top of page
iStock-1208283946.jpg

EMANCIPATIE

BESCHERM WAT KWETSBAAR IS, ONDERSTEUN WIE DAT NODIG HEEFT

Splinter vecht voor gelijke rechten, gelijke kansen voor iedereen en emancipatie van de mensen die dat nodig hebben. Emancipatie streeft naar maatschappelijke verandering en gelijkwaardige opname van individuen en/of groepen in de samenleving, zodat ieder mens volwaardig kan meedoen in de samenleving in economische, culturele, sociale en politieke zin.

We willen allemaal een betekenisvolle baan waarmee we genoeg verdienen om in welvaart te kunnen leven. We willen allemaal een betaalbare woning, in een veilige, gezonde leefomgeving. We willen allemaal betaalbare en toegankelijke zorg. Goed en inclusief onderwijs voor onze kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, kritische en gelukkige volwassenen. We willen toegang tot de beste scholen en universiteiten, ook als we minder te besteden hebben. We willen onszelf kunnen zijn en houden van wie we willen, omdat we ons alleen dan gelukkig voelen. En we willen niet gereduceerd worden tot een hokje, want we zijn zo veel meer dan dat.

Daarin hebben sommigen meer hulp nodig dan anderen: daarbij moet de overheid helpen. Net zo lang tot iedereen geëmancipeerd is, gelijke kansen krijgt en de samenleving volledig inclusief is. De overheid heeft de taak om alle vormen van discriminatie, ongelijkheid en racisme in de samenleving tegen te gaan. En het hokjesdenken! Omdat mensen die buiten de verzonnen hokjes vallen, worden benadeeld. Zij komen in de knel.

Splinter wil dat ondersteunen, de overheid moet dat faciliteren.

 • Het is voor Splinter vanzelfsprekend dat de samenleving het beste functioneert als we de gedeelde menselijkheid en individualiteit van mensen van alle identiteiten erkennen en zorgen dat geen enkele identiteit anderen de toegang tot allerlei rechten, vrijheden en kansen ontzegt. Sociale onrechtvaardigheid los je niet op door anderen te beperken in hun rechten, vrijheden en kansen: Splinter duwt mensen zonder uitzondering omhoog, niet omlaag.

 • Splinter verzet zich tegen de identiteitspolitieke benadering: het werkt niet en het ondermijnt zelfs wat al bereikt is op het gebied van gelijke rechten, vrijheden en kansen voor het individu. Weg met het hokjesdenken en opzetten van groepen tegen elkaar. De liberalen en niet de identiteitspolitici zetten het goede werk van de burgerrechtenbewegingen voort.

 • We bepleiten een meer rigoureuze aanpak van de problematiek van sociale rechtvaardigheid op basis van universeel liberalisme, waardoor mensen gelijke rechten, vrijheden en kansen krijgen. 

 • De eenzijdige invalshoek van het diversiteitsdebat in de politiek gaat Splinter tegen. Op dit moment is er sprake van een gebrek aan zicht op, en respect voor, de brede diversiteit van het land. Er moet bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor de mensen die van vanwege hun klasse, gezondheid en regio minder kansen krijgen. Ook het al dan niet hebben van, of het toegang hebben tot, een netwerk dat iemand verder kan helpen mag niet onderschat worden.

 • Er komt een Staatssecretaris Burgerrechten die toeziet op gelijke rechten, vrijheden en kansen voor iedereen. Deze minister gaat polarisatie in de samenleving tegen en buigt het hoofd niet voor eisen vanuit identiteitspolitiek die averechts werken.
   

Inclusiviteit in werk en inkomen

 

 • Splinter staat voor gelijke kansen voor iedereen en zal hier fel voor strijden.

 • Deeltijdwerk moet lonender worden. Dankzij deeltijdwerk houden burgers tijd over voor wat echt van waarde is. Voltijds een carrière najagen zou een keuze moeten zijn.

