top of page
bonaire-162246_1280.png

CARIBISCH NEDERLAND

CARIBISCH NEDERLAND I: naar een gelijkwaardige relatie

 

Caribisch Nederland is sinds 2010 staatkundig onderdeel van Nederland. Toch blijven de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba op achterstand van Nederland staan. Splinter zet zich in voor een gelijkwaardige relatie tussen Nederland en de zogenaamde BES-eilanden. De levensstandaard moet er op zijn minst gelijk zijn aan die in Nederland. Daarom moeten de publieke voorzieningen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba op korte termijn gelijkgetrokken worden met Nederland. De grote mate van armoede onder lokale bewoners moet effectief bestreden worden. Verschil in wet- en regelgeving tussen Nederland en de BES-eilanden mag niet ingegeven zijn door willekeur.

 • Splinter wil zowel de ‘onderstand’ als de AOV, equivalenten van de bijstand en de AOW, met spoed gelijktrekken aan het niveau in Nederland.

 

 • Splinter wil het minimumloon met spoed gefaseerd gelijktrekken aan het minimumloon in Nederland. Om bedrijfsleven en ondernemers hierop voor te bereiden wordt de gelijktrekking in stappen gerealiseerd. Kleine ondernemers worden ondersteund om de gelijktrekking te realiseren.

 

 • Eilandbewoners kunnen net zoals Europese inwoners van Nederland aanspraak maken op huur-, zorg-, en kinderopvangtoeslag. Voortaan wordt het werkelijk sociaal minimum als uitgangspunt genomen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in plaats van het nu gehanteerde ‘ijkpunt.’ 

 

 • Om bestaanszekerheid voor alle inwoners van de BES-eilanden duurzaam te realiseren en te garanderen, worden waar nodig extra ondersteunende maatregelen getroffen. Kosten van levensonderhoud zijn er immers hoger dan in Nederland.

 

 • Nederlandse wet- en regelgeving is nu niet zondermeer ook van toepassing is op de BES-eilanden. Dit moet zo blijven, om tegemoet te komen aan de status van de eilanden als bijzondere gemeenten. Tegelijkertijd mogen inwoners van de eilanden geen tweederangsburgers worden. Daarom kan niet met willekeur gekozen worden welke wet- en regelgeving van toepassing is, simpelweg omdat het de wetgever uitkomt. Wanneer wet- en regelgeving dus niet van toepassing is, moet daar een reden aan ten grondslag liggen. Het lokaal bestuur moet daartegen in beroep kunnen gaan, waarna door een onafhankelijke commissie wordt nagegaan of sprake is van willekeur of niet. Als dat zo is, dan moet de wet- en regelgeving gelijkgetrokken worden.

 

 • Nederland ondersteunt goed lokaal bestuur terughoudend maar effectief. Nederlandse inmenging in lokaal bestuur dient om een angstcultuur, ingegeven door persoonlijke banden en lokale netwerken, te bestrijden.

 

CARIBISCH NEDERLAND II: klimaatadaptatie is prioriteit

 

De BES-eilanden zijn de eerste Nederlandse gemeenten die de gevolgen van klimaatverandering merken. Delen van de eilanden zullen onder de zeespiegel verdwijnen, waardoor leefgebied en cultureel erfgoed verdwijnen. Overstromingen en extreme weersomstandigheden zullen toenemen, ook zal de hitte toenemen wat ouderen kwetsbaarder maakt. Koraalriffen zullen verdwijnen, waarmee de biodiversiteit in de wateren afneemt. Dientengevolge zal het toerisme afnemen; het gaat dan specifiek om toeristen die willen duiken en snorkelen. Zo gaat ook een belangrijke inkomstenbron verloren. Al met al ligt er voor de Nederlandse overheid een belangrijke taak om de BES-eilanden maximaal te ondersteunen in klimaatadaptatie.

 • Splinter wil dat er meer geïnvesteerd wordt in klimaat- en natuurbeleid om de unieke flora en fauna op de BES-eilanden, tot zover nog mogelijk, te behouden.

