen. Taak-accenthouders komen in de knel met hun werk in de basispolitiezorg. Door de vergrijzingsgolf en de vele agenten die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, zijn er snel 17.000 nieuwe agenten nodig. De opleiding van nieuwe agenten gaat echter te traag. De werkdruk stijgt, evenals de uitval. Splinter vindt dat de balans hersteld moet worden.

 

Meer decentraal en meer waardering

 

 • Geen bezuinigingen meer op de politie: meer blauw op straat, meer roze in blauw, meer verantwoordelijkheid en zeggenschap voor individuele agenten over hun rooster en de besteding van uren, de uitvoering van kerntaken en het leggen van taakaccenten.

 • Lokaal bestaande problemen binnen de regiopolitie die meeverhuisd zijn naar de nationale politie moeten nu eens grondig aangepakt worden: chronische onderbezetting, onvoldoende tijd voor bijscholing en training, slechte ICT-voorzieningen en een te hoge administratieve lastendruk. Splinter vindt dat het nu de prioriteit moet krijgen die het verdient. 

 • De wijkagent moet terugkeren in de wijk. Splinter pleit voor vaste wijkteams, vaste wijkbureaus en een einde aan tijdelijke (pop-up) politiebureaus. Het wijkbureau is hierbij heel belangrijk vanwege het gevoel van veiligheid, de vertrouwde verbinding met de wijk via de wijkagent en de laagdrempelige mogelijkheid tot contact. De kloof tussen burger en politie moet weer worden gedicht. De politie moet weer zichtbaar zijn in de wijken en ook weer echt tijd hebben voor de wijk.

 

Werving en behoud van agenten

 

 • Voor de komende jaren zoekt de politie minstens 17.000 nieuwe agenten. Alleen door te investeren in bezetting zal de politie het basispolitiewerk en de noodhulp overeind kunnen houden. Ook zal de wijkagent weer voldoende werktijd kunnen besteden aan goede wijkzorg. Politievakbond ACP heeft berekend dat dit om een extra investering van €75-100 miljoen vraagt. Splinter ondersteunt deze oproep.

 • Om genoeg agenten te kunnen opleiden is de Politieacademie aan vernieuwing toe: meer menskracht en anders ingericht. Het duurt nu drie jaar om nieuwe agenten op te leiden. Dit kan verkort worden door het onderwijs te vernieuwen en meer nadruk op de praktijk te leggen. Splinter pleit voor vernieuwing in samenspraak met de politievakbonden.

 • De overheid moet meer moeite doen om politiemensen te behouden. De overheid dient zich te realiseren dat de politie onmisbaar is en dat de samenleving in tijden van crisis op de schouders van de nood- en hulpdiensten steunen. De overheid dient mensen in de frontlinie veel beter te waarderen.

 • Er moet verandering komen in het onbarmhartige PTSS-beleid van de Nationale Politie. Het nieuwe beleid dat aangekondigd is voor agenten met PTSS is echter strenger: de politie wijst stelselmatig aansprakelijkheid af van agenten die door hun werk een psychisch trauma hebben opgelopen en daardoor niet meer kunnen werken. Er moet voorkomen worden dat agenten met PTSS tussen de wal en het schip vallen. Splinter vindt dat het oude, ruimhartigere PTSS-beleid moet terugkeren bij de politie en wil ook een ruimhartige compensatie voor agenten met PTSS of met ander trauma opgelopen tijdens het werk.

Politievrijwilligers

 

Politievrijwilligers doen onmisbaar werk om de druk op betaalde collega’s te verminderen. Landelijk zijn er ongeveer 2700 politievrijwilligers die bijzonder gemotiveerd zijn, dezelfde opleiding hebben gevolgd en hetzelfde werk doen als hun betaalde collega’s. Splinter wil dat politievrijwilligers als volwaardige medewerkers gezien worden door de politie: zij hebben dezelfde rechten en plichten.

De politieacademie verwacht pas weer in 2026 te kunnen starten met opleidingen voor nieuwe vrijwilligers. Dat is veel te laat. Al jaren beloven zowel de politie als de politiek dat er zo snel mogelijk ruimte komt om nieuwe vrijwilligers op te leiden, bijvoorbeeld politievrijwilligers die willen doorstromen van surveillant naar agent. Dit moet nu waargemaakt worden, zodat er sneller gestart kan worden met het opleidingsprogramma.

 

Politie en geweldsmiddelen

 

Splinter wil niet dat de politie of BOA’s uitgerust worden met steeds meer wapens. Er moet geïnvesteerd worden in meer mensen voor politie en handhaving. Er moet een stop komen in het steeds verder uitrusten met wapens van politieagenten en BOA’s. De taser, het stroomstootwapen mag niet algemeen ingevoerd worden in het standaardarsenaal aan geweldsmiddelen. Er zijn te veel risico’s voor kwetsbare of verwarde personen, zwangere vrouwen of mensen met een pacemaker. Innovatieve alternatieven die minder ingrijpend, minder pijnlijk en minder risicovol zijn dienen onderzocht te worden, zoals de Bola-wrap shooter.

