top of page
iStock-1039244742.jpg

WONEN

Iedereen heeft recht op een betaalbaar dak boven het hoofd. Er moeten komende 10 jaar maar liefst 1 miljoen huizen gebouwd worden om de woningnood op te lossen. De gemeente Woerden moet actie ondernemen en creatieve oplossingen bedenken om de woningnood in Woerden tegen te gaan.

Maar laten we daarbij de kwaliteit en het woongenot niet uit het oog verliezen. Iedereen heeft namelijk ook recht op een gezonde leefomgeving; schone lucht om te ademen, schone bodem om op te leven en schoon water om te drinken. Het Groene Hart moet open blijven en beschermt worden. We bouwen de gemeente Woerden niet aan Utrecht vast.

 

 • Naast betaalbaarheid en daadwerkelijk duurzaam bouwen moet gekeken worden naar een leefbare omgeving voor mens, dier, en natuur. Groene ruimte moet een volwaardige plaats innemen in de afweging van de verschillende belangen. Natuurinclusief bouwen wordt de norm. Bij nieuwbouw in de gemeente Woerden is er veel aandacht voor groen in de wijk en klimaatadaptatie (bijvoorbeeld dat de straten zware regenval aankunnen en bomen de wijk koel kunnen houden bij een hittegolf). (Zie ook “Gezonde en groene leefomgeving”)

 • Veel meer passende woningen voor ouderen, zodat zij kunnen doorstromen naar passende woonruimte. Ook moeten we veel betaalbare woningen bouwen voor o.a. starters. Het aantal sociale huurwoningen moet sneller stijgen, nu mensen gemiddeld meer dan 10 jaar op de wachtlijst staan. Daarnaast is er ook veel vraag naar huurwoningen net boven de sociale huurgrens.

 • Het bouwen van meergeneratiewoningen voor leeftijdsbestendig wonen moet door de gemeente worden gestimuleerd. In Harmelen zijn er bijvoorbeeld op dit moment plannen om tientallen nieuwe woningen te bouwen aan de Willem-Alexanderlaan: levensloopbestendige en ‘nul-tredewoningen’, met name voor ouderen. Dit zal goed zijn voor de doorstroming in het dorp, omdat gezinnen hun intrek kunnen nemen in de woningen die voor ouderen veelal te groot zijn geworden. Dit kunnen we op meer plekken in onze gemeente doen.

 • Woningbouw in de Harmelerwaard: daar is Splinter tegen. De groene polders aan de oostkant van het Groene Hart moeten beschermd worden tegen woningbouw van Utrecht. De groene buffer tussen Utrecht en Harmelen wil Splinter beschermen. De woningnood moet worden opgelost, maar ga eerst maar eens binnenstedelijk bouwen.

 • Woonvormen waar alleenstaande 60-plussers kunnen samenwonen en indien nodig ondersteuning kunnen krijgen van vrijwilligers in samenwerking met (zorg)professionals, zijn populair en niet zonder reden: de eenzaamheid onder ouderen wordt tegengegaan en ouderen kunnen zo lang mogelijk relatief zelfstandig in hun vertrouwde buurt blijven wonen. De gemeente Woerden dient projecten zoals Thuishuis Woerden of een nieuwe plek voor een “knarrenhof” actief te faciliteren en te ondersteunen.

 • Defensie-eiland is af en het is volgens velen het paradepaardje van Woerden. De bouwweg met ‘stelconplaten’ hoort daar niet bij. Het zet automobilisten aan tot hard rijden en Splinter wil dat de bewoners en de ondernemers op het Defensie-eiland eindelijk verlost worden van de bouwweg. Voor de aanblik van de wijk en de veiligheid. En wie heeft die troosteloze speeltuin vlak naast de kademuur langs het water bedacht?... Dat kan toch veel leuker en veiliger?

 • Leegstaande of oude kantoorgebouwen waar mogelijk ombouwen tot woningen of maken plaats voor nieuwbouw, zoals op Middelland in Woerden.