 • De samenleving bestaat voor 50% uit mannen, en 50% uit vrouwen. De arbeidsmarkt zou daar een afspiegeling van moeten zijn: pas dan is immers sprake van kansengelijkheid en kan economische zelfstandigheid voor ieder individu gerealiseerd worden. Splinter wijst discriminatie af en is daarom ook geen voorstander van positieve discriminatie, waarbij sommigen bevoordeeld worden op basis van kenmerken zoals huidskleur, sekse, leeftijd, afkomst, of seksuele voorkeur. Om de scheefgroei in raden van commissarissen echter effectief tegen te gaan, wil Splinter als laatste redmiddel het ingroeiquotum hanteren en verhogen van 30% naar 50% vrouwen.

 • Werk en ouderschap moeten beter te combineren zijn. Daarom is Splinter voorstander van gratis kinderopvang (crèche) en gratis buitenschoolse opvang (BSO). Continuroosters moeten daarnaast algemeen worden ingevoerd. Hierdoor ontstaat regelmaat en kunnen ouders hun werktijden gelijkmatiger indelen. Op dit moment is sprake van jojo-beleid vanuit de overheid wat betreft kinderopvang, met een eindeloze discussie over het wel of niet gratis maken ervan. Hierdoor wordt het plannen van een carrière bemoeilijkt.

 • Economische zelfstandigheid is een voorwaarde voor een vrij leven. Splinter wil in alle lagen van de bevolking economische zelfstandigheid bevorderen, ook bij kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouders, deeltijdwerkers en praktisch opgeleiden.

 • Om economische zelfstandigheid te bevorderen moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen gedicht worden. Grote bedrijven worden verplicht in het jaarverslag te rapporteren over de mate waarin er nog een loonkloof bestaat, en met concrete doelstellingen te komen om de kloof te dichten. Vanaf 25 werknemers worden werkgevers verplicht om zich te certificeren voor gelijk loon voor gelijk werk. 

 • De werkvloer moet een veilige omgeving bieden aan alle werknemers. Daarom moeten seksuele intimidatie, pesten en discriminatie tegengegaan worden. Als lid van de International Labour Organisation (ILO), moet Nederland voortvarend aan de slag gaan met het creëren van een veilige werkomgeving voor alle werkenden, waaronder vrouwen. Seksuele intimidatie belemmert vrouwen ernstig op de arbeidsmarkt en dit moet zo veel mogelijk worden voorkomen.

 • In de afgelopen jaren hebben anonieme klachten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, geleid tot een grote toename aan integriteitsonderzoeken. Beschuldigden zijn overgeleverd aan onduidelijke procedures waarin klagers anoniem blijven. Integriteitsbureaus verdienen gretig zonder waarborgen te geven die verdachten van criminele feiten in het strafrecht wel krijgen. Andere procedures zijn hoognodig zodat op een beschaafde en eerlijke wijze uitgezocht kan worden of er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. De regering laat waarborgen uit het strafrecht van toepassing zijn op integriteitsonderzoeken. Integriteitsbureaus dienen zich te certificeren en zich aan de waarborgen te houden.

 

 • Diagnoses zoals autisme, dyslexie en AD(H)D worden nog te vaak gezien als een belemmering voor een loopbaan in het bedrijfsleven. Neurodiversiteit komt neer op verschillende type breinen, en dus op verschillende type talenten. Er zou juist meer aandacht moeten komen voor de talenten die deze neurodiverse mensen hebben. Bedrijven moeten de unieke eigenschappen goed benutten in plaats van af te schrijven als stoornis of handicap. Ook kan onderzocht worden of banen aangepast kunnen worden om de kwaliteiten van neurodiverse medewerkers optimaal te benutten, wat ook wel ‘job crafting’ wordt genoemd. Neurodiverse mensen kunnen hierdoor volwaardig meedraaien in de samenleving, in plaats van weggezet te worden vanwege hun unieke kenmerken.
   

