top of page
Scherm­afbeelding 2022-09-09 om 20.45.07.png

VERVOER, VERKEER &
OPENBARE RUIMTE

Alles is in onze samenleving gericht op snelheid: sneller van A naar B. Maar gaat het ook daadwerkelijk sneller? Of zijn we even lang onderweg, maar reizen we voor hetzelfde steeds verder?

De gemeente Woerden moet bij het nemen van besluiten, het maken van beleid en de uitvoering daarvan de impact op jongeren, kinderen en toekomstige generaties meewegen.

De manier waarop we van A naar B reizen is aan het veranderen. Informatie via je telefoon of internet, de opkomst van deelmobiliteit en de elektrificatie van voertuigen geven nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Deze verandering zorgt voor een nieuw evenwicht tussen gebruikers, bedrijven en overheden.

De praktijk van de afgelopen decennia met de dominantie van de auto en gebruik van fossiele brandstof wordt over de gehele wereld als onhoudbaar gezien in ecologische en sociale termen. Aangezien mobiliteit nauw verweven is met het functioneren van de samenleving en ons dagelijks leven, vraagt dit om keuzes. Hoe kunnen we de positieve effecten van mobiliteit behouden en de negatieve impact ervan minimaliseren?

Alles is in onze samenleving gericht op snelheid: sneller van A naar B. Maar gaat het ook daadwerkelijk sneller? Of zijn we even lang onderweg, maar reizen we voor hetzelfde steeds verder? Omdat we bijvoorbeeld verder van ons werk wonen, het regionale ziekenhuis is verdwenen, de buurtsuper is gesloten of omdat we liever naar de XL supermarkt gaan. Veel mensen zijn gelukkig mobiel, maar we zien in de samenleving ook mensen die het letterlijk niet bij kunnen benen. Zij hebben geen auto of niet genoeg geld voor een duur treinkaartje. Of wonen in kleine kernen waar de kleine faciliteiten dichtbij zijn verdwenen, omdat - in het kader van efficiëntie en kostenbesparing - het voordeliger is om één groot filiaal te hebben dan tien kleintjes. We moeten voorkomen dat mensen in een mobiliteitsarmoede terecht komen, waardoor zij niet meer optimaal kunnen functioneren in onze samenleving.

 

We willen van de inwoners van de gemeente Woerden blijven horen wat er nodig is om de mobiliteit te verbeteren. (Inwoners zijn van harte welkom om laagdrempelig en veilig mee te praten in onze digitale fractiekamer: Splinter Fractiekamer Woerden. www.fractiekamerwoerden.nl


Splinter streeft naar een veilig, schoon en eerlijk mobiliteitssysteem:

 • Er wordt geïnvesteerd in gebiedsontwikkeling waarbij het openbaar vervoer in combinatie met de fiets zorgt voor een volwaardig alternatief voor de (eigen) auto, zowel op korte als op de lange afstanden. We stimuleren alle vormen van duurzaam vervoer.

 • We verbeteren de rol van actieve mobiliteit, zoals de voetganger en de fiets in het totale mobiliteitssysteem en participatie van alle doelgroepen (inclusiviteit).

 • Bewoners gaan meebeslissen over de inrichting van de openbare ruimte en het veilig gebruik van (hun eigen) mobiliteitsdata.

 • Leefgebieden worden zo veel mogelijk vrijgehouden van zware voertuigen en snelheden worden via fysieke en digitale mogelijkheden laag gehouden: voor veiligheid, betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minder files.

 • Verstedelijking en mobiliteit worden gekoppeld door onder meer in te zetten op
  15-minuten-leefomgevingen. Dit betekent dat we streven naar een supermarkt, park, bibliotheek, café/restaurant en openbare werkplek binnen 15 minuten lopen of fietsen. Woerden neemt een voorbeeld aan gemeenten die het streven naar de
  15-minuten-samenleving al toepassen in hun beleid.

 • Lichtvervuiling wordt tegengegaan. Straatverlichting is waar mogelijk milieu- en natuurvriendelijk. Gedacht kan worden aan “slimme” straatverlichting die aanspringt door beweging op het wegdek en “meerijdt” met het verkeer. Of door gebruik van milieuvriendelijke lampen. Ook kan de kleur van het licht worden aangepast, zodat de impact minimaal is op nachtdieren. Deze aanpassingen mogen echter niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid: maatwerk en balans zijn ook hier nodig.

 • Verkeersveiligheid in de Rijnstraat, met uitbreiding van de terrassen en een spekgladde geul in het midden, verdient de aandacht.

