top of page
  • Foto van schrijverFemke Merel van Kooten

RAADSVRAGEN - SCHULDENEXPLOSIE

Bijgewerkt op: 25 okt. 2022

Schriftelijke vragen – Schuldenexplosie Woerdense huishoudens


Download de vragen hier in pdf:

20220908 art 42 vragen Splinter - schuldenexplosie Woerdense huishoudens
.pdf
Download PDF • 225KB

Inleiding


Dagelijks bereiken ons de verdrietige verhalen van mensen die het financieel niet meer redden. Er is geen tijd te verliezen voor een steeds groter wordende groep Woerdenaren die zich zorgen maakt over bestaanszekerheid. Toenemende armoede vraagt om een daadkrachtige gemeente. Daarom heeft Splinter de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders.


Vragen aan het college:


1. Is het college bekend met de campagne van Kassa #ikredhetnietmeer, in het leven geroepen om mensen met geldzorgen en/of inflatiestress een stem te geven en de (decentrale) overheid wakker te schudden en zo ja, wat is daar de reactie van het college op?

2. Is het college bekend met het bericht ‘Schuldenexplosie huishoudens aanstaande, waarschuwen steden en corporaties’, van 7 september 2022 in het Financieele Dagblad (FD)?[1]

3. Is het college bekend met de zorgen van directeur Netbeheer Nederland dhr. H. Poskam, zoals door hem geuit in de technische briefing over de rapporten van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit en netbeheer Nederland, in de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer op 7 september 2022?[2]

4. Hoe gaat de gemeente Woerden zich voorbereiden op de grootste zorg van dhr. H. Poskam, namelijk een rampscenario dat zich deze winter kan voltrekken, ik citeer: ‘Over het rampscenario. Laat ik heel duidelijk zijn. Onze grootste zorg voor een rampscenario ligt niet in 2030, maar ligt in deze winter. Ons grootste rampscenario is als wij aan het eind van deze winter een miljoen huishoudens zouden moeten gaan afsluiten omdat zij de energierekening niet kunnen betalen.’?

5. Houdt het college, en zo ja op welke manier, rekening met de verwachte schuldenexplosie doordat inwoners bewust het maandbedrag dat ze betalen aan hun energiemaatschappij te laag instellen en in het najaar een onbetaalbaar hoge naheffing in de brievenbus krijgen?

6. Maakt de gemeente Woerden gebruik van de mogelijkheid om in een vroeg stadium meldingen te krijgen van nutsbedrijven, verhuurders en zorgverzekeraars over betalingsachterstanden van inwoners?

7. Zo ja, kan het college inzicht geven in de cijfers over huishoudens die sinds de energiecrisis in financiële problemen gekomen zijn of dreigen te komen en is daar inderdaad ook voor Woerdense inwoners de verwachte stijging te zien?

8. Is uit de cijfers, zoals bedoeld in bovenstaande vraag, te distilleren of er bepaalde groepen Woerdenaren zijn die het extra moeilijk hebben en is daar specifiek beleid op te formuleren, zo ja op welke manier?

9. Is het college bekend met de extra maatregelen van andere gemeenten die de financiële situatie van hun inwoners moeten verzachten, waarvan enkele voorbeelden zijn omschreven in het bericht ‘Wasmachine met korting in de strijd tegen hoge energiekosten’, van 6 september 2022 op de website Gemeente.nu?[3]

10. Kan het college een heldere opsomming geven van de extra regelingen die de gemeente Woerden opgetuigd heeft om haar inwoners in deze moeilijke tijden extra financieel te ondersteunen of te helpen geld te besparen?

11. Zijn deze extra regelingen volgens het college afdoende, gezien de voorspellingen van experts over de hoeveelheid huishoudens die in de problemen zijn of binnenkort in de problemen komen, en afdoende in vergelijk tot de maatregelen die andere steden nemen?