(zie voor meer standpunten over werk ook het hoofdstuk Economie)

Geboorte en gezin
 
 • De verlofregeling voor ouders wordt verruimd: de bestaande 9 weken, deels betaalde, verlofregeling wordt uitgebreid naar 3 maanden volledig betaald verlof. Ook wordt ouderschapsverlof voor beide ouders mogelijk.

 • Bij vroeggeboorte komt verlengd geboorteverlof en verlengd vaderschapsverlof. De ingangsdatum betreft de vroeggeboorte. Het verlof loopt door tot en met de einddatum die zou gelden bij de eerder uitgerekende datum.

 • Zo snel mogelijk moeten kinderen een dubbele of meervoudige achternaam kunnen krijgen. De band van beide of meer ouders met het kind kan hiermee bevestigd worden.

 • Er komt een wet waarin meer-ouderschap, meer-oudergezag en draagmoederschap erkend worden, in lijn met het advies hiervoor van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Een derde of vierde ouder zou ook juridisch gezien volwaardig ouderschap moeten behelzen, en wettelijk gezag moeten krijgen.

 • De Kieswet wordt gewijzigd zodat zwangerschaps- en geboorteverlof voor volksvertegenwoordigers gelijk wordt getrokken met de verlofregeling voor vrouwen met een regulier arbeidscontract. Ook worden zwangerschaps- en geboorteverlof onverminderd mogelijk binnen drie maanden vóór verkiezingen. Met deze maatregelen wordt deelname van meer vrouwen in de politiek aangemoedigd.

 • Kansengelijkheid onder kinderen is voor Splinter een speerpunt. Een kind bepaalt niet waar zijn wieg staat, en mag daar ook geen hinder door ondervinden. Door gericht beleid moeten kinderen met een beperking, ongedocumenteerde kinderen, en kinderen in armoede, ondersteund worden zodat zij dezelfde kansen krijgen als andere kinderen.
   

(zie voor meer standpunten over verlof voor ouders met zorgintensieve kinderen Hoofdstuk Zorg en paragraaf mantelouders en voor meer standpunten over werk ook het hoofdstuk Economie)

 

Kinderrechten 

 

Ieder kind is even belangrijk en alle kinderen moeten volwaardig mee kunnen doen. Om dit te realiseren moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke rechten hebben. Alleen dan hebben kinderen ook gelijke kansen. 

Ook moet voorkomen worden dat bepaalde groepen kinderen (in)direct worden uitgesloten of achtergesteld, zoals ongedocumenteerde kinderen, kinderen met een beperking, kinderen uit minderheidsgroepen en kinderen in armoede. Het recht op non-discriminatie vraagt om het nemen van concrete maatregelen.

De overheid moet bij het nemen van besluiten, het maken van beleid en de uitvoering daarvan de impact op jongeren, kinderen en toekomstige generaties meewegen.

Veiligheid en discriminatie – algemeen

 

 • De aanpak van discriminatie krijgt prioriteit. Er komt een hate crime-wet op basis waarvan delicten van discriminatie, waaronder anti-LHBTIQ+ intimidatie en geweld, hoger worden bestraft dan nu het geval is. Om de aanpak van anti-LHBTIQ+ intimidatie en geweld te verbeteren, maken politie, Openbaar Ministerie en gemeenten prestatieafspraken. Er is bijzondere aandacht nodig voor discriminatie van LHBTIQ+’ers vanuit culturele, religieuze en etnische achtergrond.

 • Nederland stelt, net als veel andere landen, gespecialiseerde discriminatierechercheurs aan die zaken tot op de bodem uitzoeken en bewijs rondkrijgen.

 • Op politieacademies en bijscholing voor agenten wordt de aanpak van discriminatie een verplicht onderwerp.

 • Er komen formatieplaatsen en budget voor diversiteitsnetwerken bij de politie zoals Roze in Blauw, die LHBTI’s o.a. ondersteunen bij het doen van aangifte.