 • In Kamerik is er veel behoefte aan starterswoningen, zo bleek uit een interessepeiling van het dorpsplatform: meer dan 140 bewoners hebben interesse. Voor de leefbaarheid en het behoud van voorzieningen is het belangrijk dat jongeren in Kamerik kunnen blijven en er een woning kunnen kopen. Het dorpsplatform ziet kansen voor starterswoningen op de voormalige schoollocatie aan de Overstek 1 in de vorm van een CPO-project. Bij zo’n project zijn de bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever. Splinter wil dat de gemeente Woerden dit initiatief serieus oppakt. Ook kan er, in samenspraak met de bewoners en het dorpsplatform, gekeken worden naar een locatie als het terrein langs de Knotwilgenlaan. Daar is nog plek voor ongeveer 50 woningen.

 • Er komen kleine tijdelijke woningen beschikbaar in onze gemeente, ook wel bekend als “tiny houses”. De gemeente lobbyt actief bij betrokken actoren zoals de provincie om vrijgekomen landbouwgrond waar de natuurwaarde laag is als bouwplek aan te wijzen voor tiny houses. Het is tevens een mooie kans om in Woerden een kenniscentrum op te zetten voor compact, natuurinclusief, biobased en circulair bouwen. Ook het bouwen van een kleine woning op eigen grond wordt gemakkelijker.

 • Het krijgen van een (ver)bouwvergunning is in de gemeente Woerden vaak een hele klus. Bouwkundige aanpassingen zijn soms gewenst vanuit wensen voor duurzaamheid of voor (mantel)zorg. Splinter wil dat de gemeente zich wat flexibeler opstelt en maatwerk biedt.

 • Mantelzorgwoningen worden vergunningsvrij gehouden. Zo wordt het makkelijk om bijvoorbeeld mantelzorgwoningen bij te bouwen op eigen terrein. In de gebiedsontwikkeling worden locaties aangewezen met een maatschappelijke bestemming die specifiek bestemd zijn voor mantelwoonzorgvormen.

 • De gemeente Woerden verzet zich tegen de strikte toepassing van de samenleefboete, ook wel bekend als de kostendelersnorm, in de bijstand.

 • Splinter wil dat er zo veel mogelijk binnenstedelijk gebouwd wordt. Megalomane bouwprojecten in de kleine kernen gaan we tegen. Indien er toch een passende plek wordt gevonden voor woningbouw buiten de bebouwde omgeving, dus in het groen, moet het wat ons betreft gaan om groen met een lage natuurwaarde, moeten de duurzaamheidsambities zo hoog mogelijk liggen en mag de woningbouw geen bedreiging zijn voor het open karakter van onze gemeente in het algemeen en het Groene Hart in het bijzonder. Nieuwbouw mag het karakter van de dorpen niet aantasten. De gemeente moet altijd de bezwaren en de belangen van omwonenden zwaar meewegen in haar besluitvorming. In Zegveld, bij de bouw van 24 seniorenwoningen, werden de bezwaren van omwonenden die de nieuwbouw te massaal vonden, onvoldoende gehoord.

 • Splinter bepleit minimaal 30% sociale huur bij nieuwbouw. Aan de huidige afspraak om minimaal 20% sociale huurwoningen te bouwen wordt niet voldaan en de wachtlijsten voor een sociale huurwoning blijven onverminderd lang. Afschaffing van de verhuurdersheffing schept voor woningcorporaties nieuwe mogelijkheden om in te zetten op het bouwen van sociale huurwoningen.

 • Niemand hoeft op straat te slapen. Dakloosheid ontstaat ook in onze gemeente. Bed, bad, brood voorzieningen voor zover aanwezig in onze gemeente blijven open en worden uitgebreid. Mensen moeten hulp krijgen met hun problemen en uitzicht op een permanent dak boven hun hoofd.

bottom of page