top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

PRIVACYBELEID

Via www.splinterpolitiek.nl worden privacygevoelige gegevens zoals persoonsgegevens verwerkt. Splinter vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van essentieel belang en deze gegevens worden door ons dan ook als zodanig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons vanzelfsprekend aan alle eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

 • Wij vermelden via dit privacy beleid voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

 

 • Wij beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Het doel van Splinter is onder andere het verschaffen van lidmaatschappen, waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een lidmaatschap te bekrachtigen.

 

 • Splinter vraag altijd om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist. Je hebt altijd het recht om die toestemming weer in te trekken.

 

 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

 

 • Splinter respecteert jouw recht op inzage van jouw persoonsgegevens en om deze naar gelang te laten corrigeren of te laten verwijderen.

 

 • Splinter is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

 

 

Een lidmaatschap afsluiten

 

Via splinterpolitiek.nl/word-lid kun je een betaald lidmaatschap afsluiten. Voor het aangaan van een lidmaatschap geef je akkoord dat Splinter de door jou ingevulde persoonsgegevens zal gebruiken om jouw lidmaatschap vorm te geven. Wij kunnen de door jou ingevulde gegevens alleen gebruiken binnen Splinter.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Door het gebruiken van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Bij kandidaatstelling voor en tijdens de vervulling van functies namens of binnen Splinter worden persoonsgegevens verwerkt conform de AVG en waar relevant of noodzakelijk conform onze integriteitsregels.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Betalingsgegevens

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Bewaartermijn m.b.t. lidmaatschap

 

Wij bewaren jouw gegevens voor een periode van maximaal 14 maanden indien je klant bent van Splinter. Indien je lid bent van Splinter bewaren wij jouw gegevens in ieder geval tot het moment dat je jouw lidmaatschap beëindigd. Nadat je jouw lidmaatschap hebt opgezegd zullen wij jouw gegevens (alleen NAW-gegevens, de rest wordt sowieso verwijderd) uiterlijk na 10 jaar uit ons bestand verwijderen. Dit is conform de Wet financiering politieke partijen.

 

Sollicitatieprocedure en bijbehorende bewaartermijnen

 

Het ondertekenen van de gedragscode van Splinter en het invullen van een vragenlijst integriteit maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure en sollicitanten kunnen worden gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Splinter zorgt ervoor dat documenten m.b.t. het sollicitatieproces veilig te verwerkt en bewaard worden.

 

Bewaartermijnen

 

Maximaal 4 weken na het afronden van het sollicitatie- of selectieproces wordt verwijderd:

 

 • Motivatiebrieven en cv’s van alle kandidaten (of maximaal 1 jaar bewaard na toestemming van de sollicitant);

 • Vragenlijst integriteit van alle kandidaten;

 • Aantekeningen die zijn gemaakt in het kader van antecedentenonderzoek van alle kandidaten;

 • Aantekeningen die zijn gemaakt van selectiegesprekken van alle kandidaten;

 • VOG van niet gekozen/benoemde kandidaten;

 • Gedragscode van niet gekozen/benoemde kandidaten

Aan het einde van zittingstermijn of -duur van gekozen/benoemde kandidaten wordt verwijderd:

 

 • VOG;

 • Gedragscode.

Splinter vernietigt de gedragscode en de VOG nadat de bewaartermijn verstreken is. Motivatiebrieven, cv’s, vragenlijsten of aantekeningen van een antecedentenonderzoek of selectiegesprekken worden, eveneens vernietigd door Splinter.

 

Registreren

 

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je mogelijk eerst registreren. Na registratie bewaren wij de gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen. Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Reclame

 

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 

per post

per e-mail

Contactformulier en nieuwsbrief

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden en leden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Na aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

 

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of ten behoeve van informatievoorziening in het kader van onze algemene standpunten. 

 

 

Publicatie

 

Wij publiceren jouw gegevens niet.

 

Gegevens delen met derden

 

Splinter hecht buitengewoon veel waarde aan privacy en veiligheid van (persoons)gegevens. Daarom kiest de vereniging bij voorkeur diensten en producten waarbij (persoons)gegevens in de Europese Unie worden gehost. Er kan voor worden gekozen gegevens buiten de EU te hosten, indien geen gelijkwaardige en bruikbare optie binnen de EU gevonden wordt. Met deze partners worden overeenkomsten afgesloten voor de waarborg van jouw privacy. Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

 

Cookies

 

De balk waarin gevraagd wordt om cookies te accepteren of te weigeren blijft bij weigeren staan, omdat het plaatsen van een cookie noodzakelijk is om deze weg te halen.

 

Analytics

 

Paginabezoeken en de datum en duur daarvan worden geregistreerd binnen het Wix.com platform. De data wordt opgeslagen op beveiligde servers. Hierbij worden geen persoonsgegevens geregistreerd. De Analytics data wordt niet met andere partijen gedeeld.

 

Beveiliging

 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

 

Websites van derden

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens:

Splinter

Postbus 10908

1001 EX Amsterdam

info@splinterpolitiek.nl

 

Je hebt altijd het recht het volgende te doen met jouw gegevens:

 

 • het beperken van de op jouw gegevens betreffende verwerking;

 • het maken van bezwaar tegen de verwerking;

 • het maken van bezwaar tegen gegevensoverdraagbaarheid.

 

Je kunt jouw verzoek tot wijziging of verwijdering altijd indienen bij de secretaris van het Splinter bestuur. Daarbij bestaat wel de wettelijke plicht om je te identificeren. Splinter zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

 

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je deze indienen bij de secretaris van ons bestuur:

 

Bryan Rechards

b.rechards@splinterpolitiek.nl

 

Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je kunt hen bereiken via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

bottom of page