top of page
  • Foto van schrijverFemke Merel van Kooten

Debatbijdrage Kadernota 2023-2026

Bijgewerkt op: 28 okt. 2022Voorzitter,


Wij hebben de voorliggende Kadernota 2023-2026 uitgebreid besproken op de politieke avond. Ik heb daar namens Splinter ingebracht, dat deze Kadernota inderdaad, zoals omschreven in het raadsvoorstel, bijzonder beleidsarm is. Zo beleidsarm dat hetgeen er wel in staat, nauwelijks inzichtelijk gemaakt wordt in de toelichting van enkele zinnen en dat onderbouwing waarom bepaalde onderwerpen onvermijdelijk of beleidsmatig noodzakelijk zijn veelal ontbreekt. Terwijl ook in een beleidsarme Kadernota minimaal alle belangrijke onderwerpen van een financieel kader dienen te worden voorzien.


Splinter heeft bij de bespreking van het bestuursakkoord aangegeven dat er ook daar een stevige financiële onderbouwing ontbrak. Nu hadden wij gehoopt dat het definitieve bestuursakkoord verwerkt zou zijn in voorliggende Kadernota en dat hieruit zou blijken welke visie en welke richting dit college inslaat en een duidelijk financieel kader schetst voor de jaren 2023 tot 2026.


Voor ons ligt echter een zeer beleidsarme Kadernota die opgesteld is door de oude coalitie, waar het definitieve bestuursakkoord niet in is verwerkt. Splinter vindt dat niet alleen een gemiste kans, Splinter vindt dit ook getuigen van een gebrek aan transparantie. Waar stemmen we over vandaag? Omdat de Kadernota 2023 – 2026 niet alleen de basis vormt voor de opstelling van de Begroting 2023, maar ook voor de Meerjarenraming 2024-2026, moeten we hier toch niet lichtvaardig over praten. Het wordt dus een totale verrassing hoe de Begroting 2023 eruit zal zien en wat betreft de Meerjarenraming tasten we op vele onderwerpen en voor de vele door het college uitgesproken, maar weinig concrete ambities volledig in het duister.


Daarom steunde Splinter het voorstel dat in de commissie gedaan werd om de behandeling van de Kadernota uit te stellen tot direct na de zomer, om het nieuwe college de kans te geven met een beter financieel kader te komen voor de komende drie jaar. Het zomerreces zou dan ook benut kunnen worden om de gesignaleerde risico’s beter in te schatten en in de kadernota gedetailleerd uit te werken. Helaas was Splinter samen met Inwonersbelangen, de enige partij die het voorstel van Woerden en Democratie steunde en vond het geen meerderheid.


Voorzitter, op deze manier wordt het allemaal wel erg hapsnap en richtingloos, als het college zelf geen koers en kaders uitzet. Iedereen fietst er nu de eigen stokpaardjes in, iedereen mist wel iets, ook Splinter, maar wat we nu vooral missen is de helikopterview die het college ons moet bieden om de juiste keuzes te maken. Splinter signaleert dat het college zelf ook geen overzicht heeft, gezien het feit dat normaliter op zijn minste het bestuursakkoord een cruciaal onderdeel had moeten zijn van de Kadernota.


Dan de ingediende amendementen. Splinter heeft getwijfeld over het steunen van de amendementen. We moeten niet even snel wat kaders trekken en inkleuren, zonder financiële onderbouwing en een doordachte koers. Dat gezegd hebbende zullen we toch voor de amendementen stemmen, de balans in de Kadernota is toch al ver te zoeken. En zeker de amendementen en moties die gaan over het stimuleren van een financieel gezonde gemeente-organisatie zijn een welkome toevoeging.


Voorzitter, tot slot. Het college is er om het beleid uit te zetten en de raad om te controleren en bij te sturen. De onzekerheden waar de inwoners van de gemeente Woerden van wakker liggen, vragen om een daadkrachtig overheidsbestuur en daar is nog geen aanzet toe gegeven. Daarom zal Splinter tegen de Kadernota 2023-2026 stemmen.


Dank u wel.

20 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page