 • Nieuw parkeerbeleid in Woerden heeft voor veel weerstand gezorgd bij inwoners en ondernemers. Bij het formuleren van parkeerbeleid moet altijd leefbaarheid, de belangen van omwonenden en de ondernemers worden meegewogen.

 • De Rembrandtbrug, de geplande oeververbinding over de Oude Rijn, kost te veel geld (€24 miljoen). Het gaat dwars over de Romeinse limes (UNESCO Werelderfgoed) én het zorgt voor veel extra verkeersoverlast op de Hollandbaan/Waardsebaan. Splinter vindt dit een heel slecht plan en wil dat de bouw van de Rembrandtbrug wordt stopgezet.

 • Splinter is, met een aantal kanttekeningen, vóór een Oostelijke randweg. Half Woerden staat namelijk volledig vast in de spits, dankzij sluipverkeer vanaf de afslag Breukelen. Een randweg zorgt er in de toekomst voor dat het verkeer niet meer dwars door Woerden gaat. Dat is goed voor de doorstroming in de stad, het is goed voor de verkeersveiligheid voor met name fietsers en de luchtkwaliteit gaat erop vooruit. Voor delen van Woerden zal het ook geluidsoverlast schelen. Echter, de plannen zoals deze er nu liggen voldoen volgens Splinter niet. Het is onnavolgbaar hoe de randweg volgens de huidige plannen zou komen te lopen. Dus daar zal Splinter niet meer akkoord gaan.

 • Nederland is een distributieland. Splinter is landelijk een uitgesproken voorvechter van de kleine binnenvaart, omdat het de meest veilige, duurzame en betaalbare vorm van transport is. Minder uitstoot, minder ongevallen, minder files, want dankzij de kleine binnenvaart wordt 25% van onze producten over het water vervoerd. De bereikbaarheid van de vaarroute langs Woerden is voor de kleine binnenvaart van groot belang. De gemeente Woerden dient zich samen met het waterschap HDSR actief in te zetten dat de Oude Rijn en de Grecht (inclusief de Schutsluis) optimaal toegankelijk blijven als vaarwegen voor de kleine binnenvaart.

Openbaar vervoer

 • Het OV moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn, ook als je in een kleine kern woont of als je een lichamelijke beperking hebt. Treinstations moeten toegankelijk zijn voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers.

 • Verschillende vormen van OV moeten goed op elkaar aansluiten.

 • In de kleine kernen van Woerden moet geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer en alternatieve vormen van vervoer, zodat mensen minder afhankelijk worden van hun auto.

 • Reizen met het OV moet comfortabel zijn en aansluiten op de behoeften van de zakelijke reiziger, met vergader- en werkfaciliteiten op knooppuntstations en ieder treinstel beschikt over wc, stopcontact en internet.

 • De OV-fiets wordt op meer plekken beschikbaar.

Fiets

Fietsen en wandelen worden gestimuleerd met kwalitatieve en veilige (snel)fietspaden en aantrekkelijke wandelpaden- en routes. Concrete voorbeelden van wat Splinter wil:

 • De geplande fietsbrug over de Cattenbroekertunnel en het snelfietspad, maar ook de toekomstige wandelpromenade op de Steinhagenseweg en ongelijkvloerse kruisingen om gevaarlijke verkeerssituaties op te lossen, zijn goede voorbeelden.

 • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen en voorrang bij regen. Ja, dat bestaat echt! Bijvoorbeeld in Apeldoorn.

 • Fietstunnels worden veiliger gemaakt. Verlichting doet veel, maar buurtpreventie in samenwerking met de politie en andere handhavers ook.

 • Er wordt meer ingezet op milieuvriendelijke dynamische fietspadverlichting, waarbij de belangen van fietsers en de natuur worden verenigd. Hierbij beweegt de verlichting met de fietser mee en wordt het achter de fietser weer gedimd door middel van sensoren. In verschillende gemeenten, bijvoorbeeld in Helmond, is dit al een succes.

 • Bij alle scholen komen ‘schoolzones’ om de verkeerssituatie rondom scholen veiliger te maken.

 • Fietsroutes worden in de gemeente beter gemarkeerd en worden zichtbaarder gemaakt. Zo neem je altijd de kortste en veiligste route naar bestemmingen in en rondom de gemeente Woerden.

 • Bij onveilige situaties waar gemotoriseerd verkeer het fietspad kruist, worden duidelijker markeringen op het wegdek aangebracht. Dit zorgt ervoor dat gemotoriseerd verkeer hier meer aandacht voor heeft en de kans op een aanrijding tussen fietser en automobilist kleiner wordt. Bij diverse kruispunten langs de Steinhagenseweg is dit al gedaan, nu de rest van Woerden nog.

bottom of page