 

 • Op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt een apart directoraat-generaal ingericht om klimaatadaptatie op de BES-eilanden te verzorgen. Omdat Caribisch Nederland de gevolgen van klimaatverandering eerder zal ondergaan, heeft de toepassing van innovatieve maatregelen hier prioriteit.

 

 • Leefgebieden die het grootste risico lopen te verdwijnen door stijging van het zeewaterniveau, worden in gekaart gebracht om vervolgens gericht uit te werken hoe bewoners het beste geholpen kunnen worden.

 

 • Zoals in Nederland burgers en bedrijven middelen aangereikt krijgen om huizen en panden beter te isoleren, moeten ook burgers en bedrijven op de BES-eilanden dergelijke middelen aangereikt krijgen. De nadruk ligt op het weerbaar maken van gebouwen tegen extreme weersomstandigheden, waaronder extreme hitte.

 

 • Indien cultureel erfgoed onder de zeespiegel dreigt te verdwijnen, denk bijvoorbeeld aan de slavenhuisjes op Bonaire, moeten maatregelen genomen worden om het te behouden. Als laatste redmiddel zouden de huisjes bijvoorbeeld verplaatst kunnen worden.

 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten: het bestendigen en verdiepen van een speciale relatie

 

 • Splinter streeft naar het bestendigen en verdiepen van de autonome relatie tussen Nederland en de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten waarmee gezamenlijk het Koninkrijk der Nederlanden wordt vormgegeven. Hiervoor is meer gelijkwaardigheid tussen de landen van het Koninkrijk nodig. Zo moet er een meerjarenprogramma komen, in samenwerking met de autonome landen, dat zich richt op onderwerpen zoals kwalitatief onderwijs, veiligheid, duurzaamheid en het versterken van de democratische rechtsorde.

 

 • Duurzame Economische Kansen: We willen de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondersteunen om duurzame economische kansen te benutten, zoals innovatie in landbouw, visserij, digitalisering, duurzame energie en natuurbehoud. Dit zal kleine ondernemers en vakonderwijs ten goede komen.
   

 • Splinter wil dat er meer geïnvesteerd wordt in klimaat- en natuurbeleid om de unieke flora en fauna van de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te behouden en de eilanden voor te bereiden op klimaatverandering.
   

 • We zullen de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondersteunen om economisch stabiel te blijven, ongeacht geopolitieke ontwikkelingen, en zullen actie ondernemen om de wederopbouw van Sint Maarten te versnellen na rampen zoals orkaan Irma.
   

 • Migratie- en Asielbeleid: Splinter zal een taskforce oprichten om de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen bij het vormgeven van menselijk migratie- en asielbeleid en zal lokale sociale advocaten ondersteunen.
   

 • We willen de samenwerking op het gebied van klimaat, economie, en sociale en culturele betrekkingen versterken door middel van een gemeenschappelijke adviescommissie.
   

 • Splinter zal zich inzetten voor een grotere diplomatieke rol voor Curaçao, Sint Maarten en Aruba in het Koninkrijk. Deze landen moeten meer betrokken worden bij diplomatieke en handelsaangelegenheden die alle Koninkrijkslanden aangaan.
   

 • Splinter pleit voor het afschaffen van de registratieverplichting bij Europese Kamerverkiezingen voor inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Stemmen moet net zo toegankelijk zijn als in Nederland, met stemlokalen dichtbij de burgers.

 

 • We streven naar een wijziging waarbij een select aantal gedelegeerden van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten stemrecht krijgen bij de behandeling van Rijkswetgeving in de Tweede Kamer.
   

 • Splinter wil investeren in onderwijs, cultuur en werk om de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te inspireren en samen te laten groeien. We streven naar meer investeringen in en zullen een cultureel erfgoedfonds en stimuleringsregelingen introduceren voor kunstenaars en de creatieve industrie.

cari1
cari2
cari3
bottom of page