 • De aanpak van discriminatie op internet wordt geïntensiveerd.

 • Justitie, OM, politie en gemeenten maken prestatieafspraken over het verminderen van geweld tegen LHBTI’s en andere groepen, en over meer veroordeelde daders. Het budget voor de aanpak van (LHBTI- en andere) discriminatie wordt verhoogd.

 • Individuen die een geloofsgemeenschap verlaten, afscheid nemen van een patriarchale of anderszins veeleisende gemeenschap, of verstoten worden uit een gemeenschap, moeten op de staat kunnen rekenen voor ondersteuning en begeleiding. Wanneer zij te maken krijgen met pesterijen, intimidatie, bedreigingen of geweld, moet de staat ingrijpen en hen beschermen. In het ergste geval behoort het verlenen van een nieuwe identiteit aan de bedreigde, tot de mogelijkheden.

 • Instanties die in actie moeten komen bij meldingen en vermoedens van huiselijk geweld, moeten beter gaan samenwerken. Effectief optreden om verder leed te voorkomen, is van groot belang. Op scholen moet ook meer aandacht komen voor lichamelijk en geestelijk huiselijk geweld. Zo kan het plaatsvinden ervan eerder gesignaleerd worden en kan het taboe om erover te praten, eerder doorbroken worden.

 • Er moet een einde komen (culturele) onderdrukking en eergerelateerd geweld. Slachtoffers die onder de radar blijven, met name vrouwen, moeten actief opgezocht en benaderd worden om hen kennis te laten maken met de gelijke kansen en gelijke rechten die zij in Nederland hebben. Er moet veel eerder worden ingegrepen bij (verdenking of dreiging van) onderdrukking en eergerelateerd geweld, zoals mishandeling en femicide.

 • Geloofsverlaters krijgen betere bescherming en begeleiding.

 • Culturele onderdrukking en eergerelateerd moeten beëindigd worden. Slachtoffers die uit het zicht blijven, met name vrouwen, moeten actief opgezocht worden en benaderd worden om hen kennis bij te brengen over de gelijke kansen en gelijke rechten die zij in Nederland hebben. Bij de verdenking van onderdrukking en van eergerelateerd geweld, zoals mishandeling en femicide, moet veel eerder ingegrepen worden.

 • Leraren die uit angst bepaalde cultureel-gevoelige onderwerpen niet durven behandelen in de les, moeten daarin ondersteund worden. Bijvoorbeeld door kundige begeleiding, of door het laten behandelen van deze onderwerpen door daarvoor specifiek opgerichte teams.

 • Nederlandse burgers met een migratieachtergrond worden beschermd wanneer zij vanuit het land van herkomst worden geïntimideerd. Persoonsgegevens zoals hun woonadres moeten afgeschermd kunnen worden. Buitenlandse overheden worden erop aangesproken wanneer hun burgers onze burgers lastigvallen.

 • Antisemitisme is terug van, blijkbaar, nooit helemaal weggeweest. Met grote zorg zien wij dat aan antisemitisme gelieerde complottheorieën opnieuw een opmars maken. Splinter onderschrijft de IHRA-werkdefinitie van antisemitisme. Het werk van de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB) is essentieel in het tegengaan van antisemitisme en wordt door Splinter ondersteund. Als antisemitisme genormaliseerd wordt, is de westerse beschaving in het geding. Daarom moet de regering te allen tijde waakzaam zijn voor oplaaiend antisemitisme. Wanneer het normaliseren van antisemitisme plaatsvindt via gebedshuizen of mediakanalen, kan de regering niet wegkijken maar moet er worden ingegrepen. Uiteraard gaat dit niet ten koste van de vrijheid van meningsuiting.

 • Politie en Openbaar Ministerie geven prioriteit aan het opsporen en vervolgen van verdachten van antisemitisme.

Ema1
Ema2
Ema3
Ema4
Ema5
bottom of page