12. Zo nee, wil het college zo snel mogelijk onderzoeken hoe de gemeente haar inwoners met extra steun en regelingen de winter door kan helpen?

13. Is het college bekend met het bericht ‘Armoede stijgt tot 10 procent door hogere prijzen’ van 31 augustus 2022, ANP en BNR Nieuwsradio, waarin duidelijk wordt dat het dagelijks leven in augustus 13,6 procent duurder geworden is dan in dezelfde maand een jaar eerder, dat de enorme inflatie een desastreus effect heeft op de financiële situatie van veel Nederlandse gezinnen en de armoede in Nederland flink zal toenemen, met name onder kinderen?[4]

14. Hoe groot is de stijging van aanmeldingen die de plaatselijke voedselbank krijgt, weten de nieuwe armen de voedselbank te vinden, kan de voedselbank de gestegen vraag aan en zijn de vereisten voor succesvolle aanmelding bij de voedselbank afgestemd op de bijzondere financiële tijden waarin wij nu leven, waardoor ook modale inkomens aankloppen bij de voedselbank?[5]

15. Heeft het college inzicht in hoeveel kinderen op dit moment in een huishouden leven waar acute financiële problemen zijn of waar gebalanceerd wordt op de grens van armoede, hoe groot de stijging precies is van kinderen die opgroeien in armoede ten opzichte van een jaar eerder en welke effecten dit heeft voor hun ontwikkeling en algehele gezondheid?

16. Is het college bekend met het bericht ‘Sport en cultuur voor kinderen in gevaar door stijgende armoede’, van 8 september 2022 op de website van Gemeente.nu en de daarin omschreven campagne van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waarbij donateurs de mogelijkheid hebben om een lidmaatschap of contributie te betalen voor gezinnen die dit zelf niet kunnen?[6]

17. Is het college bereid om het donateurschap op zich te nemen voor Woerdense kinderen die recentelijk in de armoede gekomen zijn, zo ja, voor hoeveel Woerdense kinderen is het college bereid een lidmaatschap of contributie voor sport of cultuur te betalen, zodat ieder kind in onze gemeente dezelfde kansen krijgt?

18. Is het college bekend met het bericht ‘Ouders vragen steeds vaker hulp bij kosten schoolspullen: schriften, gymkleding en fietsen’ van 29 augustus 2022 in Het Parool?[7]

19. Ziet de gemeente Woerden ook een dergelijke stijging in de vraag van ouders naar ondersteuning bij het aanschaffen van schoolbenodigdheden en wat doet de gemeente om gezinnen met schoolgaande kinderen specifiek te ondersteunen?

20. Is het college bereid om te onderzoeken of er vanuit de gemeente extra ondersteuning te organiseren is voor gezinnen met kinderen in armoede, bovenop de al bestaande regelingen?

21. Op welke manieren houdt de gemeente Woerden zicht op de financiële situatie van inwoners en hoe maakt de gemeente Woerden de regelingen die Woerden in het leven heeft geroepen bekend bij het grote publiek, dus niet alleen mensen die de weg weten binnen gemeentelijke regelingen?

22. Waar kunnen inwoners met acute financiële problemen of geldzorgen voor de nabije toekomst binnen de gemeente terecht voor hulp en weet het college in hoeveel gevallen de hulpzoekenden afdoende worden geholpen met hun hulpvraag?

23. Splinter heeft het nieuwe college gewezen op de schrijnende en onhoudbare financiële situatie van een Woerdens gezin (naam en details over de situatie inmiddels bij de verantwoordelijke wethouder bekend), dat door €11,- teveel aan inkomsten buiten alle (tijdelijke) regelingen valt, rond moeten komen van €50,- per maand en in mei 2022 al via hun casemanager een brandbrief aan de wethouder stuurde maar nooit antwoord kreeg: is de gemeente Woerden inmiddels bekend met meer Woerdenaren die net als dit Woerdense gezin geen aanspraak kunnen maken op (tijdelijke) regelingen om het financiële leed te verzachten en wat doet de gemeente om maatwerk te verlenen in complexe individuele situaties?