 • Training van diensthonden moet zonder stroombanden, slipkettingen of andere dieronvriendelijke marteltuigen uitgevoerd worden. Het wettelijk verbod op het gebruik van stroombanden dient geen uitzondering voor politiehonden mogelijk te maken.

 • Training van politiepaarden dient aan de dierenwelzijnseisen te voldoen. Splinter roept ook op tot het onderzoeken van andere methoden voor oproerbeheersing als vervanging van de bereden politie, evenals alternatieven voor de inzet van politiehonden als geweldsmiddel.

Politie en cybercriminaliteit

 

In de digitale wereld van vandaag heeft cybercriminaliteit een steeds grotere impact op de maatschappelijke veiligheid. De digitale expertise binnen de reguliere politieorganisatie moet versterkt worden, er kan niet alleen vertrouwd worden op gespecialiseerde cybercrimeteams. Regionale politie-eenheden in Nederland moeten een grotere rol gaan spelen bij de aanpak van cybercrime. Splinter pleit voor een integrale aanpak van cybercriminaliteit binnen de gehele strafrechtketen in lijn met het advies van de Cyber Security Raad uit 2021

 

 • Cybercriminelen mogen niet langer vrijuit gaan. De handhavingsketen op cybercrime dient aanzienlijk te worden versterkt. De capaciteit van reeds betrokken partijen, zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee moet snel uitgebreid worden en de samenwerking tussen politie en private partijen zoals cybersecuritybedrijven moet structureel worden ondersteund en ingericht.​

 • Splinter wil investeren in het vergroten van de digitale basisweerbaarheid van zowel burgers en het MKB. Dit omvat voorlichtingscampagnes over verschillende vormen van cybercrime en het stimuleren van cybersecurity basismaatregelen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor slachtofferzorg om de impact van cybercriminaliteit te beperken.

 • Er moet meer geïnvesteerd worden in daderpreventie om te voorkomen dat jongeren een cybercrimecarrière beginnen. Het daderpreventieteam, Cyber Offender Prevention Squad (COPS), moet worden uitgebreid en gesteund in zijn missie. Ook andere initiatieven zoals Hack_Right, gericht op ‘first offenders’ in cybercrime, moeten uitgebreid worden.

 • Splinter pleit voor specifieke en gerichte informatieverspreiding naar slachtoffers en potentiële slachtoffers van cybercrime om hen te helpen aanvallen te voorkomen en de schade te beperken. Er moet worden onderzocht hoe dit structureel en schaalbaar kan worden uitgevoerd. Strengere regelgeving en handhaving voor hostingproviders om te voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteren. Er moeten duidelijke maatregelen worden genomen tegen providers die bewust bijdragen aan criminaliteit.

 • Nederland moet vanuit de politie en het OM actief deelnemen aan internationale samenwerkingsinitiatieven voor het bestrijden van cybercrime, zoals het Counter Ransomware Initiative. Het ondersteunen van wetgeving en beleid voor grensoverschrijdende samenwerking moet worden aangemoedigd.

 • De cybercrimeteams van de politie moeten zich samen met het OM inzetten voor een proactieve aanpak van ransomware, inclusief opsporing, vervolging, verstoring en slachtofferhulp.

 • In de strijd tegen cybercrime is het voor de politie essentieel om de informatiepositie te versterken door middel van uitgebreidere monitoring, rapportage en criminaliteitsbeelden. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van effectief beleid tegen cybercrime.

 
Dierenpolitie

 

 • Dierenwelzijn wordt weer een standaard onderdeel van de politieopleiding. Dierenpolitie wordt een fulltime kerntaak in plaats van slechts een taakaccent bij agenten die er geen tijd voor hebben. De dierenpolitie krijgt ook de bevoegdheid om het welzijn van dieren in de veehouderij en bij fokkers van gezelschapsdieren te controleren.

 • De opsporing van de handel in wilde dieren en planten wordt een vast onderdeel van de politieopleiding en van het takenpakket van de Koninklijke Marechaussee.

 • Ondermijnende criminaliteit in samenhang met onder andere illegale malafide hondenhandel en hondengevechten, moet eerder herkend en opgespoord worden. Politieagenten dienen hiervoor training en handvatten voor te krijgen.

 • Hulpverlenende en handhavende instanties moeten beter samenwerken, zodat bijvoorbeeld de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld tegen partner of kinderen eerder gesignaleerd wordt.

 

Geweld tegen politie en andere hulpverleners
 

De mensen die zich elke dag inzetten voor onze veiligheid verdienen ook onze bescherming. Agressie en geweld tegen politieagenten, brandweerlieden, mensen op de ambulance en andere hulpverleners is onacceptabel. Geweld tegen hulpverleners dient altijd en direct bestraft te worden. Splinter staat, net als de Raad voor de Rechtspraak, niet achter een verbod op het opleggen van taakstraffen bij dit soort geweld, omdat er dan te weinig ruimte is voor maatwerk of bijzondere omstandigheden.

agent1
agent2
agent3
agent4
agent5
bottom of page