24. Welke actie wordt er door de gemeente Woerden ondernomen in het geval dat hulp vragende inwoners niet verder komen en van loket naar loket worden doorverwezen zonder resultaat, zoals in de situatie van het Woerdense gezin uit bovenstaande vraag het geval is?

25. Is het college bekend met het onderzoek van EenVandaag, waaruit blijkt dat in de tien onderzochte gemeenten tienduizenden mensen mogelijk de energietoeslag van €1.300,- mislopen, doordat het aanvragen van de compensatie te ingewikkeld is of doordat mensen niet weten dat ze recht hebben op het geld?[8]

26. Kan het college een inschatting maken hoeveel mensen met een laag inkomen, die nog niet bekend zijn bij de gemeente doordat zij geen uitkering ontvangen maar wel recht hebben op de eenmalige energietoeslag, in Woerden (nog) geen gebruik maken van de regeling?

27. Hoe gaat de gemeente Woerden zorgen dat de mensen die recht hebben op de eenmalige energietoeslag en daar nog geen gebruik van hebben gemaakt, beter geïnformeerd worden over deze regeling, met andere woorden: op welke manier gaat Woerden de aanvraag minder ingewikkeld maken en meer algemene bekendheid geven?

28. Bent u bekend met het bericht ‘Bonden slaan alarm: één op de drie zwembaden en ijsbanen op omvallen door gasprijzen’ van 8 september 2022 in het Algemeen Dagblad, waarin staat dat vele sportaccommodaties noodgedwongen hun deuren voor het eind van het jaar moeten sluiten?[9]

29. Hoe staan het Woerdense zwembad, de voetbalclubs, sportscholen en andere sportaccommodaties er financieel voor en hoe gaat de gemeente Woerden de in het bovenstaande bericht benoemde gevaar van ‘beweegarmoede’ ondervangen in het belang van haar inwoners en hun gezondheid?

30. Is het college bereid om de stijging van de armoede binnen haar gemeentegrenzen en de problemen die daaruit voortvloeien bij het Rijk onder de aandacht te brengen, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, als blijkt dat de koopkrachtherstelplannen die naar verwachting tijdens Prinsjesdag gepresenteerd worden niet afdoende blijken of wederom veel te lang op zich laten wachten?Femke Merel van Kooten - Splinter

[1] https://fd.nl/economie/1450804/schuldenexplosie-huishoudens-aanstaande-waarschuwen-steden-en-corporaties-mhi2caU4Xg3o [2] https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/de-rapporten-van-het-uitvoeringsoverleg-elektriciteit-en-netbeheer-nederland [3] https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/energie/wasmachine-met-korting-in-de-strijd-tegen-hoge-energiekosten/ [4] https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10486567/prijzen-in-augustus-nog-harder-gestegen [5] https://www.gemeente.nu/sociaal/ook-modale-inkomens-kloppen-aan-bij-de-voedselbank/ [6] https://www.gemeente.nu/sociaal/sport-en-cultuur-voor-kinderen-in-gevaar-door-stijgende-armoede/ [7] https://www.parool.nl/amsterdam/ouders-vragen-steeds-vaker-hulp-bij-kosten-schoolspullen-schriften-gymkleding-en-fietsen~bb8b54c36/ [8] ‘Nederlanders dreigen in de kou te staan: tienduizenden huishoudens hebben energietoeslag nog niet gekregen’, EenVandaag, 7 september 2022: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nederlanders-dreigen-in-de-kou-te-staan-tienduizenden-huishoudens-hebben-energietoeslag-nog-niet-gekregen/ [9] https://www.ad.nl/economie/bonden-slaan-alarm-een-op-de-drie-zwembaden-en-ijsbanen-op-omvallen-door-gasprijzen~a36c8b2

35 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page